Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp.

Przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp.

Data publikacji: 2007-10-26
Termin składania ofert: 2007-11-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, fax 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym w Borku Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zasilania energetycznego wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Rynek w Borku Wlkp. Zakres robót obejmuje:
1. kopanie rowów do kabli i zasypywanie rowów do kabli
2. układanie kabli
3. montaż i stawianie słupów oświetleniowych
4. montaż wysięgników, przewodów, skrzynki oraz opraw oświetleniowych
5. montaż szafki oświetlenia ulicznego
6. ręczne rozebranie kostki chodnikowej oraz ułożenie po robotach kablowych
7. obsługa geodezyjna
8. przygotowanie dla montażu WLZ
9. Montaż WLZ
10. Pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Szczegółowy zarys zadania zamieszczono w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy żada wniesienia wadium w wysokości 1.800 złotych. Wadium winno być przekazane na konto Zamawiającego podane w SIWZ, do momentu otwarcia przetargu..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: załącznik do SIWZ)
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane),
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2. Aktualne oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dwóch latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie,
4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,
5. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,
6. Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 85
2. Gwarancja w miesiącach - 15
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


11
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.borekwlkp.pl/przet.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 9 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2007-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza