Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Data publikacji: 2008-10-08
Termin składania ofert: 2008-10-31

 

Borek Wielkopolski: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Numer ogłoszenia: 257167 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, fax. 065 5715893.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borekwlkp.pl bip.borekwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY NA ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową budynku szkoły na Zakład Aktywności Zawodowej. Istniejący budynek został wybudowany w systemie tradycyjnym. Jest to budynek dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Podłoga pierwszej kondygnacji wykonana jest na dwóch różnych poziomach. Różnica poziomu podłogi wynosi 53 cm. W części budynku, gdzie podłoga parteru znajduje się na wyższym poziomie w murach wykonano cokół z kamienia. Podłogę parteru stanowią deski ułożone na legarach. Wejście na piętro zapewniono dwie klatki schodowe wykonane w konstrukcji drewnianej. Główna klatka schodowa znajduje się bezpośrednio przy wejściu frontowym do budynku. Druga klatka znajduje się w tylnej części budynku i prowadzi także z piętra na poddasze, nie spełniając jednak wymaganych warunków technicznych pod względem wymiarów. Stropy budynku wykonane są w konstrukcji drewnianej. W pomieszczeniach sal lekcyjnych na piętrze i parterze widoczne są stalowe podciągi stropowe. Mury nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Podłogi na piętrze drewniane wykończone wykładziną PCV. Poddasze w części wykorzystywano na pomieszczenia mieszkalne, część jest niezagospodarowana i stanowi strych. Dach wykonano jako dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo - kleszczowej. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej - karpiówki znajdującej się w złym stanie technicznym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.22.32.00-8, 45.22.20.00-1, 45.26.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.26.25.00-2, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-5, 45.40.00.00-1, 45.26.21.00-2, 45.42.00.00-7, 45.31.31.00-5, 45.11.12.91-4, 45.31.10.00-9, 45.31.21.00-8, 45.31.10.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 21.000,00 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali, co najmniej dwie inwestycje o podobnym przedmiocie zamówienia poświadczone referencjami, 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w zakresie poszczególnych branż wynikających z przedmiotu zamówienia. 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, 7. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 2 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, 8. Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Termin gwarancji jakości wykonania robót - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl/dokument/1526.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia możliwa jest do wglądu w Urzędzie Miejskim Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., pok. nr 1 tel. 065 57 16 120.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., pokój nr 9 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., pokój nr 6 SALA POSIEDZEŃ, w dniu 31 października 2008 roku 09:10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega, że płatności częściowe za zrealizowany przedmiot umowy nie mogą przekroczyć określonych wartości: 1) w 2008 roku nie większej niż 1.200.000,00 2) w 2009 roku nie większej niż różnica pomiędzy płatnościami zrealizowanymi w roku poprzednim a wynagrodzeniem wynikającym z przedłożonej przez wykonawcę oferty..

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Tomasz Marszałek
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-10-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza