Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I.

ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I.

Data publikacji: 2008-04-30
Termin składania ofert: 2008-05-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120,
fax 065 5715893

 

ogłasza przetarg nieograniczony dla inwestycji pn.

 

ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I.


Przedmiotem I etapu zamówienia jest rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza w Borku Wlkp. Budynek ratusza jest budynkiem powstałym w 1853 roku, zlokalizowany jest w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1316/A/Le z datą 01.06.1992.

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, CWU, CO, elektroenergetyczną i teletechniczną, wymienione wewnętrzne instalacje techniczne podlegają przeprojektowaniu:

-  projektuje się – klimatyzację (w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta oraz Sali)

- projektuje się – instalację wentylacji mechanicznej (pozostałe pomieszczenia)

-  projektuje się – instalacje ochronne instalacja techniczna elektroenergetyczna (przeciwpożarowy wyłącznik prądu stałego, instalację oświetlenia awaryjnego, system sygnalizacji pożarowej, instalacja odgromowa),

- projektuje się – instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne.

ETAP I obejmuje:

         dobudowa budynku urzędu

         remont budynku istniejącego

         instalacje zewnętrzne wodno – kanalizacyjne

         instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne

         termomodernizacja

         instalacje elektryczne – linia zasilająca ratusz

         instalacje elektryczne wewnętrzne

         instalacje teletechniczne

         zieleń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2009 roku.

Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 35.000,00 zł

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali, co najmniej dwie inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami,

3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie poszczególnych branż wynikających z przedmiotu zamówienia.

4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin gwarancji jakości wykonania robót - 10

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1373

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również zamówić odpłatnie – 200,00 zł - w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp.,
ul. Rynek 1, pok. nr 1, tel. /065/ 57 16 120..

Termin składania ofert: 30.05.2008 do godz.12:00, miejsce: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 9. Otwarcie ofert Pokój nr 6 SALA POSIEDZEŃ w dniu 2008-05-30 o godz. 12:30.

Zamawiający zastrzega, że płatności częściowe za zrealizowany przedmiot umowy nie mogą przekroczyć określonych wartości:

1)       w 2008 roku nie większej niż 1.150.000,00

2)       w 2009 roku nie większej niż    950.000,00

3)       w 2010 roku nie większej niż różnica pomiędzy płatnościami zrealizowanymi
w latach poprzednich a wynagrodzeniem wynikającym z przedłożonej przez wykonawcę oferty.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza