Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I.

ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I.

Data publikacji: 2008-08-07
Termin składania ofert: 2008-08-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, fax 065 5715893.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl bip.borekwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I REMONT KAPITALNY BUDYNKU RATUSZA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE RYNKU NA PLAC REPREZENTACYJNY Z DROBNYMI OBIEKTAMI HANDLOWYMI, ZIELENIĄ, DROBNYMI OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z OŚWIETLENIEM W BORKU WLKP. - ETAP I.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem I etapu zamówienia jest rozbudowa i remont kapitalny budynku Ratusza w Borku Wlkp. Budynek ratusza jest budynkiem powstałym w 1853 roku, zlokalizowany jest w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1316/A/Le z datą 01.06.1992. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, CWU, CO, elektroenergetyczną i teletechniczną, wymienione wewnętrzne instalacje techniczne podlegają przeprojektowaniu: - projektuje się - klimatyzację (w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta oraz Sali) - projektuje się - instalację wentylacji mechanicznej (pozostałe pomieszczenia) - projektuje się - instalacje ochronne instalacja techniczna elektroenergetyczna (przeciwpożarowy wyłącznik prądu stałego, instalację oświetlenia awaryjnego, system sygnalizacji pożarowej, instalacja odgromowa), - projektuje się - instalacje telekomunikacyjne i teletechniczne. ETAP I obejmuje: - dobudowa budynku urzędu - remont budynku istniejącego - instalacje zewnętrzne wodno - kanalizacyjne - instalacje wewnętrzne wodno - kanalizacyjne - termomodernizacja - instalacje elektryczne - linia zasilająca ratusz - instalacje elektryczne wewnętrzne - instalacje teletechniczne - zieleń
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2, 45.11.27.10-5, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.23.10-7, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.23.10.00-5, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.40-7, 45.43.21.00-5, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2009.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 
Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30.000,00 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali, co najmniej dwie inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami, 
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie poszczególnych branż wynikających z przedmiotu zamówienia. 
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, 
6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, 
7. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 2 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, 
8. Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Termin gwarancji jakości wykonania robót - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1444
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również zamówić odpłatnie - 200,00 zł - w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, pok. nr 1, tel. /065/ 57 16 120.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29.08.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., Pokój nr 9. Otwarcie ofert Pokój nr 6 SALA POSIEDZEŃ w dniu 2008-08-29 o godz. 9.10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 
Zamawiający zastrzega, że płatności częściowe za zrealizowany przedmiot umowy nie mogą przekroczyć określonych wartości: 
1) w 2009 roku nie większej niż 1.950.000,00
2) w 2010 roku nie większej niż różnica pomiędzy płatnościami zrealizowanymi w latach poprzednich a wynagrodzeniem wynikającym z przedłożonej przez wykonawcę oferty.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza