Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr VIII/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 roku w godz. od 16.30 do 19.10

Protokół Nr VIII/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 roku w godz. od 16.30 do 19.10

Numer dokumentu: 8
Rok: 2007

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) radna Alina Sokół złożyła rezygnację z mandatu radnej Rady Miejskiej Borku Wlkp., nieobecna radna Irena Rozwora – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.
6.Zapytania i interpelacje radnych.

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania
dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp.
b) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia
miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
c) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom oraz przewodniczącemu
Osiedla Borek Wlkp.
d)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek
e)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Lisia Droga – Trzecianów w Borku Wlkp.
f) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
g)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.
„Budowa kanalizacji w Jeżewie i Borku Wlkp. (ul. Powstańców Wlkp.,
Konopnickiej i Dworcowej)
h)zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w uchwale budżetowej na 2007 r. na zadanie „Budowa drogi gminnej
w miejscowości Maksymilianów”
i)zmian budżetu i w budżecie
j) utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą
„Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.”
8.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z VII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych powiatu Gostyń.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
W tym punkcie Burmistrz poinformował, że w związku z zamieszczonym artykułem w prasie dotyczącym najniższych zarobków pracowników Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w porównaniu do innych urzędów z terenu powiatu gostyńskiego oraz na życzenie radnych udzieli „znaczących” podwyżek pracownikom tut. Urzędu.
Po czym przedstawił w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił podziękowanie dla Rady Miejskiej Borku Wlkp. za wsparcie przy zakupie samochodu pożarniczego, pogratulował również przedstawicielom OSP za organizację jubileuszu 95 – lecia OSP
w Zalesiu.

Ad.6. Zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania
dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp.
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 38 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu ustalenia
miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 39 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom oraz
przewodniczącemu Osiedla Borek Wlkp.
Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 40 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 41 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Lisia Droga – Trzecianów w Borku Wlkp.
Mieczysław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 42 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Projekt uchwały w w/w sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

Radny Tadeusz Jańczak zwrócił uwagę, że Borecki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Karolewie przy ustalaniu taryf nie wypełnił art. 24 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po czym odczytał w/w przepis ustawy. Radny stwierdził, że nie otrzymał danych dotyczących wydobycia wody przez poszczególne hydrofornie, a szczególnie ilości sprzedaży i straty wody. Bez w/w danych radny nie może ocenić, czy Zakład rozwija się i idzie w odpowiednim kierunku. Po czym skierował kolejne pytanie dotyczące planu finansowego na rok 2007 dotyczącego wynagrodzeń osób zatrudnionych w Zakładzie:
- wynagrodzenia osobowe - 455.600 zł (16 osób)
- bezosobowe (zlecenia) – 5.400 zł
- Rady Nadzorczej - 23.000 zł
Radny Tadeusz Jańczak wnioskował o poinformowanie go jakie jest wynagrodzenie prezesa i księgowej Zakładu, z wyliczeń radnego jest to o wiele za dużo. Następnie wnioskował o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia radnych z Radą Nadzorczą, Burmistrzem i prezesem Zakładu.
Po czym radny stwierdził, że odpowiedz na w/w pytania może być udzielona
w określonym terminie na piśmie.

Przewodniczący Rady poinformował, że spotkanie radnych z Radą Nadzorczą, Burmistrzem, prezesem i księgową Zakładu już odbyło się, radny Tadeusz Jańczak z powodu choroby nie wziął w nim udziału.

Radny Leszek Dajewski uważa, że zgodnie z ustawą do ustalania taryf niezbędny jest wieloletni plan rozwoju i modernizacji zakładu, który winien być zatwierdzony przez Radę Miejską, a następnie wniosek o zatwierdzenie taryf.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w ustawie nie ma zapisane, że Rada Miejska przed ustaleniem taryf musi w pierwszej kolejności zatwierdzić plan.
Po czym stwierdził, że uwagi radnych do planu modernizacji Zakładu zostały wyjaśnione na posiedzeniu Komisji.
Następnie Przewodniczący Rady skierował pytanie do radnego Tadeusza Jańczaka, czy życzy sobie odpowiedzi na swoje pytania na dzisiejszej sesji, czy tez w terminie późniejszym.

Radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że jeżeli prezes Zakładu nie jest przygotowana do odpowiedzi na zadanie pytania, to może jej udzielić
w terminie późniejszym, jeżeli jednak potrafi odpowiedzieć to prosił o wyjaśnienie na bieżącej sesji.
Radny uważa, że chciałby mieć podstawę do oceny pracy Zakładu dodał także, że ma zastrzeżenia do wynagrodzeń osób tam zatrudnionych, które są zbyt wysokie.
Burmistrz stwierdził, że plan rozwoju i modernizacji radni otrzymali. Zawarte są w nim wszystkie planowane inwestycje między innymi budowa sieci wodociągowej w Zalesiu, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych
w Siedmiorogowie Drugim, zakup ciągnika do beczkowozu), natomiast na temat wynagrodzeń pracowników Zakładu Burmistrz nie chciał się wypowiadać, dodał tylko, że wie ile kto zarabia i nie są to wygórowane kwoty. Następnie poinformował, że osoby zatrudnione w Zakładzie pracują po 10 – 12 godzin
i uważa, że za pracę w tak trudnych warunkach powinni godnie zarabiać, dodał, że płaca pracownicza średnio wynosi 2.300 zł brutto. Burmistrz stwierdził, że można zatwierdzić stawkę 6 zł za odprowadzanie ścieków, ponieważ tak wynika
z wyliczeń, jednak należy wziąć pod uwagę społeczeństwo.

Radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że nigdy nie powiedział, że cena 1m3 ścieków ma kosztować 6 zł, nigdy też nie kwestionował wynagrodzeń pracowniczych, które wynoszą średnio na jednego zatrudnionego 2.360 zł, jednak ma zastrzeżenia do zarobków prezesa i księgowej Zakładu, które rocznie wynoszą 136.910 zł. Radny stwierdził, że jeżeli spółka przynosi straty nie należy wypłacać także świadczeń urlopowych, takie świadczenia wypłaca się kiedy spółka jest dochodowa.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował, że mimo iż do ceny ścieków nie wliczono amortyzacji, jednak Rada Miejska dofinansowuje inwestycje realizowane przez Zakład. Po czym udzielił głosu prezes Zakładu, celem wyjaśnienia wysokości płac osób zatrudnionych w spółce (nie imiennie).

Dorota Juskowiak – Prezes Boreckiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Karolewie stwierdziła, że we wniosku taryfowym jest ujęty pięcioletni plan rozwoju zakładu. Plan ten jest planem realnym, realizowany będzie ze środków własnych. Jeżeli zostaną pozyskane środki pozabudżetowe wówczas na pewno Zakład z nich skorzysta. Prezes dodała, że do pozostałych pytań szerzej ustosunkuje się na piśmie. Poinformowała także, że zakład nie wypłaca świadczeń socjalnych, które były wcześniej zaplanowane. Prezes dodała, że zaplanowane wynagrodzenia nie są realne, następnie poinformowała o planowanych inwestycjach (budowa sieci wodociągowej w Zalesiu, Siedmiorogowie Drugim, zakup ciągnika do beczkowozu).

Radny Tadeusz Jańczak zapytał prezes Zakładu, co to są wynagrodzenia bezosobowe, w jakim celu i z kim są zawierane oraz dlaczego wynagrodzenie Rady Nadzorczej wynosi 23.000 zł (rocznie) i dlaczego ich spotkania odbywają się comiesięcznie.

Dorota Juskowiak wyjaśniła, że zlecenia bezosobowe są to zlecenia, które wykonuje osoba (z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami) zatrudniona do obsługi transformatora znajdującego się na oczyszczalni ścieków oraz osobami, które mają nadzór nad oczyszczalnią.

Na temat Rady Nadzorczej wypowiedział się Burmistrz, który poinformował, że jej członkowie otrzymują miesięcznie 400 zł brutto, natomiast przewodniczący Rady Nadzorczej 700 zł. Spotkania odbywają się 2 lub 3 razy w miesiącu,
z których są sporządzane protokoły. Burmistrz stwierdził, że na najbliższe posiedzenie Komisji zostaną zaproszeni członkowie Rady Nadzorczej, gdzie wszystkie uwagi zostaną omówione. Następnie Burmistrz poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej w czasie ustalania wynagrodzenia porównali dietę radnego Rady Miejskiej w Koźminie, która wynosi 900 zł miesięcznie do wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do odpowiedzialności, która jest nieporównywalna. Burmistrz przypomniał również radnemu Leszkowi Dajewskiemu, że w czasie kiedy był dyrektorem Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarczego w Borku Wlkp. było zatrudnionych pięć osób
w administracji więcej, natomiast zakres wykonywanej pracy był ten sam, co obecnie wykonuje spółka. W tym też czasie nie były wykonywane przez w/w zakład żadne inwestycje. Burmistrz dodał, że obecnie są wykonywane inwestycje. Dalej poinformował, że wynagrodzenie administracji spółki nie jest większe niż było do tej pory.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady informując, że MGZG w Borku Wlkp. wykonywał również działalność związaną z odpadami komunalnymi miasta.

Po czym radny Leszek Dajewski sprostował wypowiedz Burmistrza dotyczącą zatrudnienia w MGZG w Borku Wlkp. informując, że w momencie kiedy został dyrektorem w/w zakładu kadra administracyjna była duża, jednak z roku na rok się uszczuplała. Radny dodał, że MGZG wykonywał również wiele prac poza terenem gminy Borek Wlkp. Następnie radny stwierdził, że plan rozwoju przedstawiony we wniosku taryfowym to wymóg ustawowy i musi być zatwierdzany przez Radę Miejską odrębną uchwałą. Dodał także, że wnioskowane dane dotyczące ubytków wody otrzymał na piśmie i jeśli ktoś jest zainteresowany może się z tym zapoznać.

Przewodniczący Rady stwierdził, że przedstawiony plan ma pewne „mankamenty”, jednak zostało to omówione na posiedzeniu Komisji Rady. Dodał, że plan jest zgodny z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Po czym zamknął dyskusje nad nim.

Burmistrz stwierdził, że Zakład ma plan finansowy, a źródło finansowania zadań to dochód spółki i dlatego nie jest zapisane. Dodał także, że jeżeli Zakład uzyska środki unijne wówczas może zapisać to w planie jako dodatkowe źródło finansowania.

Radny Tadeusz Jańczak poinformował, że współtwórcą MGZG w Borku Wlkp. wspólnie z Radą Miejską był Burmistrz i on powinien rozwiązać sprawę nadmiernego zatrudnienia.

Po czym Przewodniczący Rady prosił o zabranie głosu księgowej spółki celem wyjaśnienia spraw dotyczących wynagrodzenia w spółce wg planu finansowego.

Jednak radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że nie oczekuje tej odpowiedzi na obecnej sesji.

Radny Mieczysław Dębowiak stwierdził, że wszystkie poruszone na dzisiejszej sesji tematy były omawiane na posiedzeniu Komisji, po czym dodał, że stawki za wodę i ścieki mogą niezadowolić tylko pracowników spółki. Dodał także, że kolejne spotkanie z Radą Nadzorczą spółki nic nie zmieni, ponieważ wszystko już zostało omówione. Następnie radny wnioskował o zakończenie dyskusji
w tym temacie i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały w w/w sprawie.

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek poinformował, że wypowiedź Burmistrza dotycząca wysokości diety radnego była obraźliwa, ponieważ już wiele kadencji jest radnym i stara się pracować na tyle, na ile tylko może na rzecz gminy. Przewodniczący Rady dodał także, że członek Rady Nadzorczej tylko jedną kadencję był radnym w gminie Koźmin i nie możne znać pracy radnych. Następnie zarządził głosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Mieczysława Dębowiak dotyczącego przerwania dyskusji nad zatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Za przerwaniem dyskusji głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Radny Marek Rożek wnioskował o wyjaśnienie wszystkim, że obecnie uchwalane stawki są preferencją dla mieszkańców, a szczególnie dla tych którzy maja odbierane ścieki zagęszczone (wcześniej było z dowozem).

W tym punkcie Przewodniczący Rady zaapelował o nie wywożenie ścieków na pola, ponieważ może to być przyczyną zatrucia wody.

Po czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w w/w sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 43 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Po odbytym głosowaniu radny Tadeusz Jańczak zwrócił uwagę, że nie kwestionował proponowanych stawek za wodę i ścieki jednak chciał pewne dane potrzebne do oceny pracy spółki.

Po czym Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Rada Miejska nie jest do oceny pracy spółki, oceny takiej dokona Burmistrz, Rada zatwierdza bądź nie zatwierdza taryfy.

Na zakończenie dyskusji zabrał głos również radny Marek Rożek, który stwierdził, że spółka przez Radą Miejską nie musi składać żadnych sprawozdań, tylko przed Burmistrzem. Spółka ma roczny plan finansowy bo na taki ich stać,
a plan fikcyjny jest bezsensowny.

Sołtys wsi Zimnowodna Kazimierz Banaś poparł stanowisko przedmówcy, po czym zwrócił się do radnego Leszka Dajewskiego, który jako dyrektor MGZG planował 3 mln zł z innych środków na budowę kanalizacji w Zimnowodzie i do dziś nie ma tych środków.

Po tych wypowiedziach Przewodniczący Rady przerwał dyskusję i ogłosił 10 min przerwy.

g) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia
p.n. „Budowa kanalizacji w Jeżewie i Borku Wlkp. (ul. Powstańców
Wlkp., Konopnickiej i Dworcowej)”
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Po czym Burmistrz poinformował, że na zrealizowanie zadania pn.” Budowa kanalizacji w Jeżewie i Borku Wlkp. (ul. Powstańców Wlkp., Konopnickiej
i Dworcowej) Gmina zaciągnie pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 200.000 zł.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr VIII/ 44 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

h)zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w uchwale budżetowej na 2007 r. na zadanie „Budowa drogi gminnej
w miejscowości Maksymilianów”
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o zabranie głosu w tym temacie.
Nikt z obecnych głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr VIII/ 45 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i)zmian budżetu i w budżecie
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radny Marek Rożek prosił o wyjaśnienie:
czy dopłata do spółki Biopal sp. z o.o. jest dopłatą do udziałów w spółce,
na jaki cel zostaną przeznaczone środki w wysokości 2000 zł dla Przedszkola Samorządowego w Karolewie
wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na boisku sportowym.
Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Biopal Spółki z o.o. Gmina była zobowiązana dopłacić do udziałów w spółce kwotę w wysokości 1517 zł. Dodał także, że po przejęciu firmy przez nowego właściciela do Gminy wpłynęły zaległe podatki.
Następnie Burmistrz wyjaśnił, że środki w wysokości 2000 zł dla przedszkola są przeznaczone na wyposażenie placu zabaw z okazji nadania imienia.
Na pytanie dotyczące zatrudnienia pracownika na stadionie miejskim w Borku Wlkp. Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na posiedzeniach Komisji Rady na stadionie zatrudniono osobę niepełnosprawną,
z tego tytułu też Gmina ma ulgę w opłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Radny Marek Rożek proponował, aby Gmina odsprzedała swoje udziały, jeśli proponowano by „dobre” pieniądze.
Burmistrz poinformował, że prezes spółki Biopal zapewnił, że udziały spółki już więcej nie będą wzrastały.
Głos zabrał także Przewodniczący Rady, który stwierdził, że rozwój spółki daje szanse na nowe miejsca pracy i wpływ podatku od nieruchomości dla Gminy.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Leszek Dajewski).
Uchwała Nr VIII/ 46 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą
„Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.”
Tomasz Szczepaniak Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
Następnie Burmistrz poinformował, że utworzenie spółki pn. „Zakład Usług Komunalnych” to tworzenie nowych miejsc pracy. Zakład będzie zajmował się utrzymaniem czystości i porządku, utrzymaniem zieleni gminnej, wysypiska, wykonywaniem usług remontowo – budowlanych oraz obsługą targowiska. Burmistrz wyjaśnił, że jednym z zadań będzie przeniesienie i zagospodarowanie targowiska na placu za Piekarnią „HAST” w Borku Wlkp.

Radny Tadeusz Jańczak zapytał, czy w związku z faktem, że spółka będzie obsługiwać miejskie targowisko zostanie podwyższona opłata targowa.
Burmistrz wyjaśnił, że opłatę targową ustala Rada Miejska i tylko od Rady zależy jaka będzie jej wysokość.

Innych uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecni radni: Róża Jędrosz oraz Leszek Dajewski).
Uchwała Nr VIII/ 47 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
Nie wpłynęło żadne zapytanie, ani żadna interpelacja.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.
W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował o spotkaniu sołtysów planowanym w dniu 15 maja br. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Ad.10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył VIII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.


Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie