Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZECIANOWIE I ZALESIU

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZECIANOWIE I ZALESIU

Data publikacji: 02-10-2009
Termin składania ofert: 26-10-2009

 

ZMIANA W SIWZ Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2009R.

 

Borek Wielkopolski: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZECIANOWIE I ZALESIU
Numer ogłoszenia: 343804 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZECIANOWIE I ZALESIU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Trzecianów oraz Zalesie położonych na terenie Gminy Borek Wlkp..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.14.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku załączy do oferty stosowne dokumenty (odpis właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także wykaże, że: a)w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał prace eksploatacyjne sieci i budowy urządzeń oświetlenia drogowego w mieście lub gminie, wykonywanej dla zarządcy drogi przez okres minimum 1 roku; b)dysponuje minimum następującym sprzętem: jednym samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej minimum 12m; jednym samochodem technicznym z wyposażeniem w aparaturę lokalizacyjno - pomiarową dla energetycznych linii kablowych; jednym samochodem o ładowności do 1 Mg; c)dysponuje co najmniej następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone: dwiema osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przez przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) tj. ważnym świadectwem kwalifikacyjnym D do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci - minimum - o napięciu nie wyższym niż 1 kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; dwiema osobami, legitymującymi się uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wymaganymi przez przepisy ustawy Prawo energetyczne tj. ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci - minimum o napięciu nie wyższym niż 1 kV - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego; kierownikiem robót, legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.) oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN. Ponadto Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości minimum 300.000,00 PLN, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz wykaże, że: a)nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat, b)nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy), a w przypadku podmiotów zbiorowych, sąd nie orzekł wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy); 1.Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę spełnia, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę nie spełnia. 2.Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Katalog zamknięty przesłanek stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5.Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy muszą być spełnione przez każdego z tych wykonawców, natomiast warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych w punkcie V.1 SIWZ, stosownie do postanowień art. 25 ust. 1 i art. 44 ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz.605 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, wykonawca winien złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie: o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ; 2) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, oraz że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda złożenia: a)aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (co najmniej prace eksploatacyjne sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w mieście lub gminie, wykonywanej dla zarządcy drogi przez okres minimum 1 roku o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł. brutto). - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługa została wykonana należycie (referencje), e)wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia jakim dysponuje Wykonawca - wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ; f)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, g)polisy, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min. 300.000,00 zł A.Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1.Wypełniony przedmiar robót - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 2.Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ. 3.Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ możliwa jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp., SEKRETARIAT..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego - Gmina Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Droga Lisia 1, SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza