Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VI/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 29 marca 2007 roku w godz. od 16.30 do 21.00

Protokół Nr VI/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 29 marca 2007 roku w godz. od 16.30 do 21.00

Numer dokumentu: 6
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) radna Alina Sokół złożyła rezygnację z mandatu radnej Rady Miejskiej Borku Wlkp., nieobecna radna – Irena Rozwora – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu - Krzysztof Łoniewski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Gostyniu – Paweł Rutkiewicz, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. - Hieronim Tacka, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za 2006 rok.
5.Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego
z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2006 roku.
6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
8.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
9.Zapytania i interpelacje radnych.


10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian budżetu i w budżecie
b)powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy
c)zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
d)zmieniająca uchwałę Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
e)ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty
f)wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty
g)zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Finansowego na lata 2006-2009

11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zakończenie.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z V sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za 2006 rok.

Powyższą informację złożył Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. – Hieronim Tacka, Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Mieczysław Dębowiak zapytał jaki to obszar „dzielnica”.
Kierownik Rewiru wyjaśnił, że jest to rejon działania danego dzielnicowego.
Następnie przedstawił poszczególne rewiry, i tak:
I rewir – Borek Wlkp. obsługiwany przez sierżanta sztabowego Leszka Borysiaka.
II rewir – od Bruczkowa do Siedmiorogowa Pierwszego obsługiwany przez sierżanta sztabowego Tadeusza Borysiaka.
II rewir od Wygody do Skokowa obsługiwany przez Starszego sierżanta Damiana Florczyka.
Następnie Burmistrz zapytał, czy umorzone śledztwo można wznowić kiedy ujawnią się winowajcy zdarzenia.
Kierownik Rewiru wyjaśnił, że po ujawnieniu winowajcy trzeba wznowić śledztwo.
Radny Jan Wachowski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie wykazano sprzedaży alkoholu nieletnim, a wie, że takie zdarzenia mają miejsce.

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Kierownik Rewiru Dzielnicowych twierdząc, że obecność policjanta w sklepie spożywczo – monopolowym niweluje sprzedaż nieletnim alkoholu. Najlepszym rozwiązaniem sprawy jest złożenie zawiadomienia jeśli ktokolwiek zauważy takie zdarzenie.

Radny Mieczysław Dębowiak proponował zorganizowanie np. prowokacji
w tym zakresie.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego
z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2006 roku.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu - Krzysztof Łoniewski przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za rok 2006, stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radna Róża Jędrosz dodała, że strażacy na terenie gminy Borek Wlkp. pełnią również funkcję reprezentacyjną, za co wszystkim serdecznie podziękowała.

W tym punkcie sołtys wsi Zimnowoda Kazimierz Banaś zgłosił wniosek pod adresem Powiatowej Policji w Gostyniu. Sołtys uważa, że w Zimnowodzie mimo oznakowania ograniczającego prędkość, kierowcy samochodów jej nie przestrzegają. Po czym wnioskował o zwiększenie kontroli policyjnych.

Innych uwag nie zgłoszono.Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powyższe sprawozdanie złożyła Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jolanta Majchrzak, sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora.
Powiadomił o pracach Powiatu Gostyńskiego, a mianowicie:
- odbyła się debata dotycząca modernizacji szpitala

- przedstawił sprawę karetek – w 2006 roku funkcjonowały dwie karetki pogotowia, od połowy roku 2006 decyzją wojewody jedna karetka reanimacyjna została przekazana do Krobi. W 2007 roku obydwie karetki są zakontraktowane w Gostyniu, natomiast trzecia jest w Krobi (do 30.04.br) Obecnie będą karetki podstawowe (z ratownikiem medycznym) i reanimacyjne. W roku 2009 przewidziana jest karetka podstawowa w Borku Wlkp.

- stan dróg powiatowych – zostanie zorganizowana debata w tym temacie, do udziału zostaną zaproszeni Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, celem podziału dróg na poszczególne kategorie i ocena ich stanu technicznego.

- zainstalowanie windy w domu pomocy społecznej (180 tys.) z 50% dofinansowaniem środków z ministerstwa

- zasłużony Powiatu Gostyńskiego – Pan Czesław Ptak
- odbyły się targi edukacyjne połączone z konferencję w sprawie doradztwa zawodowego
(przyznano stypendia sportowe – na 13 stypendiów w powiecie 11 z terenu Gminy Borek Wlkp.). Poinformował, że wnioski o stypendia należy składać do 30 września roku poprzedzającego otrzymanie stypendium. Zostały przyznane również 491stypendia unijne dla uczniów i studentów.

zakład aktywności zawodowej na terenie gminy Piaski – Urząd Wojewódzki
w roku bieżącym nie może dofinansować jego utworzenia ze względu na przekroczony limit.

zachęcił do korzystania z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych (Gmina Borek Wlkp. 42 tyś – do 2006 roku)
- naświetlono problem kontaktu z ENEĄ, sprawa będzie omawiana na spotkaniu
- zachęcił do udziału w konkursach przedstawionych na stronach BIP Powiatu Gostyń.

Radny Mieczysław Dębowiak zwrócił uwagę, że ratownictwo medyczne (karetka wypadkowa) zgłoszenie do wypadku często uważa za nieuzasadnione.

Wicestarosta – Janusz Sikora będą czynione starania aby w 2008 roku jedna karetka podstawowa była w Borku Wlkp. celem udzielania pierwszej pomocy, aby nie wzywać karetki reanimacyjnej.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zapytał dlaczego w pierwszej kolejności ma być wzywany lekarz rodzinny później karetka.

Wicestarosta stwierdził, że nie powiedział, że najpierw na być wzywany lekarz rodzinny tylko karetka podstawowa, ponieważ karetka reanimacyjna ma inny zakres obowiązków.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał, jakie kryteria zastosowano przy ocenie dróg, aby je zaliczyć do poszczególnych kategorii. Dodał także, że przez 50 lat karetki były Gostyniu i uważa, że nie należy tego zmieniać ponieważ działało to dobrze. Uważa, że stawianie karetek w Krobi czy w Borku Wlkp. to dodatkowe koszty
i nie należy tego zmieniać.

Radny powiatu – Grzegorz Marszałek stwierdził, że stawianie karetek w Krobi czy w Borku Wlkp. zwiększa bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ponieważ kiedy była tylko w Gostyniu wielu chorych nie otrzymało na czas pomocy medycznej. Uważa, że jeżeli władze ustawodawcze zmienią system organizacyjny służby zdrowia problem również na gminie Borek Wlkp. zostanie rozwiązany. Dodał, że powiat powinien zabiegać o trzecią karetkę pogotowia, jednak gdzie ona zostanie usytuowana to jest mało ważne, najważniejsze jest to aby karetka przyjechała zawsze na czas.

Wicestarosta wyjaśnił także, że do pierwszej kategorii dróg zaliczono drogi, które łączą poszczególne gminy. Dodał także, że przy układaniu pozostałej kategoryzacji poprosimy przedstawicieli gmin celem wypowiedzenia się w tym zakresie.

Przewodniczący Rady uważa, że takie spotkanie należy zorganizować przed tworzeniem budżetu gminy na 2008 rok.
Fakt ten potwierdził Wicestarosta.
Radny Jan Wachowski uważa, że najlepsze rozwiązanie opieki zdrowotnej było wówczas kiedy lekarz rodzinny był dostępny przez całą dobę i cały tydzień. Uważa, że zmiana na opiekę podstawową tylko przez 5 dni w tygodniu do godz. 18.00 jest cofnięciem się wstecz.

Następnie Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w temacie karetek.

Wicestarosta zauważył, że właśnie to jest powodem tak częstych wezwań karetek, które powinny być dostępne w czasie zagrożenia życia.

Radny powiatu Grzegorz Józefowski uzupełnił sprawozdanie Wicestarosty
o informację o przyjęciu przez Radę Powiatu zadania pn. „inwestycji Jawory – budowa chodnika”.

Innych pytań nie zgłoszono.

W tym punkcie Przewodniczący Rady w imieniu Rady Miejskiej podziękował „państwowym służbom mundurowym” za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe nad naszym społeczeństwem.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz Marian Jańczak, stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ponadto Burmistrz poinformował, że w dniu 4 kwietnia br odbędzie się wmurowanie oraz poświęcenie kamienia węgielnego pod firmę BIOPAL. Burmistrz zwrócił uwagę, na fakt, że rolnicy bezpośrednio będą mogli podpisać umowy kontraktacyjne na odbiór rzepaku do tejże firmy.
Ponadto poinformował, że Gmina przymierza się do wyznaczenia „lotnej premii” podczas wyścigu kolarskiego TUR de POLON” , który odbędzie się we wrześniu br.
Następnie Burmistrz poinformował o Programie Familijnym dotyczącym zorganizowania przedszkola na okres 1 roku, dla dzieci od 3 – 5 lat (pełen koszt zatrudnienia nauczycieli, opiekunów, wyposażenia przedszkola ponosi firma, która wygrał konkurs w tym zakresie). Natomiast Gmina ze swej strony ma przygotować lokum. Dodał, że sprawa będzie analizowana, a o podjętej decyzji Rada zostanie poinformowana.
W tym punkcie Burmistrz przedstawił także wyjaśnienie w sprawie udzielania ulgi inwestycyjnej. Stwierdził, że rolnicy z tytułu budowy płyt gnojowych budowanych ze środków unijnych nie mogą ubiegać się o w/w ulgę, ponieważ wydatki ponoszone przez rolnika, które są rekompensowane ze środków publicznych nie podlegają uldze podatkowej.


Radny Marek Rożek zapytał, czy są informacje na temat opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola organizowanego
w ramach wspomnianego programu.

Burmistrz poinformował, że w Programie Familijnym jest zapisane, że firma daje 60 tys. zł na organizację przedszkola, natomiast o odpłatności za dziecko nie ma żadnej wzmianki. Dodał, że sprawa zostanie rozeznana w tym temacie.

Radny Andrzej Kubiak zapytał, czy kwota 60 tys. zł jest wyliczona na całe zadanie na 12 m-cy.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz twierdząc, że oferta zawiera w/w kwotę na utrzymanie całej jednostki przedszkolnej przez 1 rok.

Radny Leszek Dajewski uważa, że kwota 60 tys. zł na utrzymanie przedszkola przez okres jednego roku to są „śmieszne” pieniądze. Uważa, że należy sprawę szczegółowo przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Następnie Przewodniczący Rady złożył propozycję, aby w czasie opadów deszczu na drogach, w miejscach dużych ostoi wodnych przekopywać
i spuszczać wodę aby nie niszczały jej nadmiernie. Wnioskował aby po ulewnych deszczach pracownik Urzędu zaznaczył miejsca na drogach,
w których stoi dużo wody. Apelował również o zbieranie poboczy na drogach gminnych.

Radny Mieczysław Dębowiak dodał, że przez cały okres jesienno- zimowy przekopywał drogi, jednak i tak to nie uchroniło ich przed wielkimi dziurami.

Po czym Burmistrz poinformował, że wydał ustne zarządzenie Sekretarz Gminy, aby w okresie 3 tygodni na terenie naszej gminy wszystkie drogi gminne zostały zinwentaryzowane.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.9. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmian budżetu i w budżecie
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem.
Radny Marek Rożek stwierdził, że Wicestarosta w swoim sprawozdaniu informował o problemie finansowania Zakładu Aktywności Zawodowej
w Piaskach. Radny uważa, że nawet jeżeli nie uzyskamy środków pozabudżetowych na modernizacje budynku w Leonowie to zadanie to należy realizować z przeznaczeniem np. na hospicjum, dom spokojnej starości czy mieszkanie socjalne.
Nikt więcej w tej sprawie głosu nie zabrał.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 27 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b)powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu Gminy

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie, po czym zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów.
Radna Róża Jędrosz przedstawiła stanowisko Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, a mianowicie:
1. Przewodnicząca Komisji Oświaty ......... – Róża Jędrosz
2.Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Andrzej Kubiak
3.Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski
4.Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak
5.Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek
6.Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak
7.Pracownik Urzędu ds. Rady Miejskiej – Wiesława Wójcik

Radny Andrzej Kubiak poparł zgłoszone kandydatury.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 28 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c)zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radny Tadeusz Jańczak zapytał jak duży jest udział w nieruchomości gruntowej przy zbywanym lokalu mieszkalnym.
Burmistrz poinformował, że udział w nieruchomości gruntowej jest proporcjonalna do danej działki wyznaczona przez rzeczoznawcę.
Innych uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny,
3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 29 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zmieniająca uchwałę Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 30 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e)ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla
pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty

Tomasz Szczepaniak -Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.
Wobec powyższego przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 31 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f)wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia
miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski.
Radna Róża Jędrosz zapytała jaki jest dodatek dla dyrektora szkoły oraz czego dotyczy tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty.
Kierownik ZEAS w Borku Wlkp. Barbara Dajewska wyjaśniła, że załączona tabela dotyczy dodatku funkcyjnego dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych np. sekretarzy szkolnych.
Innych pytań nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 32 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g)zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/275/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Finansowego na lata 2006-2009
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały
w w/w sprawie.
Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VI/ 33 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.12. Wolne głosy i wnioski.

Przedstawiciel SKR w Borku Wlkp. Grzegorz Józefowski zapytał czy jest możliwość ogłoszenia przetargu na dowóz dzieci na okres dłuższy niż 1 rok. Dodał, że SKR jest zainteresowany rozwojem firmy i unowocześnieniem „taboru”, a nie ma pewności na coroczne wygranie w przetargu.

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że uczestniczył w podsumowaniu 11 Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, który odbył się w Zimnowodnie. Dodał, że impreza była bardzo ładnie zorganizowana za co podziękował dyrektorowi tejże szkoły. Następnie Burmistrz ustosunkował się do pytania w sprawie przetargu na dowóz dzieci do szkół. Poinformował, że przepisy pozwalają na zorganizowanie przetargu wieloletniego, jednak uważa, że podpisanie umowy na kilka lat może być niekorzystne dla przewoźnika, choćby ze względu na większe koszty związane ze wzrostem paliwa. Ponadto w przetargu, w którym nie wygrałby SKR, to przez kolejne trzy lata nie byłoby przetargu na dowóz dzieci, a to tez nie byłoby korzystne dla nich.

Kierownik ZEAS w Borku Wlkp. – Barbara Dajewska stwierdziła, że obecne przepisy zezwalają na podpisanie umowy na dwa lata, jednak corocznie zmienia się ilość km dowozu dzieci, zmienia się tez cena paliwa. Kierownik ZEAS poinformowała, ze sprawa zostanie rozpatrzona.

Przewodniczący Rady dodał, że obecnie przepisy bardzo ograniczają zapisy
w specyfikacji –nie można preferować firm z naszego terenu. Stwierdził jednak, że władzom zależy aby wspomagać rozwój naszych zakładów.

Radny Jan Wachowski zwrócił uwagę, że art. 24 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że „rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe
i doraźne komisje”, wobec powyższego Sekretarz Gminy i pracownik ds. Rady Miejskiej mogą być w składzie Komisji tylko jako osoby z głosem doradczym.

Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Wcisłowie – Alina Sokół wnioskowała o remont dachu na budynku szkoły w Koszkowie, który stwarza zagrożenie dla przebywających na boisku dzieci.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał kiedy rozpoczną się pozimowe naprawy dróg. Wnioskował o remont ul. Droga Lisia oraz drogi za parkiem.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz twierdząc, że na remont budynku w Koszkowie są środki zabezpieczone, prace zostaną rozpoczęte najszybciej jak będzie to możliwe. Następnie wyjaśnił, że remont dróg może odbywać się w określonych warunkach. Dodał także, że nie należy przesadzać z nadmierną ilością dziur
w drogach gminnych. Po czym Burmistrz stwierdził, że w związku z częstymi wnioskami mieszkańców wsi Bolesławów załatano dziury na drodze w tejże miejscowości i były to wyrzucone pieniądze, ponieważ dziury zrobiły się jeszcze większe, a koszty były bardzo wysokie. Ponadto Burmistrz poinformował, że Gmina Borek Wlkp. czyni starania, aby droga za parkiem
w Karolewie była przejęta przez województwo, wobec powyższego byłoby to nie po gospodarsku wydawać pieniądze na remont drogi, a później przekazywać innemu właścicielowi.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że należy wziąć także pod uwagę koszty odszkodowań jeśli ktoś zwróci się o to do Gminy w związku z uszkodzeniem samochodu na drodze gminnej. Dodał, że czasem koszt ten może być wyższy niż naprawa tejże drogi.

Burmistrz poinformował, że Gmina jest ubezpieczona od ponoszenia takich szkód. Dodał także, że widzi potrzebę naprawy dróg gminnych jednak środki budżetowe są bardzo ograniczone.

Radny Leszek Dajewski w imieniu swoich wyborców zgłosił wniosek
o załatanie dziur na drodze za parkiem, ponieważ jest to też świadectwo dla Gminy.

Radny Marek Rożek uważa, że droga za parkiem jest bardzo dziurawa, jednak powinna być zrobiona fachowo i w odpowiedniej temperaturze. Na dzień dzisiejszy można zamknąć wskazaną drogę, ponieważ łatanie nic nie da.

Po czym radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że dróg na wieczność nie da się naprawić, jednak doraźnie należy je załatać i zabezpieczyć dla użytkowników tych dróg. Dodał także, że zamykanie dróg sprawy nie rozwiąże.

Radny Marek Rożek sprostował swoją wcześniejszą wypowiedz twierdząc, że nie chodziło mu o zamknięcie drogi tylko ustawienie stosownego oznakowania do czasu jej wyremontowania.

Następnie Burmistrz stwierdził, że w najbliższym czasie wszystkie drogi zostaną zinwentaryzowane. Dodał także, że największe dziury będą zasypane.

Po czym Przewodniczący Rady zapytał radnego Leszka Dajewskiego, czy wobec wypowiedzi Burmistrza dalej utrzymuje swój wniosek.

Radny Leszek Dajewski wycofał swój wcześniejszy wniosek, jednak zaznaczył aby te największe dziury zabezpieczyć.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że brak odwodnienia dróg oraz wysokie pobocze najbardziej niszczą drogi. Uważa, że na terenie gminy jest wiele dróg nie gminnych wobec powyższego popiera Burmistrza o inwentaryzację dróg, co pomoże na wystosowanie stosownych wniosków o remonty i wycięcie krzewów co również utrudnia poruszanie się na drogach.

Radny Leszek Dajewski poruszył również sprawę oczyszczenia i odnowienia rowów przydrożnych. Wnioskował o przeprowadzenie rozeznania w tym zakresie i przeprowadzenie stosownych rozmów.

Głos zabrał Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja planowana jest w dniu 12 kwietnia br. będzie to sesja w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Dodał także, że na tej sesji zostanie też podjęta nowa uchwała
w sprawie powołania komisji ds. opracowania statutu gminy. Wnioskował do przewodniczących Komisji o zorganizowanie posiedzeń w sprawie analizy nowych stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w związku
z wnioskiem Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego Spółka z o.o.
w Karolewie.

Radny Marek Rożek zapytał czy Rada Miejska Borku Wlkp. opiniowała stawki za wodę, kiedy gmina była zaopatrywana przez Zakład Wodociągowy
w Strzelcach Wielkich. Zapytał także czy jeżeli teraz wodę dostarcza gminie Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie spółka prawa handlowego musi zwracać się do Rady Miejskiej o opinie.

Burmistrz stwierdził, że sprawa będzie szczegółowo analizowana na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Następnie wyjaśnił, że wcześniej był to związek gmin i stawki za wodę ustalało walne zgromadzenie, a w jego składzie był Burmistrz i jeden członek Rady Miejskiej Borku Wlkp. W przypadku kiedy Rada nie wyrażała zgody na proponowaną stawkę musiała pozostałą kwotę dopłacić. Po czym wyjaśnił, że w spółce tak jak i w zakładzie wodociągowym odbywa się to na tej samej zasadzie.

Przewodniczący Rady przedstawił ofertę szkoleniową nt. „ Sztuka skutecznego oddziaływania na rozmówcę”
Dodał, że koszt wynosi 1400 zł, jednak w budżecie gminy na szkolenia dla radnych jest zabezpieczona kwota 1500 zł.
Radny Jan Wachowski uważa, że temat szkolenia jest na kampanię wyborczą.
Po czym Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie.
Nikt z radnych nie głosował za przeprowadzeniem powyższego szkolenia.
Radny Marek Rożek proponował, aby zaprosić oferenta szkolenia na sesję celem przedstawienia jej radnym.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo PKP dotyczące przekazania na rzecz Gminy Borek Wlkp. dworca kolejowego w Stumianach wraz
z niezbędnym gruntem.
Radni uważają, że PKP powinno mieszkańcowi tego budynku zaproponować jego wykup za symboliczną złotówkę.

Ad.13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył VI sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie