Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Remont drogi gminnej Zalesie - Ustronie od km 1+100 do km 1 +704 - ETAP II

Remont drogi gminnej Zalesie - Ustronie od km 1+100 do km 1 +704 - ETAP II

Data publikacji: 2008-02-07
Termin składania ofert: 2008-02-28

Remont drogi gminnej Zalesie - Ustronie od km 1+100 do km 1 +704 - ETAP II 

Numer ogłoszenia w BZP: 25784 - 2008; data zamieszczenia: 07.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, fax 065 5715893.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Zalesie - Ustronie od km 1+100 do km 1 +704 - EAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Ustronie -Zalesie Gm. Borek Wlkp., o długości 604 metrów i szerokości 3,5 metra - ETAP II. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję posiada nawierzchnię tłuczniową i brukową. W przekroju poprzecznym i podłużnym jest nierówna, posiada zaniżenia, które przyczyniają się do powstania zastoisk wodnych podczas opadów deszczu a stan techniczny wpływa negatywnie na pojazdy poruszające się tą drogą. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) wykonanie podbudowy: - wiązanie międzywarstowowe emulsją asfaltową - 2174,40 m2 - wyrówanie istniejącej podbudowy tłuczniowej - 100,58 m3 
2) wykonanie nawierzchni - 2114,00 m2 
3) wykonanie robót wykończeniowych: - wyrównanie i uzupełnienie poboczy - 72,48 m3 - obsługa geodezyjna - 1 kp
l.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.53-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.500 PLN. Więcej informacji zawiera SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, któzy: 
1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami, 
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane), 
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 
5) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, 
6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, 
7. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 2 lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, 
8. Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 80
2. Termin gwarancji jakości wykonania robót - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, pok. nr 1, tel. /065/ 57 16 120.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2008 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, pok. nr 9, SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 6 SALA POSIEDZEŃ w dniu 2008-02-28 do godz. 09:10


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza