Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statuty jednostek organizacyjnych gminy » Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
Statut został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedskzola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).


SPIS TREŚCI


Rozdział I Ogólne informacje o szkole str. 3
Rozdział II Cele i zadania szkoły str. 4
Rozdział III Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie
uczniów str. 7
Rozdział IV Organy szkoły str. 19
Rozdział V Organizacja pracy szkoły str. 25
Rozdział VI Zakres zadań nauczycieli str. 33
Rozdział VII Uczniowie str. 38
ROZDZIAŁ I

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE


§ 1.


 1. Nazwa szkoły brzmi : „ Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.”.

 2. Podstawą działalności Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. jest ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami).

 3. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Borek Wlkp.

 4. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 5. Cykl kształcenia w szkole trwa sześć lat .

 6. Szkoła prowadzi świetlicę i stołówkę szkolną.

 7. W miarę potrzeb szkoła może organizować klasy specjalne, integracyjne i sportowe.
§ 2.


 1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny i sztandar.

 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 1.


 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły , a szczególnie zapewnia uczniom :

 1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia,

 2. traktowanie wiadomości przedmiotowych , stanowiących wartość poznawczą samą w sobie , w sposób integralny , prowadzący do lepszego rozumienia siebie , ludzi i świata ,

 3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań ,

 4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi , stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów ,

 5. opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia ,

 6. pomoc psychologiczną i pedagogiczną .
§ 2.


 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez :

 1. integrację wiedzy nauczanej przez :

 • kształcenie zintegrowane w kl. I - III

 • bloki przedmiotowe


ścieżki edukacyjne : prozdrowotną, regionalną , ekologiczną, czytelniczą i medialną oraz patriotyczną - obywatelską ,


 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak :

 • pomoc w uzyskaniu orientacji hierarchii wartości ,

 • personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności ,

 • wpajanie zasad kultury życia codziennego ,

 1. prowadzenie kół zainteresowań , kół przedmiotowych , zajęć dydaktyczno - wyrównawczych , zajęć korekcyjnych , kompensacyjno - wyrównawczych i logopedycznych ,

 2. prowadzenie lekcji religii w szkole ,

 3. pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu , współpracą z Komisariatem Policji w Borku Wlkp. i z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.§ 3.


 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez :

 1. dyżury nauczycieli w budynku i na boisku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim, które pełnione są zgodnie z regulaminem dyżurów ,

 2. zapewnienie opieki na zajęciach nadobowiązkowych i pozalekcyjnych ,

 3. zapewnienie opieki podczas wycieczek szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami ,

 4. zgłaszanie do policji autokarów wycieczkowych , których stan techniczny budzi zastrzeżenia opiekunów , celem dokonania kontroli technicznej ,

 5. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych ,

 6. zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela świetlicy ,

 7. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp ,

 


 1. dostosowanie stolików uczniowskich , krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

 2. kształcenie komunikacyjne, omawianie przepisów ruchu drogowego , przygotowywanie do egzaminu na kartę rowerową,

 3. utrzymywanie kuchni , jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i stałej czystości ,

 4. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno - wychowawczym równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu ,

 5. różnorodność zajęć w każdym dniu ,


ł) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu , z wyjątkiem przedmiotów , których program tego wymaga .

§ 4.


 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych , rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez :

 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo ,

 2. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom dowożonym , dojeżdżającym i zapisanym do świetlicy przez rodziców ,

 3. zapewnienie dożywiania w formie ciepłego napoju i obiadu za odpłatnością rodziców lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. ,

 4. zorganizowanie pomocy materialnej lub rzeczowej w miarę możliwości finansowych szkoły .§ 5.


 1. Celem dostosowania treści , metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gostyniu w formie :

 1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi ,

 2. wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego , o nauczaniu indywidualnym , rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej,

 3. zajęć z preorientacji zawodowej .ROZDZIAŁ III

OCENIANIE , KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania reguluje rozporządzenie MEN z dnia 21.o3.2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów (Dz.U. Nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami ).

§ 1.


 1. System oceniania ma na celu :

 1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego ucznia,

 2. informowanie nauczyciela o efektywności procesu nauczania poprzez opisywanie rozwoju i postępu uczniów,

 3. zwiększenie rangi oceny wyrażającej stopień opanowania kluczowych umiejętności,

 1. wdrażanie uczniów do systematycznej pracy , samokontroli i samooceny ,

 2. rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy ,

 3. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia,

 4. dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów zawierają przedmiotowe systemy oceniania.

 2. Zasady oceniania zachowania określa § 3 niniejszego rozdziału. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach oceniania zachowania.

 3. Treści przedmiotowych systemów oceniania są przekazywane uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego (fakt zapoznania z w)w należy odnotować w dzienniku lekcyjnym), zaś ich dokumentacja znajduje się w teczce przewodniczącego klasy oraz w sekretariacie szkoły i jest dostępna dla uczniów , rodziców i innych upoważnionych osób .

 4. Wymagania edukacyjne z danego przedmiotu nie mogą być zmieniane w ciągu danego roku szkolnego nawet w przypadku zmiany nauczyciela przedmiotu.§ 2.


 1. Bieżąca ocena pracy ucznia wyrażana jest :

 1. w klasach I - III z wyjątkiem religii - oznaczeniami literowymi A! , A , B , C , D , E, które wyrażają następujące treści :


A! - Wspaniale ! Gratuluję !
A - Pracowałeś bardzo dobrze ! Możesz być z siebie dumny !
B - Pracowałeś dobrze ! Ciesz się !
C - Musisz jeszcze popracować ! Pracowałeś zbyt mało !
D - Osiągasz wyniki zbyt słabe niewystarczające . Musisz
ostro zabrać się do pracy !
E - Jest niedobrze ! Jesteś poważnie zagrożony !


 1. w klasach IV - VI i religii w klasach I-III - skalą ocen 6 -1,

 1. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaku „+” lub „-" .

 2. Ocena pracy ucznia , a szczególnie umiejętności i postawy , może być wyrażona stopniem , słowem ( ustną lub pisemną formą wypowiedzi) , znakiem „+” lub „-" , oraz innymi znakami graficznymi .

 3. Oceny dzielą się na :

 • cząstkowe , pełniące funkcję diagnostyczną umożliwiającą opis rozwoju kompetencji ucznia, rozpoznawanie jego potrzeb ,

 • klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres ( rok szkolny).

 1. W kl. IV-VI skala ocen klasyfikacyjnych śródrocznych jest taka sama jak skala ocen końcoworocznych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający , niedostateczny .

 


 1. W klasach I - III na koniec każdego semestru nauczyciele sporządzają kartę oceny opisowej, przechowywaną w teczce z arkuszami ocen, której kserokopia jest jednocześnie informacją dla rodziców o postępach dziecka.”

 2. Oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów powinny uwzględniać wiadomości ( wiedzę ) uczniów, umiejętności , różne formy aktywności ( pracę w grupie , referaty , zadania dodatkowe , dyskusje itp. ).

 3. Kryteria ocen :

 1. ocenę celującą otrzymuje uczeń , który :

 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy , samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

 • korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin, korzysta z wielu sposobów pracy ,

 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych , reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywane osiągnięcia ,

 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :

 • opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania ,

 • potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje , interpretować wyniki , odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach ,

 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych ,

 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który :

 • posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej ,

 • potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner , wyciągając wnioski ,różnicować ważność informacji dzielić się wiedzą z innymi , wybrać własny sposób uczenia się ,

 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi , wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,

 1. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który :

 • opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej ,

 • współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować , podjąć decyzję jaką przyjąć postawę ,

 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne ,

 1. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który :

 • opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,

 • rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie , słucha dyskusji , potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela,

 1. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który :

 • posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach , że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy ,

 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności .

 1. Decyzję o braku promocji ( ocenie niedostatecznej na semestr ) należy poprzedzić udokumentowanymi działaniami nauczyciela i ucznia .

 2. Na ocenę z wych. fizycznego , techniki , muzyki , plastyki i sztuki ma wpływ przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , chęć do pracy , zaangażowanie aktywność .

 3. W przypadku ucznia posiadającego pisemną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej stwierdzającą u dziecka trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe , nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne.

 


 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia :

 • prace klasowe ,

 • testy ,

 • kartkówki ,

 • prace domowe ,

 • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji ,

 • sprawdziany ,

 • wypowiedzi ustne ,

 • prace w zespole ,

 • testy sprawnościowe ,

 • prace plastyczne i techniczne ,

 • działalność muzyczna .

 1. W pracy pisemnej ocenie podlega :

 • zrozumienie tematu ,

 • znajomość opisywanych zagadnień ,

 • sposób prezentacji ,

 • konstrukcja pracy i jej forma graficzna .


W przypadku prac pisemnych z j.polskiego poza powyższymi ogólnymi kryteriami stosuje się szczegółowe kryteria zawarte w przedmiotowym systemie oceniania .


 1. Wypowiedzi ustne to : udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela . W wypowiedzi ustnej ocenie podlega :

 • znajomość zagadnienia ,

 • samodzielność wypowiedzi ,

 • kultura języka ,

 • precyzja , jasność , oryginalność ujęcia tematu .

 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń . Ocenie podlegają umiejętności :

 • planowanie i organizacja pracy grupowej ,

 • efektywne współdziałanie ,

 • wywiązywanie się z powierzonych ról ,

 • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy .

 


 1. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwie prace klasowe lub testy , przy czym nie więcej niż jedna dziennie , zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem . Nauczyciel ma prawo stosowanie kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać . Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji .

 2. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień , prac klasowych - dwa tygodnie .

 3. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać .

 4. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą ( trzy razy w ciągu roku ) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu ( co drugi miesiąc oraz poprzez kontakty pośrednie : adnotacje w dzienniczku ucznia lub w zeszycie ).§ 3.


 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności :

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym ,

 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych .

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej , w czasie której powinna wystąpić :

 • samoocena ucznia ,

 • ocena zespołu klasowego ,

 • ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami .


Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna .


 1. Ocena zachowania śródroczna i końcoworoczna w kl. I-III jest oceną opisową.

 2. Skala ocen śródrocznych z zachowania :

 • wzorowe ,

 • dobre ,

 • poprawne ,

 • nieodpowiednie .

 1. Zasady oceniania zachowania .Ocenę wzorową otrzymuje uczeń , który :


 • we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego ,

 • w kulturze zachowania , frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych ,

 • wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy lub szkoły ,

 • godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz .Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który :


 • pracuje na rzecz klasy i szkoły ,

 • dba o wygląd klasy , szkoły , sprzętu szkolnego ,

 • swoim zachowaniem daje dobry przykład ,

 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić ,

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą ( nie stosuje używek ),

 • stara się nie spóźniać na lekcje , systematycznie przynosi usprawiedliwienia w razie nieobecności .Ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który :


 • z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły , a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek ,

 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą ,

 • czasami spóźnia się na lekcje , nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione
 •  


Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń , który :


 • dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły , nie wykazuje chęci poprawy , stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku ,

 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji ,

 • ulega nałogom ,

 • dewastuje mienie szkoły ,

 • często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

 • wywiera negatywny wpływ na rówieśników ,

 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną ,

 • jest arogancki , niekulturalny w stosunku do innych osób .Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania nieodpowiednią , a jego postępowanie zgłaszane jest na policję .


§ 4.


 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry .

 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego . Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły .

 3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru .

 4. Na miesiąc przed końcoworocznym ( semetralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych . Fakt ten musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 5. Na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel pisemnie informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanej ocenie klasyfikacyjnej , którą wpisuje do dziennika.

 6. Nie przewiduje się egzaminu sprawdzającego dla podwyższenia oceny ustalonej przez nauczyciela.

 7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu


poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z „§ 16 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 r. z późniejszymi zmianami.


 1. Uczniom , u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki uniemożliwiające kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej , szkoła , w miarę możliwości stwarza warunki do ich uzupełnienia .§ 5.


 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania .

 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie , który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie. Jeśli uczeń jest nie klasyfikowany w I semestrze egzamin taki przeprowadza się w pierwszym tygodniu po feriach zimowych. W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich .

 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego , kilku lub wszystkich przedmiotów . Egzamin ten przeprowadza się w terminach określonych w pkt.2 .

 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki , muzyki , informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego , z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

 5. Dokładną datę egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą :

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji ,

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący ,

 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek .

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach . W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne , z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły .
§ 6.


 1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny , na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą

 1. zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej ;

 2. może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , wyznacza dyrektor szkoły , który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą w terminie : na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej .

 1. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie :

 • dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący ,

 • egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy szkoły podstawowej .


W egzaminie mogą uczestniczyć - w charakterze obserwatorów - rodzice dziecka .


 1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów : technika, plastyka , muzyka , wychowanie fizyczne . Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania .

 2. Tryb przeprowadzania egzaminu komisyjnego , a w szczególności liczbę przedmiotów , z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia , ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka .

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający : skład komisji , termin egzaminu , pytania egzaminacyjne , wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję . Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia .

 4. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.

 5. Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę wg skali ocen przyjętej w szkole .§ 7.


 1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 2. Ucznia klasy I - III można pozostawiać na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami dziecka ( prawnymi opiekunami ).

 3. Uczeń kl. I -III otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeśli uzyska wiadomości i umiejętności na poziomie A! lub A , a ocena zachowania będzie określała , że jest uczniem ambitnym , aktywnym i kulturalnym .

 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania , uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego .

 5. Uczeń kl. IV - VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem , jeżeli uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych i religii ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę zachowania . Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało - czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem


„z wyróżnieniem”.


 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego może być decyzją RP promowany warunkowo jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego. Jest on zobowiązany do uzupełnienia braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez n-la przedmiotu oraz przedstawić do końca pierwszego miesiąca nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny . Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione , uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną , która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego .

 2. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę : „ uchwałą rady pedagogicznej z dnia ... promowany warunkowo do klasy ...” .
§ 8.


1. wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1.

Organami szkoły są :


 1. Dyrektor Szkoły .

 2. Rada Pedagogiczna .

 3. Rada Szkoły .

 4. Rada Rodziców .

 5. Samorząd Uczniowski .§ 2.


 1. Dyrektor szkoły :

 1. kieruje bieżącą działalnością ( dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą ) szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz ,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny ,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho - fizycznego ,

 4. upowszechnia aktywne działanie prozdrowotne ,

 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły , podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących ,

 6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie ,

 7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych .

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami , a w szczególności decyduje w sprawach :

 1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły ,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły ,

 3. występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły , w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Oprócz kompetencji wymienionych w ust. 1 i 2 Dyrektor Szkoły :

 1. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną , Rodzicami i Samorządem Uczniowskim ,

 2. ma możliwości zobowiązania nauczyciela do wykonywania w okresie ferii w czasie nie dłuższym niż 7 dni, następujących czynności :

 • przeprowadzenia egzaminów

 • prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego ,

 1. udziela nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia , kształceniowego , z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym , okolicznościowego ,urlopu bezpłatnego ,

 2. możliwość zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych .§ 3.


 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania .

 2. Rada Pedagogiczna :

 1. przygotowuje projekt Statutu Szkoły , albo zmian w nim i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły ,

 2. ustala regulamin swej działalności ,

 3. opiniuje projekt planu finansowego szkoły ,

 4. zatwierdza plan pracy szkoły ,

 5. opiniuje plan finansowy szkoły ,

 6. opiniuje organizację pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,

 7. opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych ,

 8. zatwierdza , podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole ,

 9. opiniuje wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły ,

 10. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły ,

 11. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole ,

 12. wybiera dwóch przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły , opiniuje zamiar organu prowadzącego przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły ,

 13. analizuje i ocenia realizację zadań statutowych w szkole ,

 14. zatwierdza wyniki kwalifikacji i promocji uczniów ,

 15. opiniuje zamiar dyrektora powierzenia funkcji wicedyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w szkole .§ 4.


 1. Rada Szkoły składa się z 4 nauczycieli i 4 rodziców.

 2. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata . W przypadku wygaśnięcia mandatu można dokonać wyboru , w wyborach uzupełniających nowego członka Rady Szkoły . Corocznie zmiany nie mogą przekroczyć 1/3 składu Rady .

 3. Kompetencje Rady Szkoły :

 1. uchwala statut szkoły ,

 2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły ,

 3. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły , jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole ; wnioski te mają dla organu charakter wiążący ,

 4. opiniuje plan pracy szkoły , projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły ,

 5. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskiem do dyrektora , rady pedagogicznej , organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej , w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych .§ 5.


 1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdej klasowej rady rodziców . Klasowe rady rodziców desygnują do rady szkolnej po trzech swoich przedstawicieli .

 2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły , a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie , a w szczególności :

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły ,

 2. współpraca ze środowiskiem szkoły , lokalnym i zakładami pracy ,

 3. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły , a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy ,

 4. zapewnienie rodzicom , we współpracy z nauczycielami szkoły , prawa do :

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i klasie ,

 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności ,

 • znajomości regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów ,

 • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci ,

 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły .§ 6.


 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski .

 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły .


Władzami samorządu są :


 • na szczeblu klas : samorządy klasowe ,

 • na szczeblu szkoły : rada samorządu uczniowskiego .

 1. Do zadań Rady Uczniowskiej należy :

 1. przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego oraz proponowanie w nim zmian ,

 2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego oraz propozycjami sposobów ich wykonania ,

 3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego ,

 4. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły ,

 5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły , Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły , a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów , takich jak :

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania ,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,

 3. prawo do organizowania życia szkolnego , umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym , a możliwością rozwijania własnych zainteresowań ,

 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej ,

 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej , oświatowej , sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami , w porozumieniu z dyrekcją szkoły .

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa § 2 i 3 rozdz. VII niniejszego statutu .

 2. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela .

 3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu uczniowskiego , jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły .§ 7.


 1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez :

 1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych ,

 2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutów szkoły ,

 3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 1. Zasadą działania i porozumiewania się ze sobą organów szkoły jest takie postępowanie , aby przede wszystkim :

 1. gwarantowało każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych przepisami ,

 2. umożliwiało poszukiwanie najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach .


ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 1.


 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych , przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego .

 2. Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku .

 3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę .
§ 2.


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.

 2. Uwzględniając warunki techniczne pracy szkoły oddział klas I-III powinien liczyć nie więcej niż 25 uczniów , a oddział klas IV-VI nie więcej niż 30 uczniów .

 3. Podział oddziałów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących ponad 24 uczniów .

 4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podział na grupy na zajęciach , o których mowa w ust. 3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę .

 5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów .

§ 3.


 1. Organizację stałych , obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły zgodnie z podstawowymi wymogami zdrowia i higieny .

 2. Podstawową formą pracy szkoły w klasach I-III jest kształcenie zintegrowane , a w klasach IV-VI system klasowo - lekcyjny .

 3. Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut . Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania w ten sposób, by nie prowadziło to do znacznego wydłużenia tygodniowego czasu zajęć ucznia.

 4. Czas trwania poszczególnych zajęć w nauczaniu zintegrowanym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.§ 4.


 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe , a także zajęcia nadobowiązkowe oraz koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym , w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych .

 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są przez szkołę w ramach posiadanych środków finansowych .

 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być mniejsza niż 12 uczniów .

 4. Liczba uczestników zespołu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej powinna wynosić od 2 do 5 , a zespołu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych od 4 do 8 .

 5. Zajęcia logopedyczne prowadzi się w grupach liczących od 2 do 4 uczestników .

 6. Liczby uczestników zajęć , o których jest mowa w ust. 4 i 5 w szczególnych przypadkach mogą być większe .

 7. W szkole mogą działać koła zainteresowań finansowane ze środków pozabudżetowych oraz prowadzone społecznie .
§ 5.


 1. Religia jako przedmiot szkolny nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrazili takie życzenie .

 1. życzenie wyrażane jest w najprostszej formie i nie musi być ponawiane w kolejnych latach szkolnych , może natomiast zostać zmienione.

 2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

 1. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

 2. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

 1. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

 2. nauczyciel religii ma prawo organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektorem szkoły,

 3. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.

 1. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.

 2. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

 1. ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy,

 2. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę.

 1. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

 2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.§ 6.


Za zgodą dyrektora szkoły zakłady kształcenia nauczycieli lub uczelnie wyższe mogą zawierać z nauczycielami umowy o odbywanie praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.


§ 7.


 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy administracyjni i obsługi i inne środowiska, na których terenie działa szkoła.

 3. Lokal biblioteki szkolnej umożliwia:

 1. gromadzenie i opracowanie zbiorów,

 2. korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczania poza biblioteką,

 3. prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami( w grupach bądź w oddziałach - bibliotekoznawstwo),

 4. godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

 1. kształcąco-wychowawczą poprzez:

 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

 • wdrażanie do posługiwania się technologią informacyjną,

 • kształcenie kultury czytelniczej,

 • wdrażanie do poszanowania książki,

 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

 1. opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

 • współdziałanie z nauczycielami,

 • wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

 1. kulturalno - rekreacyjną poprzez :

 • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 1. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza :

 1. koordynowanie pracy w bibliotece :

 • opracowanie rocznego planu działalności biblioteki ,

 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością ,

 • projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

 • wykonywanie sprawozdań z pracy biblioteki zawierających oceny czytelnictwa ,

 • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki ,

 1. praca pedagogiczna :

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami ,

 • udostępnienie zbiorów ,

 • udzielanie informacji bibliotecznych ,

 • poradnictwo w wyborach czytelniczych ,

 • podejmowanie różnorodnych form pracy i pomoc w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

 • prowadzenie różnych form wizualnej informacji o książkach ,

 1. praca organizacyjna :

 • opracowywanie zbiorów bibliotecznych ,

 • selekcja zbiorów i ich konserwacja ,

 • organizowanie warsztatu informacyjnego,

 • wydzielanie księgozbioru podręcznego ,

 • prowadzenie katalogów .

 1. w miarę możliwości bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów oraz także z biblioteką publiczną i innymi instytucjami kulturalnymi .

 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki , czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

 2. Nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor lub jego zastępca :

 1. zapewnia środki finansowe na zakupy,

 2. zarządza spis inwentaryzacyjny ,

 3. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć ,

 4. hospituje i ocenia pracę biblioteki .§ 8.


 1. W szkole działa świetlica , której organizację i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21.02.1994r.

 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów , którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub ze względu na dojazd do szkoły .

 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie wykazów uczniów dowożonych i dojeżdżających oraz na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców ( opiekunów ) Świetlica zapewnia opiekę uczniom w przypadku zmiany planu .

 4. Czas funkcjonowania świetlicy określa harmonogram pracy świetlicy .

 5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo - opiekuńczej w grupach nie większych niż 25 uczniów . Każda grupa ma swojego wychowawcę .

 6. Zajęcia świetlicowe organizowane są przed , w trakcie i po lekcjach oraz podczas rekolekcji wielkopostnych .

 7. Cel i zadania świetlicy :

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej , pomocy w nauce oraz miejsca do nauki własnej i rekreacji umysłowej i fizycznej ,

 2. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań , zamiłowań i uzdolnień wychowanków oraz organizowanie zajęć w tym zakresie ,

 3. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej ,

 4. upowszechnianie zadań kultury zdrowotnej , kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zdrowie ,

 5. organizowanie gier i zabaw umysłowych i ruchowych w pomieszczeniach świetlicy , w salach gimnastycznych a także na świeżym powietrzu .

 1. Świetlica wyposażona jest w sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo - wychowawczej w miarę posiadanych funduszy szkoły .

 2. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne .

 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły lub jego zastępca .

 4. Pracownikami świetlicy są wychowawcy świetlicy. Wchodzą oni w skład rady pedagogicznej szkoły .

 5. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za:

 1. realizację planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy,

 2. wyposażenie świetlicy,

 3. opracowanie rocznego planu pracy świetlicy

 4. aktualny wystrój świetlicy.

 1. Wychowawcy świetlicy biorą udział w pracach zespołu opiekuńczego oraz ponadto :

 1. współpracują z nauczycielami i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych ,

 2. współpracują z pedagogiem szkolnym w zakresie opieki nad dziećmi zaniedbanymi wychowawczo , z rodzin niepełnych , wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki ,

 3. współpracują z rodzicami ,

 4. uzgadniają z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy , kuchni i stołówki .

 1. Dokumentację świetlicy stanowią :

 • roczny plan pracy i semestralny każdego wychowawcy

 • dzienniki zajęć

 • karty zgłoszeń dzieci (na indywidualne prośby rodziców)

 • regulamin świetlicy

 • ramowy rozkład dnia

 • wykaz uczniów dowożonych .
ROZDZIAŁ VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 1.


 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli , pedagoga oraz pracowników administracyjnych i obsługi szkoły .

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa w pkt. 1 , określają odrębne przepisy .

 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów .

 4. Nauczyciel obowiązany jest :

 1. rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły - dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze ,

 2. dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia,

 3. kształcić i wychowywać młodzież do umiłowania Ojczyzny ,w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej , w duchu humanitarnym , tolerancji , wolności sumienia , sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy ,

 4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji , pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów ,

 5. dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece na lekcjach , przerwach i zajęciach pozalekcyjnych ,

 6. prawidłowo prowadzić proces dydaktyczny z uwzględnieniem nowoczesnych metod i środków dydaktycznych ,

 7. dbać o warsztat pracy ,

 8. stymulować rozwój psychiczny uczniów , ich zdolności , zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb ,

 9. bezstronnie , obiektywnie i sprawiedliwie oceniać uczniów ,

 10. udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie przyczyn tych niepowodzeń,

 11. rzetelnie i systematycznie przygotować się do zajęć lekcyjnych i innych spotkań z uczniami i rodzicami ,

 12. doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić wiedzę merytoryczną ,


ł) informować na bieżąco rodziców o postępach w nauce dziecka, oraz pisemnie zawiadamiać na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego) o przewidywanych ocenach z danych przedmiotów .

§ 2.


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą , który ma obowiązek :

 1. być animatorem życia zbiorowego klasy ,

 2. współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale ,

 3. utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów organizując spotkania ogólne z rodzicami co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego oraz indywidualnie w miarę potrzeb ,

 4. współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami tj. pielęgniarką szkolną , psychologiem itp.,

 5. otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka ,

 6. planować i organizować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego oraz treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy uwzględniając program wychowawczy szkoły ,

 7. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania swoich wychowanków .

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I-III i IV-VI .

 2. Rodzice i uczniowie poprzez Radę Szkoły , Radę Rodziców , Samorząd Uczniowski mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadanie wychowawcy klasy .Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie motywowanego wniosku .
§ 3.


 1. W szkole działają nauczycielskie zespoły samokształceniowe :

 1. zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego ,

 2. zespół nauczycieli sztuki ,techniki i wychowania fizycznego ,

 3. zespół nauczycieli humanistów ,

 4. zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych ,

 5. zespół opiekuńczy .

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu samokształceniowego .

 2. Cele i zadania zespołu obejmują :

 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych , a także uzgodnienia w sprawie wyboru programów nauczania ,

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania ,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę ,

 4. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania ,

 5. wspólne opracowanie propozycji do projektów planu pracy szkoły .

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół , którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
§ 4.


 1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez :

 1. zebrania klasowe organizowane co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego , dyżury nauczycielskie - raz w miesiącu ,

 2. spotkania ogólne z udziałem nauczycieli poszczególnych przedmiotów - w miarę potrzeb ,

 3. kontakty indywidualne realizowane poprzez nauczycieli przedmiotów w porozumieniu z wychowawcą klasy ,

 4. indywidualne kontakty z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno - pedagogiczną .

 1. Nauczyciele uwzględniają prawo rodziców do :

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych klasy i szkoły ,

 2. znajomości regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania,

 3. rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka , jego zachowania , postępów i przyczyn trudności w nauce ,

 4. uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci ,

 5. wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły .§ 5.


 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej powołuje wicedyrektora .

 2. Za zgodą organu prowadzącego , dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze .

 3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora , a w szczególności :

 1. pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności ,

 2. przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły :

 • szkolny zestaw programów nauczania , który obejmuje całą działalność szkoły ,

 • program wychowawczy szkoły ,

 • tygodniowy rozkład zajęć szkolnych ,

 • kalendarz szkolny,

 • informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym.

 1. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli ,

 2. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu ,

 3. nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów .

 1. Wicedyrektor :

 1. jest bezpośrednim przełożonym z upoważnienia dyrektora , nauczycieli , pedagoga szkolnego , bibliotekarzy , wychowawców świetlicy,

 2. jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą ,

 3. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole ,

 4. ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli , a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo - wychowawczej wszystkich nauczycieli ,

 5. ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli , których jest bezpośrednim przełożonym ,

 6. ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „zastępca dyrektora szkoły” oraz podpisywania pism , których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji .§ 6.


 1. Pracownicy administracyjni i obsługi współpracują z dyrektorem szkoły i wszystkimi nauczycielami w wychowaniu dzieci , dbają o utrzymanie porządku w szkole i dyscyplinę pracy .

 2. Pracowników powinno cechować :

 • sumienność ,

 • punktualność ,

 • troska o ład i porządek ,

 • dbałość o stan mienia ,

 • poszanowanie przełożonych

 • uprzejmość i życzliwość do pozostałych pracowników szkoły , uczniów i interesantów .

 1. Pracownicy administracyjni i obsługi posiadają własny regulamin pracy zatwierdzony przez dyrektora szkoły .
ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE

§ 1.


 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym , w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego , w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 18 lat .

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko , które przed dniem 1 września kończy 6 lat .

 3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie wypełniania obowiązku szkolnego może być odroczone , nie dłużej jednak niż o 1 rok . Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej .

 4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem .

 5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się :

 1. z urzędu , dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ,

 2. na prośbę rodziców (opiekunów) , dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły , jeżeli w klasie są wolne miejsca ; przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka ,

 3. dzieci spoza gminy Borek Wlkp., jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę .§ 2.


 1. Uczeń ma prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny umysłowej ,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej ,

 3. poszanowania swej godności , przekonań i własności ,

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań ,w szczególności dotyczących życia szkoły , a także światopoglądowych i religijnych , jeżeli nie narusza tym dobra innych osób ,

 5. rozwijania zainteresowań , zdolności i talentów ,

 6. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce ,

 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych , sprzętu, środków dydaktycznych , księgozbiorów biblioteki podczas zajęć lekcyjnych ,

 8. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole ,

 9. nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów ,

 10. dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko raz w tygodniu - piątek).

 1. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw. „osobistego” , w którym może być nie przygotowany do zajęć szkolnych :

 1. zamiar wykorzystania „dnia osobistego” uczeń zgłasza na początku swojej pierwszej lekcji ,

 2. nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia „dnia osobistego” przez ucznia w dzienniku (str. 102),

 3. nie wykorzystany w semestrze „dzień osobisty” przepada.

 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową do organizowania ,pod opieką wychowawcy , imprez klasowych i szkolnych :

 1. Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy .

 2. Dzień Dziecka i Sportu ,

 3. Dzień Patrona Szkoły,

 4. wigilie klasowe ,

 5. imprezy klasowe : Andrzejki, bale karnawałowe, dyskoteki itp. po zajęciach lekcyjnych .

 1. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie w)w imprez jest niedozwolone .

 2. W szczególnych przypadkach , orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno - pedagogiczną, uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego w domu ( ze względu na stan zdrowia).

 3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy , pedagoga szkolnego , samorządu klasowego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań .

 4. W szczególnych przypadkach (np. dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym .

 5. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze, ale przed feriami zimowymi , nauczyciel nie może wpisywać i wystawiać ocen na nowy semestr .§ 3.


 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowienia zawarte w statucie szkoły , a zwłaszcza :

 1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły ,

 2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

 3. przeciwstawiać się przejawom brutalności ,

 4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych uczniów ,

 5. dbać o dobro ład i porządek w szkole ,

 6. dbać o aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji , prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgonie z wymogami nauczycieli przedmiotów ,

 7. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia ( pracownie, świetlica, stołówka, biblioteka, szatnia, sale gimnastyczne itp.),

 8. zostawiać okrycie wierzchnie w szatni.

 1. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z rozdziału V § 5.

 2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu .

 3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń . Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń , który ją wyrządził.

 4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 5. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni , w której nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zdjęcie lub założenie okrycia.

 6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

 7. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (opiekuna).

 8. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka ucznia , jako podstawowego dokumentu umożliwiającego szybki kontakt szkoły z rodzicami.

 9. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia , licząc od ostatniego dnia nieobecności . Po tym terminie nieobecność uznana będzie przez wychowawcę za nieusprawiedliwioną .§ 4.


 1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie :

 1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego ,

 2. grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji ,

 3. imprez okolicznościowych , jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca lub dyrekcja szkoły .

 1. Przez strój galowy należy rozumieć :

 1. dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka ,

 2. dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula .

 1. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń :

 1. w doborze ubioru , rodzaju fryzury , ilości biżuterii należy zachować umiar pamiętając , że szkoła to miejsce nauki ,

 2. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i ubioru oraz estetyki,

 3. wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu .
§ 5.


 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę , za wybitne osiągnięcia , za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy ,

 2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli ,

 3. wyróżnienie w gablocie samorządu uczniowskiego ,

 4. list pochwalny do rodziców ,

 5. list pochwalny do rodziców z nagrodą rzeczową ,

 6. świadectwo z biało-czerwonym paskiem ,

 7. wyróżnienie „WZOROWY Uczeń”. Otrzymują je ci uczniowie, którzy w kl. IV-VI zdobyli średnią ocen minimum 5,0 i wzorowe zachowanie.

 1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym .§ 6.


 1. Uczeń może otrzymać następujące kary za nieprzestrzeganie statutu szkoły :

 1. upomnienie wychowawcy wobec klasy ,

 2. nagana dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli ,

 3. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych ,

 4. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz ,

 5. przeniesienie do równorzędnej klasy ,

 6. przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty ,

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia .

 2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy :

 1. notorycznie łamie przepisy statutu szkoły ,

 2. otrzymał kary zawarte w ust. 1 podpunkty a)- e) , ale nie przyniosły one pożądanych efektów ,

 3. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny , zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów ,

 4. dopuszcza się kradzieży , wymuszeń lub zastraszeń .

 1. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub nałożonej karze .§ 7.


 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie .

 2. Proponowane zmiany ostateczne przygotowuje rada pedagogiczna , a uchwala je rada szkoły .

 3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są uczniowie , a do przestrzegania praw ucznia także nauczyciele .Statut Szkoły
uchwalono 13 stycznia 2000r.

Przewodnicząca
Rady Szkoły
(mgr Leokadia Szczepaniak)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Statuty jednostek organizacyjnych gminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2001-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza