Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół

Data publikacji: 2008-07-29
Termin składania ofert: 2008-08-06

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, fax 065 5715893.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół: a) Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie i Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. - Gimnazjum w Borku Wlkp., b) Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimazjum im. Jana Pawła II w Zimnowodzie, Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpoczęcia: 01.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 1.500,00.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali należycie tego typu usługę poświadczone referencjami, 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi pełne uprawnienia kierowcy autobusu, 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b) oświadczenie oferenta w zakresie określonym w art. 24 ustawy, c) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub odroczeniu bądź rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu d) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat tego typu usług co do zakresu przedmiotu zamówienia. e) referencje z ostatnich dwóch lat zawierające dane potwierdzające, że usługi lub roboty zostały wykonane z należytą starannością, f) wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zadania g) wykaz dot. stanu faktycznego, roku produkcji autobusów i aktualnych badań technicznych, informacji o aktualnych uprawnieniach kierowców - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1443

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zamówić nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, pok. nr 1, tel. /065/ 57 16 120...

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 9 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 6 SALA POSIEDZEŃ w dniu 2008-08-06 do godz. 09:05


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza