Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statuty jednostek organizacyjnych gminy » Statut Szkoły Podstawowej w Wycisłowie

Statut Szkoły Podstawowej w Wycisłowieustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 14, poz.131)SPIS TREŚCI


Rozdział I - Ogólne wiadomości o szkole str. 2
Rozdział II - Cele i zadania szkoły str. 3
Rozdział III - Ocenianie, klasyfikowanie
i promowanie uczniów str. 5
Rozdział IV - Organy szkoły i ich kompetencje str. 18
Rozdział V - Organizacja pracy szkoły str. 24
Rozdział VI - Zakres zadań nauczycieli str. 29
Rozdział VII - Uczniowie - prawa i obowiązki str. 34

R O Z D Z I A Ł I

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE


§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa w Wycisłowie.
2. Podstawą działalności Szkoły Podstawowej w Wycisłowie jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami).

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Borek Wlkp.
4. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu
5. Cykl kształcenia trwa 6 lat.
6. Szkoła może w miarę potrzeb organizować klasy specjalne, integralne i sportowe.§ 2


 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła może mieć nadane imię, posiadać własny ceremoniał szkolny i sztandar

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 1


 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewni uczniom:

 1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

 2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

 3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

 4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi uczniów stosownie do warunków szkoły;

 5. opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;

 6. udzielenie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 2


 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

 1. integrację wiedzy nauczanej przez:

 • kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

 • bloki przedmiotowe,

 • ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, wychowanie do życia w społeczeństwie,

 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

 • pomoc w uzyskaniu orientacji w hierarchii wartości,

 • personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

 • wpajanie zasad kultury życia codziennego;

 1. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz w miarę możliwości szkoły - logopedycznych,

 2. prowadzenie lekcji religii w szkole;

 3. pracę pedagogów szkolnych wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu, współpracą z Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp.

 4. nauką języka obcego w klasach młodszych w miarę możliwości ich realizacji

 5. prowadzenie zajęć „ Wychowanie do życia w rodzinie” ( za zgodą rodziców ucznia)

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:


 1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;

 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych

 3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów - w czasie wycieczki, na 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej;

 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

 5. zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu na zajęciach świetlicowych;

 6. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 7. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

 8. kształcenie komunikacyjne, omawianie przepisów ruchu drogowego oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

 9. zapewnienie uczniom warunków do spożycia śniadania;

 10. utrzymywanie pomieszczeń bloku żywnościowego urządzeń sanitarnych w stanie stałej czystości i pełnej sprawności;

 11. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

 12. różnorodność zajęć w każdym dniu.
§ 3


 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne doradztwo;

 2. zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach możliwości szkoły;
§ 4


 1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu w formie:

 1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;

 2. respektowania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej.

R O Z D Z I A Ł III


OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

Zasady ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania reguluje rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r.

§ 1


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

 4. dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach , trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 5. umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno -wychowawczej.

 


 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawierają przedmiotowe systemy oceniania stanowiące załącznik nr 1 wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 


 1. Treści przedmiotowych systemów oceniania są przekazywane uczniom na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli podczas lekcji, zaś ich dokumentacja znajduje się w teczce wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły i jest dostępna dla uczniów, rodziców ( prawnych opiekunów ) i upoważnionych osób. Informacje powinny być udokumentowane w dzienniku.

 


 1. Wymagania edukacyjne wynikają z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania wchodzącego w skład szkolnego zestawu programów nauczania stanowiącego załącznik nr 2 wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 


 1. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania stanowią załącznik nr 3 wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 


 1. Wychowawcy klas przekazują uczniom na początku każdego roku szkolnego kryteria oceniania zachowania , zaś ich dokumentacja znajduje się w teczce wychowawcy oraz w sekretariacie szkoły i jest dostępna dla uczniów, rodziców ( prawnych opiekunów) upoważnionych osób. Informacje powinny być udokumentowane w dzienniku.

 


 1. Wymagania edukacyjne z danego przedmiotu nie mogą być zmieniane w ciągu danego roku szkolnego nawet w przypadku zmiany nauczyciela przedmiotu bez wcześniejszego wyrażenia zgody obydwu stron. (nauczyciel- uczeń).

 


 1. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 


 1. Zasady odnotowania udziału uczniów w zajęciach „Wiedza o życiu w rodzinie” regulują odrębne przepisy.
§ 2


 1. Bieżąca ocena pracy ucznia:


a) nauczyciele uczący w kl. I - III prowadzą kartę oceny ucznia w której odnotowują osiągnięcia edukacyjne wg następującej skali:


 • znakomicie

 • bardzo dobrze

 • dobrze

 • słabo

 • jeszcze nie potrafisz


b)oceny uczniów klas IV - VI ustala się wg następującej skali:


 • stopień celujący - 6

 • stopień bardzo dobry - 5

 • stopień dobry - 4

 • stopień dostateczny - 3

 • stopień dopuszczający - 2

 • stopień niedostateczny - 1


2. Ocena pracy ucznia, a szczególnie umiejętności i postawy, może być wyrażona stopniem, słowem ( ustną lub pisemną formą wypowiedzi) , znakiem „+” lub „ -

3.Oceny dzielą się na:


 • cząstkowe, pełniące funkcję diagnostyczną umożliwiającą opis rozwoju kompetencji ucznia, rozpoznawanie jego potrzeb,

 • klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny).

 


 1. W kl. IV - VI skala ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych jest taka sama jak skala ocen bieżących: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

 2. W klasach I -III na koniec każdego semestru nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, która jednocześnie jest informacją dla rodziców o postępach dziecka.

 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.

 4. Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny uwzględniać wiadomości ( wiedzę ) uczniów, umiejętności, różne formy aktywności.

 


 1. Kryteria ocen kl. I - III


Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania ocenia się opisowo wg następującej skali:

a) znakomicie - opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
b) bardzo dobrze - opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
c) dobrze - nie w pełni opanował wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie . Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
d) słabo - słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim i niewielkim stopniu trudności.
e) jeszcze nie potrafisz - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy.

9. Kryteria ocen klas IV - VI


 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy; samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

 • korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy,

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:


- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,


 • potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,

 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych.

 


 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,

 • potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,

 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,

 


 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,

 • współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,

 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

 


 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,

 • rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.

 


 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • -posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy.

 • nie jest w stanie rozwiązywać zadań o elementarnym stopniu trudności.10. Decyzję o braku promocji należy poprzedzić udokumentowanymi działaniami ( n-la i ucznia).

11. Na ocenę z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i sztuki ma wpływ przede wszystkim wysiłek włożony w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy , zaangażowanie, aktywność.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wych. fizycznego przez dyrektora szkoły, w oparciu o opinię lekarza w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

13. W przypadku ucznia, posiadającego pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą u dziecka trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne.

14. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:


 • prace klasowe

 • testy

 • kartkówki

 • prace domowe

 • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji

 • sprawdziany

 • wypowiedzi ustne

 • prace w zespole

 • testy sprawnościowe

 • prace plastyczne i techniczne

 • działalność muzyczna
15. W pracy pisemnej ocenie podlega:


 • zrozumienie tematu

 • znajomość opisywanych zagadnień

 • sposób prezentacji

 • konstrukcja pracy i jej forma graficzna


W przypadku prac pisemnych z j. polskiego poza ogólnymi kryteriami stosuje się szczegółowe kryteria zawarte w przedmiotowym systemie oceniania.

16. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójne odpowiedzi na pytania nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:


 • znajomość zagadnienia

 • samodzielność wypowiedzi

 • kultura języka

 • precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.17. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:


 • planowanie i organizacja pracy grupowej

 • efektywne współdziałanie

 • wywiązywanie się z powierzonych ról

 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
18. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwie prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika skrótem (spr.) z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać . Kartkówki są formą odpowiedzi, sprawdzającą wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.

19. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów). Sprawdzone i oceniane prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. Termin zwrotu ocenianych testów i kartkówek nie może być jednak dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych - dwa tygodnie.

20. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać.

21. Rodzice są powiadomieni o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą ( 3 x w ciągu roku) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu ( raz w miesiącu) Oceny cząstkowe zapisywane są w dzienniczkach ucznia, kl. I-III w kartach ocen.

22. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 3


 1. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

 • reprezentowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

 


 1. Ocenę zachowania w oparciu o szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna wystąpić:

 • samoocena ucznia

 • ocena zespołu klasowego

 • ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami

 


 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 2. Ocena zachowania śródroczna i końcoworoczna w kl. I- III jest oceną opisową.

 


 1. Skala ocen śródrocznych z zachowania:

 • wzorowe

 • dobre

 • poprawne

 • nieodpowiednie6. Zasady oceniania zachowania:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:


 • we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego,

 • w kulturze zachowania, frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych,

 • wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy lub szkoły,

 • godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:


 • pracuje na rzecz klasy i szkoły

 • dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego,

 • swoim zachowaniem daje dobry przykład,

 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawiać,

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą ( nie stosuje używek)

 • stara się nie spóźniać na lekcje, systematycznie przynosi usprawiedliwienia w razie nieobecności.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:


 • z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek,

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,

 • czasami spóźnia się na lekcje, nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:


 • dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku,

 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

 • ulega nałogom,

 • dewastuje mienie szkoły,

 • często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ,

 • wywiera negatywny wpływ na rówieśników,

 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną w stosunku do innych osób,

 • dopuszcza się kradzieży.

 


 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

§ 4


 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry

 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

 4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, która jest oceną opisową.

 5. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej , polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 6. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.

 7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). Fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia.

 8. O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym i przewidywanym braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu ( rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia.

 9. Uczniom, u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza warunki do uzupełnienia tych braków.§ 5

Egzamin poprawkowy


1. Egzamin poprawkowy, począwszy od IV klasy , z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.


 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki ( techniki) oraz wych. fizycznego z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

 


 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 


 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący

 • nauczyciel prowadzący takie samo lub pokrewne zajęcie edukacyjne- jako członek.

 


 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takich okolicznościach dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 


 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 


 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 


 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt.9,paragraf 5.

 


 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
§ 6

Egzamin klasyfikacyjny


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny .

 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. W przypadku klasyfikacji śródrocznej egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w drugim tygodniu ferii zimowych. W przypadku klasyfikacji końcoworocznej egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący

 • nauczyciel prowadzący takie samo lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek.


7.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takich okolicznościach dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.§ 7

Komisyjny egzamin klasyfikacyjny

1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny na podstawie którego dziecko spełniają ce obowiązek szkolny poza szkołą:


 1. zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej,

 2. może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,


wyznacza dyrektor szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami jednak nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.
2. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:


 • dyrektor szkoły - jako przewodniczący

 • egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy.


W egzaminie mogą uczestniczyć - w charakterze obserwatorów - rodzice dziecka.
3.Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
4.Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.


 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


6.Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.
7.Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę według skali ocen przyjętej w szkole.§ 8


Promocja


1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klasy I -III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).
3.Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
4.Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocenę z wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę zachowania.


 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 2. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego.


7.Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia .......... promowany warunkowo do klasy .....”

§ 9


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.§ 10

Uwagi dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania należy kierować do dyrektora szkoły, który odpowiada za jego przestrzeganie i zgodność z rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r.


R O Z D Z I A Ł IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1


 1. Organami szkoły są:


1. dyrektor szkoły
2. rada pedagogiczna
3. samorząd uczniowski


 1. rada szkoły

 2. rada rodziców.§ 2


 1. Dyrektor szkoły:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

 4. upowszechnia aktywne działania prozdrowotne;

 5. sprawuje kontrolę obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;

 6. realizuje uchwały rady pedagogicznej , rady szkoły w ramach ich kompetencji stanowiących;

 7. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;

 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 


 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

 4. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 


 1. Dyrektor szkoły oprócz kompetencji wymienionych w ust. 1 i 2


a) współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorzą- dem uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań;
b) może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w okresie ferii w czasie nie dłuższym niż 7 dni następujących czynności:


 • przeprowadzania egzaminów


- prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego


 1. udziela urlopu bezpłatnego, przenosi w stan nieczynny nauczyciela

 2. udziela nauczycielom urlopu kształceniowego, dla poratowania zdrowia, z tyt. opieki nad dzieckiem zdrowym, okolicznościowego;

 3. zawiesza nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych.
§ 3


 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.

 2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian;

 2. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;

 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

 4. ustalanie szczegółowych kryteriów zachowania uczniów;

 5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;

 6. uchwalanie warunkowej promocji ucznia;

 7. ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień i kar uczniom;

 8. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;

 9. ustalanie regulaminu swojej działalności;

 10. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 11. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora;

 12. wybieranie dwóch przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

 13. analizowanie i ocenianie realizacji zadań statutowych w szkole;

 14. występowanie z inicjatywą oceny pracy nauczyciela;

 


 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

 2. projekt planu finansowego szkoły;

 3. przydział godzin nauczania i inne czynności nauczycieli;

 4. wnioski dyrektora o przyznawanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 5. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauczania;

 6. zamiar organu prowadzącego przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły;

 7. zamiar organu prowadzącego powierzenia funkcji dyrektora szkoły;
§ 4


 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są;

 • na szczeblu klas: samorządy klasowe

 • na szczeblu szkoły: rada uczniowska

 1. Do zadań rady uczniowskiej należy:

 1. przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego oraz proponowanie w nim zmian;

 2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;

 3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

 4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;

 5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.


3.Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;


 1. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.4.Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawarte są w paragrafie 2 i 3 rozdziału VII statutu szkoły .

5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.


§ 5

1. Rada rodziców składa się z przedstawicieli rady rodziców każdej klasy. Klasowe rady rodziców desygnują po 3 swoich przedstawicieli do rady rodziców.
2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:


 1. uchwalenie regulaminu swojej działalności;

 2. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

 3. współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy;

 4. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;

 5. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do,

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie;

 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce;

 • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

 • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

 • wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.§ 6


1.W szkole działa rada szkoły.


 1. Rada szkoły składa się z 6 osób, a kadencja trwa 3 lata.

 


 1. W skład rady wchodzą w równej liczbie przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, wybranych przez zgromadzenie ogólne tych gremiów.

 


 1. Skład rady może się zmieniać, w 1/3 składu, w każdym roku szkolnym.

 


 1. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.

 


 1. Rada szkoły decyduje w sprawach:

 1. uchwalenia statutu szkoły i ewentualnych zmianach w statucie;

 2. uchwalenia regulaminu swojej działalności oraz wybierania przewodniczącego;

 


 1. Rada szkoły opiniuje w szczególności:

 1. roczny plan finansowy szkoły;

 2. plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów;

 3. wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

 4. organizację tygodnia pracy szkoły;

 5. inne istotne sprawy dla szkoły.

 


 1. Rada Szkoły może wystąpić z wnioskiem w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 


 1. .Rada może gromadzić fundusze, z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie rady.

 


 1. Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład rady mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie:

 • nauczyciela od ustalonej mu przez dyrektora szkoły oceny pracy (1 przedstawiciel),

 • dyrektora od ustalonej mu oceny (2 przedstawicieli).
§ 7


 1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

 


 1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

 2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;

 3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 1. Zasadą współpracy ze sobą organów szkoły jest takie postępowanie, aby przede wszystkim:

 1. zapewniało każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych przepisami,

 2. umożliwiało poszukiwanie najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach.

 


 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 


 1. Rada szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

R O Z D Z I A Ł V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 1


 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

 


 1. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.§ 2


 1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziały na grupy można dokonywać za zgodą oddziału prowadzącego szkołę.

 3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są z podziałem na dziewczęta-chłopcy w grupach liczących od 12 -26 uczniów.§ 3


 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 2. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 4

1. Organizacja zajęć dodatkowych:


 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i poza systemem klasowo-lekcyjnym;

 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

 3. liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.§ 5


 1. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku . Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.§ 6


 1. Religia jako szkolny, przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:


a) życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;


 1. uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

 2. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

 3. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

 4. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

 5. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

 6. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

 7. ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

 8. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

 9. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

 10. uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;

 11. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii , w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.§ 7

W szkole organizowane są zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” na zasadach określonych w odrębnych przepisach.§ 8

Za zgodą dyrektora szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli lub uczelnie wyższe mogą zawierać z nauczycielami umowy o odbywanie praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.


§ 9


 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

 • gromadzenie i opracowanie zbiorów,

 • korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych- bibliotekoznawstwo.

 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

 1. kształcąco-wychowawczą poprzez:

 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

 • kształcenie kultury czytelniczej,

 • wdrażanie do poszanowania książek,

 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;


b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:


 • współdziałanie z nauczycielami,

 • wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce;


c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:


 • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.
Czas pracy biblioteki zapewni możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i poza zajęciami lekcyjnymi.

5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza
a) koordynowanie pracy w bibliotece:


 • opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

 • projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

 • sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

 • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;


b) praca pedagogiczna:


 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

 • udostępnianie zbiorów,

 • udzielanie informacji bibliotecznych,

 • rozmowy z czytelnikami o książkach,

 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,

 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

 • udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

 • prowadzenie różnych wizualnych form informacji o książkach,

 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, dobra znajomość potrzeb czytelniczych,

 • dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;c) praca organizacyjna:


 • gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • opracowanie biblioteczne zbiorów,

 • selekcja zbiorów i ich konserwacja

 • organizowanie warsztatu informacyjnego,

 • wydzielenie księgozbioru podręcznego,

 • prowadzenie katalogów,

 • udostępnienie zbiorów;

 


 1. współpraca z rodzicami i instytucjami:

 • w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,

 • bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.6.Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze ( książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze ( materiały audiowizualne).

7.Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:


 • zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

 • zapewnia środki finansowe,

 • zarządza spis inwentaryzacyjny

 • zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

 • hospituje i ocenia pracę biblioteki.§ 10


 1. W szkole organizuje się zajęcia świetlicowe.

 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci oczekujących na zajęcia lekcyjne lub odwóz po zajęciach lekcyjnych do domu.

 3. Zajęcia świetlicowe prowadzi nauczyciel organizując pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.

 4. Zajęcia świetlicowe mogą być organizowane w ferie zimowe i podczas rekolekcji wielkopostnych.

 5. Dokumentacja zajęć świetlicowych obejmuje:

 • roczny plan pracy,

 • dziennik zajęć,

 • regulamin zajęć świetlicowych,

 • ramowy rozkład dnia


6. Nadzór pedagogiczny nad zajęciami świetlicowymi sprawuje dyrektor szkoły.R O Z D Z I A Ł VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI


§ 1

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.


 1. Nauczyciel obowiązany jest:

 1. rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły; dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

 2. dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia

 3. kształtować i wychowywać młodzież do umiłowania Ojczyzny , w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanitarnym, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,

 4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich .

 5. odpowiadać za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece na lekcjach, przerwach i zajęciach pozalekcyjnych,

 6. prawidłowo prowadzić proces dydaktyczny, zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki,

 7. dbać o warsztat pracy,

 8. stymulować rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 9. bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów,

 10. udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie przyczyn tych niepowodzeń

 11. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i innych spotkań z uczniami lub rodzicami,

 12. doskonalić umiejętności dydaktyczne , podnosić wiedzę merytoryczną,

 13. informować na bieżąco rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce dziecka, oraz pisemnie zawiadamiać na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego), o przewidywanej ocenie niedostatecznej i przewidywanym braku podstaw do klasyfikacji z danego przedmiotu

 14. informować pisemnie rodziców ( prawnych opiekunów) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla uczniów ocenach na koniec semestru (roku szkolnego).§ 2


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą, który ma obowiązek:

 1. być animatorem życia zbiorowego klasy,

 2. współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,

 3. utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów organizując spotkania ogólne co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego oraz indywidualnie w miarę potrzeb,

 4. w miarę potrzeb współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami tj. pielęgniarką szkolną itp.

 5. otaczać indywidualną opieka każdego wychowanka,

 6. planować i organizować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego oraz treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 7. prowadzić dokumentację przebiegu nauczania jego oddziału.2. Do zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I - III i IV-VI.
3.Rodzice i uczniowie poprzez Radę Szkoły, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadanie wychowawcy klasy. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie umotywowanego wniosku.§ 3

W szkole działa pedagog szkolny:
Zadania pedagoga szkolnego:


 1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 1. dokonywanie okresowej oceny pracy wychowawczej w szkole,

 2. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły ,

 3. udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

 4. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

 5. współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

 


 1. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

 4. stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy zajęć turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawcze,

 6. współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 


 1. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:


a) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
b) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),
c) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.


 1. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

 1. udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

 3. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 


 1. W zakresie pomocy materialnej:


a) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym, itp.
b) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,
c) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,


 1. wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 


 1. Organizacja pracy pedagoga szkolnego w celu realizacji zadań zawartych w punkcie od I - V

 1. posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze szkoły i środowiska,

 2. zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i rodziców,

 3. współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo wychowawczych,

 4. współdziałać z TPD, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

 5. składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły.

 6. prowadzić następującą dokumentację:

 • dziennik pracy w którym rejestruje się wykonane czynności,

 • ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, kształcenia specjalnego itp.
§ 4


 1. W szkole działają nauczycielskie zespoły samokształceniowe.

 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu samokształceniowego.

 3. Cele i zadania zespołu obejmują:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uwzględnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia w sprawie wyboru programów nauczania- szkolny zestaw programów nauczania

 2. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania- wewnątrzszkolny system oceniania

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę,

 4. współdziałanie w organizowaniu, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

 6. wspólne opracowanie propozycji do projektów planu dydaktycznego szkoły,

 7. wspólne opracowywanie programu wychowawczego szkoły.
§ 5


 1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:

 


 1. zebrania klasowe organizowane co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego,

 2. spotkania wspólne z udziałem nauczycieli poszczególnych przedmiotów organizowane w miarę potrzeb,

 3. comiesięczne kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów i wychowawcą klasy ,

 4. indywidualne kontakty z pedagogiem.

 


 1. Nauczyciele uwzględniają prawo rodziców do:

 


 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych klasy i szkoły,

 2. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,

 3. rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 4. uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

 5. wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.R O Z D Z I A Ł VII

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 1


 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

 3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie wypełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

 1. z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 2. na prośbę rodziców ( opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

 3. dzieci spoza gminy Borek Wlkp., jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę.
§ 2


 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

 3. poszanowania swojej godności, przekonań i własności,

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 6. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

 8. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

 9. nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów,

 10. dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej ( nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko raz w tygodniu w piątek).

 


 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową do organizowania, pod opieką wychowawcy imprez klasowych i szkolnych.

 2. Samowolne opuszczenie szkoły w trakcie w/w imprez jest niedozwolone.

 3. W szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego w domu ( ze względu na stan zdrowia).

 4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

 5. W szczególnych przypadkach (np. dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 6. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze, ale przed feriami zimowymi, nauczyciel nie może wpisywać i wystawiać ocen na nowy semestr.
§ 3


 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowienia zawarte w statucie szkoły, a zwłaszcza:

 1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

 3. przeciwstawiać się przejawom brutalności, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych uczniów,

 4. dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

 5. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczycieli przedmiotów,

 6. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia.

 1. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z rozdziału V § 6.

 2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził.

 4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

 6. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica(opiekuna).

 7. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka ucznia, jako podstawowego dokumentu umożliwiającego szybki kontakt szkoły z rodzicami.

 8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecność uznawana będzie przez wychowawcę za nieusprawiedliwioną.§ 4


 1. Każdy uczeń powinien posiadać strój galowy, który należy nosić w czasie:

 1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

 2. grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

 3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzje podejmie wychowawca lub dyrekcja szkoły.

 1. Przez strój galowy należy rozumieć:

 1. dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka

 2. dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:


 1. w doborze ubioru, rodzaju fryzury, ilości biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła to miejsce nauki,

 2. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i ubioru oraz estetyki,

 3. wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
§ 5


 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy,

 2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

 3. wyróżnienie w gablocie samorządu uczniowskiego,

 4. list pochwalny do rodziców,

 5. dyplom uznania

 6. nagrodę rzeczową

 7. świadectwo z wyróżnieniem

 1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
§ 6


 1. Uczeń może otrzymać następujące kary za nieprzestrzeganie statutu szkoły:

 1. upomnienie wychowawcy wobec klasy,

 2. naganę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

 3. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

 4. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 5. przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

 


 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

 


 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

 1. notorycznie łamie przepisy statutu szkoły,

 2. otrzymał kary zawarte w ust. 1 podpunkty a) - e) , ale nie przyniosły one pożądanych efektów,

 3. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

 4. dopuszcza się kradzieży, wymuszeń lub zastraszeń.

 


 1. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub nałożonej karze.
§ 7


 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 2. Proponowane zmiany ostatecznie przygotowuje rada pedagogiczna, a uchwala rada szkoły.

 3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są uczniowie, a do przestrzegania praw ucznia także nauczyciele.


Statut Szkoły Podstawowej w Wycisłowie
został zatwierdzony uchwałą Rady Szkoły
w dniu 21 stycznia 2000 r.Przewodnicząca Rady Szkoły
mgr Grażyna Gogulska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty jednostek organizacyjnych gminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 1999-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza