Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BOLESŁAWOWIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BOLESŁAWOWIE

Data publikacji: 2008-03-10
Termin składania ofert: 2008-03-31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BOLESŁAWOWIE

Data publikacji: 2008-03-10
Termin składania ofert: 2008-03-31

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie,
tel. 065 5716120, fax 065 5715893
.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w Bolesławowie, Gm. Borek Wlkp., o długości 2,08 km. Administratorem drogi gminnej w Bolesławowie jest Urząd Miejski
w Borku Wlkp. Droga na długości objętej opracowaniem tj. 2079 m ma przekrój drogowy. Posiada nawierzchnię tłuczniową (0+000÷0+224,72) o znacznym stopniu zużycia oraz nawierzchnię bitumiczną (0+224,72÷2+079).  Istniejąca nawierzchnia charakteryzuje się dużymi wybojami, nierównościami poprzecznymi i podłużnymi oraz zastoiskami wody. Szerokość nawierzchni kształtuje się w granicach 3,60 ÷ 4,00 m.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

1

D.01.01.01.

Roboty pomiarowe  - odtworzenie  punktów pomiarowych

km

2,08

 

D.04.00.00.

PODBUDOWY

*

*

2

D.04.08.04

 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm

m3

14,35

3

D-04.03.01

 

Skropienie podbudowy  emulsją asfaltową K-65 w ilości 0,7kg/m2

m2

7500,60

 

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

*

*

4

D.05.03.23b

Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową o uziarnieniu  0/12,8mm i strukturze zamkniętej na średnią grubość 5 cm

m2

7500,60

 

 

D.06.00.00.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

*

*

5

D.06.03.01

Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem miejscowym śr. grubość 5 cm

m3

212,19

6

Mechaniczne ścinanie poboczy grubość 5 cm

m2

690,64

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233253-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 30 maja 2008 roku.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN. Więcej informacji zawiera SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami,

3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane),

4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5) W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty zgodnie z wymogami SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie,

6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca,

7. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 2 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane,

8. Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 80
2. Termin gwarancji jakości wykonania robót - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1328
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2008 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, pok. nr 9.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 6 SALA POSIEDZEŃ w dniu 2008-03-31 do godz. 09:10


Zdjęcia dołączone:

   
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza