Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP. W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP. W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Data publikacji: 14-08-2009
Termin składania ofert: 21-08-2009

Borek Wielkopolski: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP. W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Numer ogłoszenia: 279604 - 2009; data zamieszczenia: 14.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP. W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowożeniu uczniów na zajęcia do szkół na terenie Gminy Borek Wlkp. oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do miejsca zamieszkania: a) Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie i Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. - Gimnazjum w Borku Wlkp. z miejscowości: Brześnica, Studzianna, Wycisłowo, Jawory, Liż, Grodnica, Koszkowo, Jeżewo. b) Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zimnowodzie i Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. z miejscowości: Cielmice, Bruczków, Koszkowo, Osówiec, Grodnica, Dąbrówka, Zalesie, Wygoda, Leonów, Bolesławów, Walerianów, Celestynów, Siedmiorogów Drugi, Góreczki, Wyrębin, Borzęciczki, Maksymilianów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołożenia dodatkowych tras niż w/w, dotyczących wyjazdów dzieci w ramach zajęć szkolnych i w dni wolne od zajęć, po cenach przetargowych. Ilość dodatkowej usługi szacowana jest na około 1.200 km w skali roku szkolnego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.72.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.500,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie uznany za spełniony, gdy z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony gdy: a) wykonawca wykaże, że: w ostatnich dwóch latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie tego typu usługę poświadczoną referencjami, b) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: posiadającymi pełne uprawnienia kierowcy autobusu. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przepsiów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; warunek ten będzie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat, b) nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, c) nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy), a w przypadku podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy); 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium /spełnia/, /nie spełnia/. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę /spełnia/, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę /nie spełnia/. 3. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Katalog zamknięty przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy muszą być spełnione przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 11. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4) Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 5) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat tego typu usług co do zakresu przedmiotu zamówienia przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, 6) Polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 7) wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zadania, 8) wykaz dot. stanu faktycznego, roku produkcji autobusów i aktualnych badań technicznych, informacji o aktualnych uprawnieniach kierowców - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 9) Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają oboiwązek posiadania takich uprawnień. 10) Koncesja, zezwolenie lub licencja jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji składa oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ możliwa jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp. SEKRETARIAT.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp., SEKRETARIAT..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza