Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE NAUKI ZAWODU

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE NAUKI ZAWODUPrzypominamy, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 


  
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Tytuł sprawy:
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
DOTYCZY: Pracodawców, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Borek Wlkp. umowę o prace w celu przygotowania zawodowego.Przygotowanie zawodowe odbywa się poprzez:
·          naukę zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego pracownika do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne,
·          przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu,
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami:
·          umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem /kopia/,
·          świadectwo pracy pracownika młodocianego /kopia/,
·          dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu /kopia/,
·          świadectwo ukończenia szkoły zawodowej ucznia /kopia/
·          dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do kształcenia młodocianych pracowników /kopia/,
·          oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika, w sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego prowadzi uprawniony do tego pracownik,
·          zaświadczenie z właściwej ewidencji działalności gospodarczej /kopia/,
  • OD 1 września br. Wnioskodawca musi załączyć do ww. wniosku formujlarz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc DE MINIMIS. (Pracownik Urzedu służy pomocą przy wypełnianiu druku)
OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonego pracy
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Biuro Obslugi Klienta tel. 65 57 16 120 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku,
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Tomasz Marszałek tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie decyzji administracyjnej
UWAGI:
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Borku Wlkp. Podstawa prawna:
·          art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
·          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)
·         
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu /Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 988 z późn. zm.)
Udzielona pracodawcy pomoc finansowa ma charakter pomocy de minimis, a czym mówi art. 70b ust 11 UOSO.
FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc DE MINIMIS.
 
 
Oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika będącego instruktorem praktycznej nauki zawodu
O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca winien informować Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, co umożliwi planowanie środków na dofinansowanie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza