Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Usługi opiekuńcze 2008

Usługi opiekuńcze 2008

Data publikacji: 2007-12-10
Termin składania ofert: 2007-12-20

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

„ Usługi opiekuńcze 2008 ”

Kod CPV 85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85312100-0 – usługi opieki dziennej 85140000-2 –różne usługi w dziedzinie zdrowia, 85312500-4 – usługi rehabilitacyjne

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Gmina Borek Wlkp. ul. Rynek 163-810 Borek Wlkp. NIP: 696-000-98-13 REGON: 000528014
nr tel.: (0-65) 57 16 120 faks: (0-65) 57 15 893 www.borekwlkp.pl borekwlkp@borekwlkp.pl
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO
3) Sposób uzyskania SIWZ oraz adres strony internetowej, na której zamieszono SIWZ:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, pok. nr 1, tel. /065/ 57 16 120. SIWZ zamieszono na stronie internetowej http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty .
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2008 roku usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp.
Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznego M-GOPS w Borku Wlkp., w miejscu jego zamieszkania, polegających w szczególności na:
- zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznego,
- podstawowej opiece higieniczno-sanitarnej nad podopiecznym,
- pielęgnacji, dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw osobistych podopiecznego,
- pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
- rehabilitacja fizyczna,
- usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie,
- wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,
- wykonywanie innych czynności na rzecz podopiecznego, wynikających z rozeznania potrzeb w środowisku podopiecznego,
- zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem.
Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia, tj. między innymi autyzmu, upośledzenia umysłowego oraz chorób psychicznych, usługi są świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Przewidywana maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wynosi 9.240 godzin na świadczenia opiekuńcze zwykłe oraz 4 godziny w tygodniu /192 godz. w roku/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: (załącznik do SIWZ)
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie usługi o podobnym przedmiocie zamówienia,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena ( C ) 100 % 100 punktów
10) Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 9 „SEKRETARIAT” do dnia 2007-12-20 do godz. 9:00
11) Termin związania z ofertą: 30 dni.
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów.
14) Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie