Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statuty jednostek organizacyjnych gminy » STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "POD DĘBEM" W KAROLEWIE

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "POD DĘBEM" W KAROLEWIE


STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KAROLEWIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.       Przedszkole Samorządowe w Karolewie zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

 

2.       Siedziba przedszkola znajduje się w Karolewie 4 , 63-810 Borek Wlkp.

 

3.       Organem prowadzącym jest Gmina Borku Wlkp. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

4.       Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Samorządowe” Pod Dębem ” w Karolewie na podstawie Uchwały Nr XL/282/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania imienia.

 

§ 2

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

1.     Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych staw (Dz.U 2002/41/362 ze zm.),

 

2.     Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U 2003/11/114),  

 

3.     Rozporządzenie MEN i S z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U 2002/51/458 ze zm.),

 

4.     Rozporządzenie MEN i S z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U 2002/23/225 ze zm.).

 

5.     Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół (Dz.U 2001/61/624 ze zm.) oraz późniejsze zmieniające z 31 stycznia 2002r, z dnia 9 lutego 2007 r. Dz. U. 2007 Nr 35, poz. 22)

 

 

 

§ 3

 

1.    Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy, tj. od 1września do 31 lipca. Przerwa wakacyjna trwa od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 

2.    Przerwa wakacyjna ustalona jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

 

3.    Przedszkole pracuje w godzinach od 630-1530 w dni robocze                od poniedziałku do piątku. Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godz. przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 

4.    Dzień  Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, uznaje się           za święto wszystkich pracowników oświaty.

 

 

                                                        § 4

 

1.      Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez :

 

a)    Gminę Borek Wlkp.

 

b)    rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

2.      Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

 

§ 5.

 

1.         Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin.

 

2.         Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Borku Wlkp.

 

3.         Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku kilkudniowej nieobecności dziecka w danym miesiącu.

 

4.         Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

 

5.         W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.

 

6.         Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca.

 

7.         Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

 

 

 

8.         Poza podstawą programową dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych (logopedia, rytmika, język angielski, zajęcia kompensacyjno - korekcyjne, terapia pedagogiczna, kółko artystyczne, itp.). Ich częstotliwość i czas trwania ujęte są w projekcie organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny.

Dodatkowe kółka zainteresowań są nieodpłatne  prowadzone społecznie przez nauczycieli naszej placówki za zgodą dyrektora i rodziców. Przed rozpoczęciem kółek zainteresowań nauczyciele przygotowują program pracy do w/w zajęć. Zajęcia te dokumentowane są w dodatkowych dziennikach zajęć.

 

9.          Za wymienione wyżej zajęcia rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat.

 

10.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest  dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci   i wynosi około 15 do 20 minut dla dzieci 3-4 letnich i około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.

 

11.      Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

 

12.      Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

13.      Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

14.      Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w § 5 pkt 7 określają odrębne przepisy.

 

 

                                                 ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 6

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

 

a)    wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym i przyrodniczym,

 

b)   umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 

c)    sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 

d)   współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny                    w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej.

 

e)    udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:.

·     poznawanie i rozumienie świata i siebie,

·     nabywanie umiejętności poprzez działanie,

·     odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

·     budowanie systemu wartości

Działanie wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 

b)   zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

 

c)    uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 

d)   stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 

e)    rozwijanie wrażliwości moralnej,

 

f)     kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

 

g)    rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

 

h)    rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 

i)     zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

a)    dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy,

b)   dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

c)    nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

d)   każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnię, łazienkę, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce używane przez dzieci,

e)    nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ja o wszystkich bieżących sprawach dotyczących wychowanków,

f)     nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

g)    obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (np. temperatura),

h)    w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,

i)     w przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach,

j)     wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego,

 

 

        

                                              § 7

 

1.      Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie        z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi          w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

2.      Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest       na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz   w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

4.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

5.      Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosić od 15 do 30 minut.

 

                                             § 8

 

1.       Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody       i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

a)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 

b)     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 

c)     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp        i ppoż.,

 

d)     współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając   w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

 

  § 9

 

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a)    diagnozowanie środowiska wychowanków

b)   rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

c)    rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka

d)   organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

e)    wspieranie dziecka uzdolnionego,

f)     podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)    prowadzenie                                                                  edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

h)    wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

i)     udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

j)     wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

k)   umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

l)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. W przedszkolu mogą być organizowanie elementy wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

 mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

k)   rodzicami,

l)     nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

m)  poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,

n)    innymi przedszkolami,

o)   podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

a)    rodziców,

b)   nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,

c)    pedagoga,

d)   psychologa,

e)    poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

-      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

-      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

-      zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

 1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody rodziców.
 2. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

 

                                        § 10

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a)    jednego lub dwóch nauczycieli w przypadku 5-godzinnego czasu oddziału,

b)    dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

 1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.   

 

 

 

 

 

                                 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 11

 

 1. Organami przedszkola są:

 

a)    dyrektor przedszkola,

 

b)    rada pedagogiczna,

 

c)    rada rodziców.

 

 1. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

 

§ 12

 

1.        Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

 

2.        Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi               i administracji.

 

3.        Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 

4.        Zadania dyrektora są następujące:

 

a)    kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 

b)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 

c)    sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 

d)    opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki wspólnie z nauczycielami po uwzględnieniu zmian od 1.02.2007, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

 

e)    planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 

f)     przekazanie raportu o jakości pracy placówki, radzie rodziców            i radzie pedagogicznej,

 

g)    opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,

 

h)    gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 

i)     przygotowywanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 

j)     przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

k)    wstrzymywanie uchwał  Rady Pedagogicznej niezgodnych                  z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

 

l)     dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 

m)   planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 

n)    organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

 

o)    współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 

p)    kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 

r)  przyznawanie    nagród,   udzielanie   kar   pracownikom    zgodnie

     z   wnioskiem    zaopiniowanym   przez   radę    pedagogiczną,

 

s)          podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka                 z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców,

 

t)           zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie       z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż,

 

u)          stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 

v)          koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 

w)         współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 

x)          administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

 

y)          prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

z)          ustalenie ramowego rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny prac oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

 

aa)       organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 

bb)       podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznym oraz o terminie ich zakończenia, a także o uczęszczaniu dziecka do oddziału terapeutycznego,

 

cc)       opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia,

 

dd)       wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

5.        W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, radą przedszkola i rodzicami, a w szczególności:

a)    zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;

b)    w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6.        Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie         i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

     

 

§ 13

 

1.    Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 

2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący          w przedszkolu.

 

3.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

4.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

5.    Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

6.    Do kompetencji stanowiący rady pedagogicznej należy w szczególności:

 

a)    przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie przedszkola,

 

b)    opracowanie programu rozwoju placówki,

 

c)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola,

 

d)    uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,

 

e)    ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

 

f)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

7.    Rada pedagogiczna opiniuje:

 

a)    przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,

 

b)    projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń pracowników,

 

c)    organizację pracy placówki,

 

d)    przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

 

e)    propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

 

8.    Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie           z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

9.    Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczący rady przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów,               w obecności co najmniej  2/3 liczby jej członków.

 

11. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 

12. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

 

13. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

14. Zasady prac Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w § 13 pkt 5.

 

 

§ 14

 

1.    Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

2.    Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 

3.    Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

 

4.    Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami          i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,  w szczególności zaś:

 

a)    opiniuje program rozwoju placówki,

 

b)    wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.

 

5.    W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 

§ 15

 

1.         Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji               i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 

2.         Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola

 

§ 16

1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony        z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

2.     Liczba dzieci w oddziale nie powinna  przekraczać 25. W uzasadnionych przypadkach na wniosek organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być podwyższona.

 

3.     Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 10-go maja.

 

4.     Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 

5.     W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

a)    liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

 

b)    liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

 

c)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

d)    czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

 

6.     Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 

7.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

8.     Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125.

 

9.     W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów:

-       oddziały sześciolatków,

-       oddziały zbliżone wiekowo.

 

10.  Liczba oddziałów  w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

 

 

11.  Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)    sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V),

b)    pokój nauczycielski,

c)    pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

d)    kuchnię,

e)    2 szatnie dla dzieci.

 

12.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego    z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

 

13.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

14.  Przedszkole pełni dyżur w czasie przerw świątecznych i ferii zimowych oraz wakacji letnich, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola w tym czasie jest nie mniejsza niż 10.

 

15.  W czasie ferii letnich rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola płacą tylko za wyżywienie. Odstępuje się od pobierania opłaty stałej. Uzasadnia się to zbyt dużą rotacją obecności dzieci.

 

16.  Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

17.  Dzieci powinny być przeprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

 

 

 1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola.

 

 1. Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

 1. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 

 1. Każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora lub jego zastępcę. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami- prawnymi opiekunami dziecka.

 

 1. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.

 

 1. Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola.

 

 1. Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli.

 

 1. W sytuacji, gdy nauczyciel, nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor wspólnie z nauczycielem, podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami- prawnymi opiekunami dziecka.

 

 1. Rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców i prawnych opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola wyraża zgodę na odbiór dziecka przez osobę nieletnią na podstawie upoważnienia wydanego przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 1. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osób wskazanej przez rodziców.

 

 1. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.30.

 

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 12.30 w oddziałach 5-cio godzinnych i do 15.30 w oddziałach 9-cio godzinnych,

 

 

 

 § 17

 

1.    Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2.    Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci uchwalany co roku przez organ prowadzący. Jeżeli placówka nie otrzyma wytycznych w sprawie naboru na dany rok szkolny od organu prowadzącego, dyrektor przedszkola ustala nabór dzieci od dnia

         1 lutego do 31 marca danego roku.

 

3.    W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:(Rozp. MEN i S      z dnia 2004-02-20 (DzU 2004 Nr 26, poz. 232)

 

  1. dzieci sześcioletnie,

 

  1. dzieci pięcioletnie,

 

  1. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,

 

  1. dzieci już uczęszczające do przedszkola,

 

  1. dzieci obojga rodziców pracujących lub studiujących,

 

  1. dzieci z rodzin o dochodach na jedną osobę poniżej kwoty najniższej emerytury obwieszczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim i trudnych warunkach socjalnych,

 

  1. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

 

  1. dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwo,

 

  1. dzieci, których rodzice pracują w pobliżu przedszkola, a zamieszkują poza gminą Borek Wlkp. przy równych z innymi dziećmi warunkach,

 

  1. dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w naszym przedszkolu,

 

  1. dzieci zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania,  

 

 

§ 18

 

1.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 

a)    systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,

 

b)    nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

 

c)    nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 19

 

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat (za dziecko 3-letnie uważa się dziecko, które w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny kończy 3 lata).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.    Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat, ale skończy 3  lata w tym roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte.

 

3.    Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły.

 

4.    Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 

a)                 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego   zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 

b)                 szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego                      i podmiotowego traktowania,

 

c)                 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 

d)                 poszanowania jego godności osobistej,

 

e)                 poszanowania własności,

 

f)                  opieki i ochrony,

 

g)                 partnerskiej rozmowy na każdy temat,

 

h)                 akceptacji jego osoby.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

§ 20

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

a)    przestrzeganie niniejszego statutu,

 

b)    zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 

c)    respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

 

d)    przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 

e)    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 

f)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

§ 21

 

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

2.    Rodzice mają prawo do:

 

a)     zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

 

b)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 

c)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga                  i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 

d)    wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

 

e)     wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa.

 

§ 22

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

 

§ 23

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

       § 24

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 

m)  zebrania grupowe,

 

n)    konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,

 

o)   kąciki dla rodziców,

 

p)   zajęcia otwarte,

 

q)   udział w organizacji imprez przedszkolnych (festyny, pikniki rodzinne, wyjazdy integracyjne grup)

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 25

 

1.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

2.    Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą             i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka  respektuje jego prawa.

 

3.    Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

a)     planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

 

b)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności             i zainteresowań,

 

c)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie    i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 

d)    stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania                     i wychowania,

 

e)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek           i spacerów itp.,

 

f)      współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 

g)     planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 

h)     dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 

i)      eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 

j)      współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających                w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 

k)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

l)      realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

 

ł)   czynny   udział    w   pracach  rady   pedagogicznej,  realizacja   jego 

     postanowień    i     uchwał,

 

m)   inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

 

n)     realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,         a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

§ 26

 

Nauczyciel otacza indywidualną opiekę każdego ze swoich wychowanków             i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 

a)    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 

b)   ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 

c)    włączenia ich w działalność przedszkola.

 

Nauczyciel odpowiada za:

 

a)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci,

b)   dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie,

c)    czystość wychowanków i stan zdrowia,

d)   niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków,

e)    odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach,

 

 

Nauczyciel ma prawo do:

 

a)    korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej                i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

b)   realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

c)    znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego,

d)   podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania,

e)    decydowania o doborze form i metod pracy,

f)     opracowywania i wdrażniania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki,

g)    ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego,

h)    możliwości prawidłowego przebiegu stażu,

i)     pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy,

j)     znajomości systemu motywującego do pracy,

k)   publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą ,

l)     promowania swoich działań w środowisku lokalnym,

m)  uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki,

n)    uczestnictwa w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami,

o)   dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola,

p)   wynagrodzeń za swoją pracę,

q)   prawo do urlopu wypoczynkowego,

r)    uprawnienia o charakterze socjalnym,

s)    uprawnień do nagród i wyróżnień. 

 

 

Do zadań logopedy należy:

 

a)    przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym mowy głośnej i pisma,

b)   diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej,

c)    prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,

d)   organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami,

e)    prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii,

f)     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,

g)    udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,

h)    prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

 

 

Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego i pedagoga przedszkolnego jest:

 

a)    planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi w grupie,

b)   tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka,

c)    rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,

d)   współpraca z psychologiem, logopedą odbywająca się poprzez wymianę wyników diagnozy oraz postępowania stymulująco-terapeutycznego,

e)     dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych, informowanie rodziców o postępach,

f)     udzielanie wskazówek do pracy z dziećmi w środowisku rodzinnym mającym na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich,

g)    realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola,

h)    aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem,

i)     systematycznego pogłębienia wiedzy pedagogicznej,

j)     współdziałania z nauczycielami pracującymi w grupie,

k)   dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej,

l)     dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy,

m)  podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska,

n)    współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej,

o)   prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,

p)   wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce,

q)   przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

r)    terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami,

s)    informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale,

t)     dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

u)    przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 

   § 27

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:

 

a)    w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

 

b)   ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

 

c)    szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

Do obowiązków intendenta należą:

 

a)    dokonywanie potrzebnych zakupów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym,

b)   uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu,

c)    przestrzeganie norm żywieniowych,

d)   nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni,

e)    sporządzanie dziennych raportów żywieniowych,

f)     prowadzenie na bieżąco kart ilościowo-wartościowych,

g)    sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo-wartościowych magazynu żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością,

h)    codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców,

i)     utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp,

j)     odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności do spożycia,

k)   prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych,

l)     prowadzenie arkusza ocen i odbioru dostaw,

m)  prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności,

n)    prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych,

o)   używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,

p)   przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych,

q)   zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,

r)    dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

s)    zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora,

t)     wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.   

 

 

Do obowiązków kucharki należy:

 

a)    utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP,

b)   pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym,

c)    organizowanie pracy personelu kuchni,

d)   przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi,

e)    codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami sanitarnymi,

f)     uczestniczenie w planowaniu i układaniu,

g)    przestrzeganie norm żywieniowych,

h)    dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi,

i)     używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,

j)     dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną gramaturą,

k)   dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku),

l)     prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek,

m)  prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież

n)    używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków,

o)   dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne,

p)   odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia,

q)   przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny. Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych,

r)    zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,

s)    dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

t)     zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora,

u)    po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i zabezpieczeń pomieszczenia przed włamaniem,

v)    informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach z pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości),

w)  wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 

Do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 

a)    dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP

b)   pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi,

c)    przestrzeganie norm żywieniowych,

d)   dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi,

e)    używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,

f)     pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą,

g)    dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku),

h)    prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, lodówek,

i)     prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na odzież,

j)     dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce,

k)   używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania codziennych obowiązków,

l)     przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

m)  przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych,

n)    zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola,

o)   dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

p)   zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora,

q)   wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 

Do obowiązków woźnej należy:

 

a)    utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach,

b)   codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, szafek, parapetów, zabawek, czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie posiłków zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach,

c)    raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w przydzielonych pomieszczeniach,

d)   prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych,

e)    prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych,

f)     używanie sprzętów i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem,

g)    pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy po zajęciach,

h)    uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,

i)     przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny,

j)     przestrzeganie, przepisów BHP, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych,

k)   zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola,

l)     dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne,

m)  zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora,

n)    po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody     i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem,

o)   informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków czystości),

p)   dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

q)   wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

 

 

Do obowiązków sekretarki należy:

 

a)    czytanie, segregacja i przekazywanie korespondencji przychodzącej

    i wychodzącej (zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej),

b)   pilnowanie obiegu dokumentów (zgodnie z instrukcją kancelaryjną ),

c)    opisywanie i dołączanie odpowiedniej korespondencji do odpowiedniego segregatora,

d)   przepisywanie notatek do komputera,

e)    tworzenie i przepisywanie na komputerze korespondencji,

f)     archiwizacja korespondencji,

g)    odbieranie telefonów i przekazywanie informacji do adresata lub sporządzanie z rozmów informacji dla dyrektora,

h)    ustalanie daty spotkań dyrektora (np. z rodzicami),

i)     witanie klientów, upewnianie się co do istoty sprawy oraz kontaktowanie ich z dyrektorem lub odpowiednią osobą,

j)     przygotowanie i przepisywanie sprawozdań statystycznych, w tym sprawozdania GUS, SIO i inne,

k)   prowadzenie ewidencji personelu,

l)     przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,

m)  prowadzenie akt osobowych pracowników,

n)    przygotowywanie dla księgowej dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia pracowników,

o)   sporządzanie notatek ze spotkań personelu,

p)   robienie kopii korespondencji lub innych drukowanych materiałów,

q)   przygotowywanie korespondencji wychodzącej,

r)    pilnowanie terminowości w załatwianiu spraw,

s)    wprowadzanie danych do komputera,

t)     odbieranie i dostarczanie pilnej korespondencji do organu prowadzącego, kuratorium, księgowości itp.,

u)    realizowanie zadań zleconych przez dyrektora,

v)    wspieranie działań dyrektora w przygotowaniach do spotkań (w tym dba o dokumentację),

w)  współpraca z klientami (rodzicami, dostawcami, innymi instytucjami itp.),

x)    wyszukiwanie informacji w Internecie,

y)    zbieranie, opracowywanie i przechowywanie informacji dla dyrektora,

z)    przestrzeganie terminów i harmonogramu zadań – uwzględniając priorytety pilności i ważności.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 28

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:  nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

 

 

 

                                                       § 29

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez chwały Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

                                                        §30

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)    udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 31

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 32

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

   § 33

 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

                               

 

§ 34

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola  w dniu  30-12-2008r.

 

 

Za zgodność z protokółem rady pedagogicznej z dnia 30-12-2008 r.

 

 

 

 

                                                            Dyrektor przedszkola

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty jednostek organizacyjnych gminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2001-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie