Strona główna » Dokumenty » Statuty i regulaminy » Statuty jednostek organizacyjnych gminy » Statut Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Statut Szkoły Podstawowej w Zalesiuustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 496 z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz.131).R O Z D Z I A Ł I

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE


§ 1


 1. Nazwa szkoły brzmi:Szkoła Podstawowa w Zalesiu.


 1. Podstawą działalności Szkoły Podstawowej w Zalesiu jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

 


 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Borek Wlkp.

 


 1. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 


 1. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 


 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

 


 1. Szkoła może w miarę potrzeb organizować klasy specjalne, integralne i sportowe.§ 2


 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 


 1. Szkoła może mieć nadane imię, posiadać własny ceremoniał szkolny i sztandar.

 


 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.R O Z D Z I A Ł II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1


 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom :

 


 1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

 2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

 3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi uczniów stosownie do warunków szkoły,

 5. opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,

 6. udzielenie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.§ 2


 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez :

 


 1. integrację wiedzy nauczanej przez :

 


 • kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

 • bloki przedmiotowe,

 • ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, wychowanie do życia w społeczeństwie,

 


 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak :

 


 • pomoc w uzyskaniu orientacji w hierarchii wartości,

 • personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

 • wpajanie zasad kultury życia codziennego,

 


 1. prowadzenie różnorodnych kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz w miarę możliwości szkoły - logopedycznych,

 2. prowadzenie lekcji religii w szkole,

 3. pracę pedagogów szkolnych wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu, współpracą z Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp.,

 4. naukę języka obcego w klasach młodszych w miarę możliwości ich realizacji,

 5. prowadzenie zajęć „ Wychowanie do życia w rodzinie” ( za zgodą rodziców ucznia).

 


 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez :

 


 1. dyżury nauczycieli na terenie szkoły wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,

 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

 3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej) na :

 


 • 30 uczniów - jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z przejazdów,

 • 15 uczniów - w czasie wycieczki poza miejscowość i korzystania z dowolnego środka transportu,

 • 10 uczniów - w czasie turystyki kwalifikowanej,

 


 1. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

 2. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 3. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

 4. kształcenie komunikacyjne, omawianie przepisów ruchu drogowego oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

 5. zapewnienie uczniom warunków do spożycia śniadania,

 6. utrzymywanie pomieszczeń bloku żywnościowego oraz urządzeń sanitarnych w stanie stałej czystości i pełnej sprawności,

 7. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

 8. różnorodność zajęć w każdym dniu.§ 3


 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez :

 


 1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne doradztwo,

 2. zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach możliwości szkoły.§ 4


 1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu w formie :

 


 1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi,

 2. respektowania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, nauczaniu trybem szkoły specjalnej.
R O Z D Z I A Ł III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

Zasady ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania reguluje rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r.

§ 1


 1. Szkolny system oceniania został wprowadzony w Szkole Podstawowej w Zalesiu od roku szkolnego 1999/ 2000.

 


 1. Wprowadzenie szkolnego systemu oceniania ma pomóc uczniowi w rozpoznaniu jego uzdolnień, w wyborze wartości pożądanych społecznie i stymulować jego rozwój intelektualny. Zadaniem szkolnego systemu oceniania jest w większym stopniu premiować osiągnięcia ucznia, a nie karać za porażki.


§ 2


 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

 


 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.

 3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

 4. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.§ 3


 1. Główne cele szkolnego systemu oceniania, to :

 


 1. Informowanie wszystkich zainteresowanych o efektywności procesu uczenia.

 2. Diagnozowanie, polegające na określeniu indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności występujących u uczniów.

 3. Motywowanie, które ma wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości, wdrażać do systematyczności i samodzielności oraz umiejętności dokonywania obiektywnej samooceny.

 4. Korygowanie, pozwalające na systematyczne wprowadzanie w proces nauczania i uczenia się.

 5. Wartościowanie, które wprowadza wśród uczniów zdrową rywalizację pozwalającą na osiąganie coraz lepszych wyników.

 


 1. Obszar podlegający ocenie obejmuje wiedzę i umiejętności wynikające z przedmiotowych programów nauczania opartych na podstawie programowej, a zawartych w kryteriach wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów opracowanych przez nauczycieli.§ 4


 1. Podstawowe zasady oceniania :

 


 1. Oceniamy wiadomości i umiejętności.

 2. Ocena ma informować ucznia o jego osiągnięciach, a także o brakach i trudnościach napotkanych w procesie uczenia się.

 3. Na ocenę nie mogą mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowości ucznia.

 4. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej.

 5. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany wobec ucznia do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen.

 6. Nie wolno stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian (jeśli dana forma sprawdzenia wiadomości jest jednoczłonowa), odpowiedź czy inną formę sprawdzenia umiejętności i wiedzy.

 7. Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, nauczyciela jak i rodziców.§ 5


 1. Rok szkolny zostaje podzielony na dwa semestry :

 


 1. Zimowy - obejmujący okres od 1 września do końca ferii zimowych.

 2. Wiosenny - obejmujący okres od końca ferii zimowych do końca ferii letnich.

§ 6


 1. O wymaganiach edukacyjnych dotyczących danego przedmiotu nauczyciel informuje uczniów na początku każdego roku szkolnego.

 


 1. Informacja obejmuje : zakres wiedzy i umiejętności określony programem, sposób przeprowadzania kontroli poziomu wiedzy i umiejętności, tryb odwołania się i poprawiania wystawionej oceny oraz kryteria oceniania.§ 7


 1. W szkolnym systemie oceniania od klasy IV do klasy programowo najwyższej została przyjęta następująca skala ocen :

 


 1. celujący - 6 (cel),

 2. bardzo dobry - 5 (bdb),

 3. dobry - 4 (db),

 4. dostateczny - 3 (dst ),

 5. dopuszczający - 2 (dp ),

 6. niedostateczny - 1 ( ndst ).

 


 1. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według przyjętej skali ocen.

 


 1. Z zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” ocen nie wystawia się.

 


 1. Przy wystawianiu poszczególnych ocen zastosowanie mają kryteria opisowe właściwe danemu przedmiotowi i uwzględnione w przedmiotowych systemach oceniania.

 


 1. Dopuszczalne jest stosowanie przy ocenach cząstkowych znaków „ +” i „- ”.

 


 1. Znak „+” zapisujemy za oceną, natomiast znak „-” przed oceną.


§ 8


 1. Formy sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów :

 


 1. Ustne:

 


 • odpowiedź ( dialog, opis, streszczenie, opowiadanie),

 • wypowiedź w klasie(aktywność),

 • recytacja.

 


 1. Pisemne :

 


 • praca klasowa,

 • sprawdzian,

 • kartkówka,

 • zadanie domowe,

 • prace pisemne typu wypracowanie na określony temat,

 • dyktando ( pisanie tekstu ze słuchu),

 • test,

 • praca dodatkowa np. praca typu projekt indywidualny i grupowy oraz inne wynikające z aktywnych metod nauczania ( np. album, wywiad, reportaż, wystawa, gazetka).

 


 1. Referaty, własna twórczość.

 2. Sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne np. praca w grupie, scenki dramowe itp.(dotyczą zajęć, na których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne).§ 9


 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac kontrolnych :

 


 1. Sprawdzian zapowiedziany przynajmniej na 1 tydzień przed przeprowadzeniem.

 2. Test lub praca klasowa obejmująca szerszy zakres materiału na 2 tygodnie przed przeprowadzeniem.

 3. Kartkówki z trzech ostatnich lekcji zapowiedziane lekcję wcześniej.

 4. Kartkówki z ostatniej lekcji bez zapowiedzi.

 5. Jednego dnia można przeprowadzić 1 sprawdzian godzinny, natomiast w ciągu tygodnia liczonego od poniedziałku do piątku można przeprowadzić łącznie nie więcej niż 3 takie sprawdziany ze wszystkich zajęć edukacyjnych w danej klasie.

 


 1. Do wystawiania ocen z punktowanych prac pisemnych ustala się następujące progi procentowe :

 


 1. 100 % pkt. plus pytanie wykraczające - celujący

 2. 100 % pkt. - 90 % pkt. - bardzo dobry

 3. 89 % pkt. - 70 % pkt. - dobry

 4. 69 % pkt. - 50 % pkt. - dostateczny

 5. 49 % pkt. -30 % pkt. - dopuszczający

 6. 29 % pkt. i mniej - niedostateczny

 


 1. Przed przystąpieniem do sprawdzania wiadomości w formie pisemnej uczeń musi znać skalę punktową za poszczególne zadania oraz ogólną punktację w przełożeniu na oceny.4. Forma zadań na podstawie których sprawdzamy wiadomości musi być uczniom znana i przećwiczona.


 1. Uczeń ma prawo w wyznaczonym przez nauczyciela na to czasie, możliwość zadawania pytań o organizację planowanego sprawdzenia wiadomości.6. Uczeń, który w toku dowolnej formy sprawdzania wiadomości lub umiejętności odpisuje, podpowiada lub w inny widoczny sposób narusza obowiązujące zasady, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawiania.

§ 10

1. Częstotliwość oceniania :


 1. Ocena bieżąca.

 2. Ocena klasyfikacyjna w styczniu i w czerwcu .

 3. Ocena końcoworoczna.§ 11

1. Ocenianie śródokresowe :


 1. Nauczyciel powinien określić wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin formę i liczbę zadań obowiązujących każdego ucznia w danym semestrze z zastrzeżeniem rozdz. III § 11 ust. 1 pkt. 14.

 2. W skład ustalonego pensum zadań powinna wchodzić zbliżona liczba wypowiedzi ustnych i pisemnych.

 3. Ustalone dla każdego przedmiotu pensum musi być respektowane.

 4. Każdej formie oceniania przedmiotowego, stanowiącej składnik obowiązującego pensum wymagań, odpowiadać powinna jedna ocena cząstkowa w dzienniku , a w przypadku nie poddania się ucznia danej formie sprawdzania osiągnięć - puste miejsce w odnośnej rubryce.

 5. W przypadku jeśli uczeń nie uczestniczy w obowiązującej procedurze oceniania w formie sprawdzianu, pracy klasowej lub testu bez względu na przyczyny, ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania osiągnięć w trybie i czasie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania.

 6. W przypadku ponownego nie przystąpienia ucznia do sprawdzenia osiągnięć w określonej formie i czasie, nauczyciel ma prawo w dowolnym czasie i trybie sprawdzić czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. Sprawdzenie może nastąpić wyłącznie w toku zajęć szkolnych.

 7. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z danej formy oceniania (sprawdzian, praca klasowa, test) z wyjątkiem oceny uzyskanej na podstawie rozdz. III § 11 ust. 1 pkt. 6 w trybie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty jej wystawienia.

 8. Poprawa oceny odnotowana jest w dzienniku obok oceny poprawianej, przy czym obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej.

 9. W odniesieniu do odpowiedzi wynikającej z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlegać nie może sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.

 10. W okresie tygodnia przed klasyfikacją należy ograniczyć do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne.

 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a zwłaszcza :

 


 1. aktywność,

 2. strój,

 3. przybory,

 4. estetyka,

 5. terminowość wykonania pracy;

 


 1. Uczeń może być zwolniony z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. Decyzja dołączona musi być do dokumentacji ucznia.

 2. Uczniowi zwolnionemu z wychowania fizycznego we wszystkich dokumentach obok nazwy przedmiotu, w miejscu przeznaczonym na ocenę wpisuje się adnotację „zwolniony”.

 3. W stosunku do ucznia, który posiada pisemną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, a u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym z danego przedmiotu, o których mowa w rozdz. III § 6, to nauczyciel obowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne.§ 12


 1. Kryteria oceniania:

 


 1. Nauczyciele przedmiotu lub zespoły przedmiotowe muszą przygotować wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem dwóch poziomów :

 


 1. podstawowego,

 2. ponadpodstawowego.

 


 1. Przy sporządzaniu wymagań przedmiotowych powinny zostać uwzględnione następujące kryteria :

 


 1. Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną obejmują treści:

 


 • najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

 • łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,

 • często powtarzające się w procesie uczenia,

 • określone przyjętym programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

 • proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości,

 


 1. Wymagania ponadpodstawowe rozszerzające na ocenę dobrą i dopełniające na ocenę bardzo dobrą obejmują treści :

 


 • złożone, mniej przystępne niż zaliczone do wymagań podstawowych,

 • wymagające korzystania z różnych źródeł,

 • umożliwiające rozwiązanie problemów,

 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

 • pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin,

 


 1. Wymagania na stopień celujący obejmują treści :- znacznie wykraczające poza przyjęty program nauczania,
- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,


 • wynikające z indywidualnych zainteresowań,

 • zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.d) Ocena dopuszczająca i niedostateczna :


 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania poziomu podstawowego tylko w niewielkim stopniu.

 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań poziomu podstawowego.2. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań co oznacza, że ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym.

§ 13


 1. Wyniki wszystkich prac pisemnych uczniowie otrzymują w ciągu 14 dni z zastrzeżeniem rozdz. III § 13 ust. 2. Po przekroczeniu terminu ocenę można wpisać do dziennika tylko za zgodą ucznia.

 


 1. Przekroczenie terminu z rozdz. III § 13 ust. 1 jest możliwe w przypadku wycieczki klasowej lub szkolnej, ferii, świąt, nieobecności ucznia, choroby nauczyciela lub innej nieplanowanej wcześniej przerwy w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

 


 1. W przypadku przekroczenia terminu zawartego w rozdz. III § 13 ust. 1 z przyczyn zawartych w rozdz. III § 13 ust. 2, wyniki muszą być podane w terminie 7 dni od ustania wymienionych przyczyn. Po przekroczeniu terminu ocenę można wpisać do dziennika tylko za zgodą ucznia.

 


 1. Uzasadnienie oceny następuje na prośbę ucznia lub rodzica w formie ustnej, w bezpośredniej rozmowie.

 


 1. Nie udziela się informacji telefonicznie.

 


 1. Uczeń otrzymuje poprawione prace pisemne do wglądu na zasadach ustalonych przez poszczególnych nauczycieli w przedmiotowych systemach oceniania z uwzględnieniem rozdz. III § 13 ust 7 do 9.

 


 1. Otrzymaną do domu poprawioną pracę pisemną uczeń musi zwrócić w ciągu 7 dni podpisaną przez przynajmniej jednego z rodziców(prawnego opiekuna).

 


 1. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na własną prośbę wszystkie prace do wglądu w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem danego przedmiotu.

 


 1. Wszystkie prace pisemne przechowywane są w szkole do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Po tym terminie ulegają zniszczeniu.§ 14


 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o indywidualnych i zbiorowych osiągnięciach uczniów:

 


 1. Uczeń otrzymuje na bieżąco informacje o ocenie, które podane są w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

 2. Rodzice (prawni opiekunowie), informowani są o osiągnięciach uczniów przynajmniej na 3 zebraniach obowiązkowych oraz nieokreślonych liczbowo spotkaniach indywidualnych w ciągu danego roku szkolnego.

 3. Rodzice(prawni opiekunowie) nie mają prawa wglądu do dzienników lekcyjnych.

 4. W ostatnich 7 dniach pierwszego semestru rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują wykaz uzyskanych przez ucznia ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów.

 5. Ustalenie dokładnego terminu przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) wykazu uzyskanych ocen semestralnych za pierwszy semestr nauki z zastrzeżeniem rozdz. III § 14 ust. 1 pkt. 4 należy do obowiązków wychowawcy klasy.

 


 1. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują osobiście i indywidualnie informację o przewidywanej dla ucznia ocenie negatywnej semestralnej lub końcoworocznej 30 dni przed końcem danego okresu nauki lub roku szkolnego.

 


 1. Odbiór powiadomienia następuje w szkole , a w przypadku nie przybycia rodzica (prawnego opiekuna), zostaje ono dostarczone do domu przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrektora szkoły.

 


 1. Podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) powiadomienie jest przechowywane w dokumentacji szkolnej do ukończenia przez ucznia obowiązku szkolnego na danym etapie edukacji.

 


 1. Oceny klasyfikacyjne pozytywne podane są do wiadomości uczniom na 14 dni przed zakończeniem pierwszego semestru lub roku szkolnego.§ 15


 1. Zasady promowania :

 


 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku oceniono pozytywnie.

 2. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.

 3. Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez ucznia szkoły.

 4. W przypadku udziału ucznia w zajęciach z „ Wychowania do życia w rodzinie” fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył(a)”.

 5. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą zgodę na uczestnictwo ucznia w zajęciach z „Wychowania do życia w rodzinie”, a uczeń w nich nie uczestniczy wtedy na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne dokonuje się wpisu „nie uczestniczył(a)”.

 6. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu rozdz. III § 11 ust. 1 pkt. 14 uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem rozdz. III § 17 ust. 1 pkt. 9.

 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w rozdz. III § 15 ust. 1 pkt. 1 albo 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem rozdz. III § 15 ust. 1 pkt. 5.

 8. Ucznia klasy I -III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami).

 9. Począwszy od klasy IV uczeń , który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 i wyższą oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania , otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 10. Uczeń, który otrzymał promocję warunkowo na podstawie rozdz. III § 17 ust.1 pkt. 9 otrzymuje świadectwo promocyjne z adnotacją „ otrzymał promocję warunkowo do klasy .....”.

 


 1. Uczeń, który za pierwszy semestr nauki uzyskał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest w trybie ustalonym przez nauczyciela do zaliczenia tylko tych treści programowych, które nie będą kontynuowane w następnym semestrze.

 


 1. Jeśli uczeń opuścił w semestrze więcej niż 50% zajęć z danego przedmiotu i nie ma podstaw do wystawienia oceny semestralnej lub końcoworocznej nie podlega klasyfikacji.

 


 1. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 


 1. Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony nie później niż 7 dni przed końcem pierwszego semestru lub roku szkolnego, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku przedmiotów.

 


 1. Rodzice(prawni opiekunowie) są zobowiązani osobiście dostarczyć dyrektorowi szkoły w terminie zawartym w rozdz. III § 15 ust. 5 pisemną prośbę ucznia lub własny pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

 


 1. Rodzice(prawni opiekunowie) w dniu składania wniosku o egzamin klasyfikacyjny ucznia informowani są o terminie rady pedagogiczne, na której złożona prośba lub wniosek będzie rozpatrzony.

 


 1. Rodzice(prawni opiekunowie) w dniu składania prośby lub wniosku zobowiązani są pisemnie do przybycia o wyznaczonej przez dyrektora szkoły godzinie w ustalonym dniu zgodnie z rozdz. III § 15 ust.7 w celu uzyskania informacji o decyzji rady pedagogicznej i ewentualnego uzgodnienia terminu egzaminu klasyfikacyjnego.

 


 1. W przypadku nie przybycia rodziców(prawnych opiekunów) do szkoły dyrektor szkoły osobiście doręcza pismo o decyzji rady pedagogicznej, a egzamin odbywa się zgodnie z terminarzem egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych ustalonych przez dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego z zastrzeżeniem rozdz. III § 15 ust.10.

 


 1. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych dyrektor szkoły może wyznaczyć w porozumieniu z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) inny termin egzaminu klasyfikacyjnego.

 


 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.§ 16


 1. Egzamin klasyfikacyjny:

 


 1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu klasyfikacyjnego podejmuje rada pedagogiczna na 7 dni przed końcem pierwszego semestru lub roku szkolnego.

 2. Uczniom, którym rada pedagogiczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu większej niż 50 % nieusprawiedliwionej nieobecności z jednego lub kilku przedmiotów w danym semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnich 7 dniach danego semestru lub roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem oraz rodzicami (prawnymi opiekunami)z zastrzeżeniem rozdz. III § 15 ust. 9.

 3. Uczniom, którzy zdają egzamin klasyfikacyjny z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych w danym semestrze nauki wyznacz się w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami) egzamin klasyfikacyjny można wyznaczyć w ostatnich 7 dniach ferii zimowych lub w ostatnich 7 dniach lipca z zastrzeżeniem rozdz. III § 15 ust. 10.

 4. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów, na których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne. Na tych przedmiotach egzamin składa się również z części praktycznej.

 5. Czas trwania pisemnego egzaminu z języka polskiego i matematyki wynosi 90 minut, a w odniesieniu do innych przedmiotów określają nauczyciele danego przedmiotu.

 6. Czas przygotowania się ucznia do odpowiedzi ustnej wynosi 20 minut.

 7. Układ zestawu zadań dla danego przedmiotu ustalają nauczyciele danego przedmiotu, uwzględniając wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań.

 8. Uczniowie mają prawo wyboru zestawu egzaminacyjnego.

 9. Pozostałe przepisy dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego są zgodne z zasadami przeprowadzania egzaminu poprawkowego zawartymi w rozdz. III § 17 ust. 1 pkt. 11 do 14.

 10. Uczeń, któremu rada pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny lub do niego nie przystąpi z przyczyn nieusprawiedliwionych jest nie klasyfikowany z danego przedmiotu.

 11. Uczeń nie klasyfikowany w pierwszym semestrze z danego przedmiotu musi zaliczyć materiał z tego przedmiotu w drugim semestrze nie później jednak niż 30 dni przed końcem roku szkolnego.

 12. Uczeń nie klasyfikowany w pierwszym semestrze z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który w ciągu roku szkolnego opuścił łącznie więcej niż 50 % zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu nie może zdawać na koniec roku szkolnego egzaminu klasyfikacyjnego.

 13. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego na koniec roku szkolnego uzyskał ocenę niedostateczną ma prawo do egzaminu poprawkowego.§ 17


 1. Egzamin poprawkowy:

 


 1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń , który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 2. Decyzja rady pedagogicznej o dopuszczeniu ucznia zdającego na koniec roku szkolnego egzamin klasyfikacyjny, w przypadku jego nie zdania do egzaminu poprawkowego jest podejmowana łącznie z decyzją o dopuszczeniu do egzaminu klasyfikacyjnego.

 3. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o dopuszczeniu do egzaminu poprawkowego na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) złożoną nie później niż 7 dni przed końcem roku szkolnego.

 4. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani osobiście dostarczyć dyrektorowi szkoły w terminie zawartym w rozdz. III § 17 ust. 1 pkt. 3 pisemną prośbę ucznia lub własny wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego.

 5. Rodzice(prawni opiekunowie) w dniu składania wniosku o egzamin poprawkowy informowani są o terminie rady pedagogiczne, na której złożona prośba lub wniosek będzie rozpatrzony.

 6. Rodzice(prawni opiekunowie) w dniu składania prośby lub wniosku zobowiązani zostają pisemnie do przybycia o wyznaczonej przez dyrektora szkoły godzinie w terminie ustalonym zgodnie z rozdz. III § 17 ust.5, w celu uzyskania informacji o decyzji rady pedagogicznej i uzgodnienia terminu egzaminu poprawkowego.

 7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i informuje o nim ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów).

 8. W przypadku nie przybycia rodziców(prawnych opiekunów) do szkoły, dyrektor szkoły osobiście doręcza pismo o decyzji rady pedagogicznej, a egzamin odbywa się zgodnie z terminarzem egzaminów klasyfikacyjnych, i poprawkowych ustalonych na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora szkoły z zastrzeżeniem rozdz. III § 17 ust.10.

 9. Egzamin poprawkowy musi zostać przeprowadzony nie wcześniej niż 7 dni przed końcem ferii letnich.

 10. W szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może wyznaczyć w porozumieniu z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) inny termin egzaminu poprawkowego jednak w czasie nie przekraczającym 40 % zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze nowego rok szkolnego.

 11. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 12. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

 


 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 


 1. Nauczyciel, o którym mowa w rozdz. III § 17 ust. 12 pkt. 4b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji egzaminacyjnej, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora z zastrzeżeniem rozdz. III § 17 ust. 1 pkt. 10.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem rozdz. III § 17 ust. 1 pkt. 17.

 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne szkoły, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.§ 18


 1. Egzamin poprawkowy obowiązuje tylko na koniec roku szkolnego, natomiast klasyfikacyjny na zakończenie pierwszego semestru i koniec roku szkolnego.§ 19


 1. Ocena z zachowania :

 


 1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności :

 


 1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

 2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 


 1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od klasy czwartej ustala się wg następującej skali :

 


 1. wzorowe (wz),

 2. dobre (db),

 3. poprawne (pop),

 4. nieodpowiednie (ndp).

 


 1. W klasach I- III ocena z zachowania jest oceną opisową.

 


 1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na :

 


 1. Oceny z zajęć edukacyjnych.

 2. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 


 1. Ocenę z zachowania można zmienić uczniowi w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w przypadku drastycznego naruszenia prawa i zasad współżycia społecznego oraz Statutu Szkoły.

 


 1. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie i nie może być zmieniona w trybie administracyjnym.§ 20

1. Kryteria oceny z zachowania :


 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :

 


 1. systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

 2. dba o solidne przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do zajęć szkolnych,

 3. nie opuszcza zajęć szkolnych z błahych powodów,

 4. zawsze uzupełnia braki spowodowane nieobecnością na zajęciach,

 5. dba o systematyczne usprawiedliwianie u wychowawcy nieobecności na zajęciach w danym dniu,

 6. dba o staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych,

 7. przynosi do szkoły dzienniczek ucznia lub dba o wpisywanie ocen w zeszycie przedmiotowym,

 8. nie unika brania udziału w sprawdzianach i pracach kontrolnych,

 9. chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, kółkach zainteresowań, uroczystościach klasowych i szkolnych ,

 10. poszerza swoją wiedzę i zainteresowania drogą samokształcenia,

 11. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 12. pomaga uczniom słabszym,

 13. przestrzega zasad kultury współżycia w stosunku do innych członków społeczności uczniowskiej:

 14. jest życzliwy w stosunku do innych,

 15. szanuje godność osobistą (nigdy nie używa w stosunku do innych przemocy fizycznej lub psychicznej),

 16. umie wysłuchać argumentów i racji innych,

 17. jest prawdomówny i szczery, odznacza się osobistą odwagą, potrafi przyznać się do popełnienia błędów i stara się je naprawić,

 18. wykazuje odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz innych członków społeczności,

 19. dba o kulturę słowa, unika wulgarnego języka,

 20. szanuje indywidualną i cudzą własność,

 21. dba o wspólne dobro klasy i szkoły,

 22. ma rozbudzone poczucie świadomości narodowej( np. potrafi zachować się właściwie w czasie uroczystości patriotycznych, a zwłaszcza okazać szacunek symbolom narodowym i miejscom pamięci narodowej).2) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :


 1. aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

 2. jest systematycznie przygotowany do zajęć szkolnych ,

 3. nie opuszcza zajęć szkolnych z błahych powodów,

 4. zawsze uzupełnia braki spowodowane nieobecnością na zajęciach,

 5. dba o systematyczne usprawiedliwianie u wychowawcy klasy przyczyn nieobecności w danym dniu,

 6. dba o staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych,

 7. przynosi do szkoły dzienniczek ucznia lub dba o wpisywanie ocen do zeszytów przedmiotowych,

 8. nie unika brania udziału w sprawdzianach i pracach klasowych,

 9. należy do kółka zainteresowań,

 10. bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych,

 11. bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 12. przestrzega zasad kultury współżycia społecznego,

 13. jest prawdomówny,

 14. unika wulgaryzmów językowych,

 15. szanuje indywidualną i cudzą własność,

 16. dba o wspólne dobro klasy i szkoły.3) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który :


 1. uczestniczy w zajęciach szkolnych,

 2. przeważnie jest przygotowany do zajęć szkolnych, ale w pełni nie wykorzystuje swoich możliwości w wypełnianiu obowiązków szkolnych,

 3. nie opuszcza zajęć szkolnych z błahych powodów,

 4. najczęściej uzupełnia braki spowodowane nieobecnością na zajęciach,

 5. nie zapomina o usprawiedliwianiu u wychowawcy klasy nieobecności na zajęciach wdanym dniu,

 6. w miarę starannie prowadzi zeszyty przedmiotowe,

 7. przeważnie przynosi do szkoły dzienniczek ucznia lub dba o wpisywanie ocen do zeszytów przedmiotowych,

 8. nie unika brania udziału w sprawdzianach i pracach kontrolnych,

 9. należy do kółka zainteresowań,

 10. bierze udział w uroczystościach szkolnych,

 11. bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 12. panuje nad swoim zachowaniem, prowadzi samokontrolę swego postępowania, chociaż zdarzają się drobne wykroczenia.

 


 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który :

 


 1. opuszcza zajęcia z błahych powodów,

 2. nie uzupełnia powstałych braków,

 3. często unika sprawdzianów i prac kontrolnych,

 4. wykazuje postawę braku odpowiedzialności w wypełnianiu podstawowych obowiązków szkolnych,

 5. nie wykorzystuje swoich możliwości w nauce,

 6. często nie odrabia prac domowych,

 7. niestarannie prowadzi zeszyty przedmiotowe,

 8. wykazuje niedbałość w wykonywaniu prac,

 9. często swoim zachowaniem przyczynia się do konfliktów koleżeńskich,

 10. jest nieuprzejmy, arogancki i opryskliwy wobec pracowników szkoły,

 11. zdarzają się przypadki naruszenia cudzej własności,

 12. został przyłapany na paleniu papierosów lub piciu alkoholu,

 13. stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych uczniów,

 14. narusza drastycznie i systematycznie inne postanowienia Regulaminu Uczniowskiego.

 


 1. Wszystkim uczniom na początku każdego roku szkolnego przyznaje się z zachowania stopień poprawny. Stopień ten oznacza, że w stosunku do zachowania ucznia nie mamy podstaw do jakichkolwiek zastrzeżeń.

 


 1. Jeśli uczeń nie będzie miał większych osiągnięć lub nie będzie do niego zastrzeżeń wymienionych w rozdz. III § 20 ust. 1 pkt. 1 do 4, to otrzymuje ocenę śródroczną lub końcoworoczną z zachowania poprawną.

 


 1. Obniżenie lub podwyższenie stopnia z zachowania nie może być pochopne i musi być zgodne z kryteriami zawartymi w rozdz. III § 20 ust. 1 pkt. 1 - 4.

 


 1. Pozytywne i negatywne zachowanie ucznia od klasy IV do programowo najwyższej odnotowywane jest w karcie zachowania ucznia.

 


 1. Karta zachowania ucznia udostępniana jest do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na ich prośbę, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

 2. Uwagi zawarte w karcie zachowania ucznia stanowią podstawę do wystawienia oceny z zachowania.

 


 1. Oceny z zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi uwzględniającymi zachowanie ucznia również z pierwszego semestru nauki.§ 21


 1. W nauczaniu integralnym klas I-III wewnątrzszkolny system oceniania od rozdz. III § 22 do rozdz. III § 29, uwzględnia wymagania edukacyjne dla tego poziomu nauczania.§ 22


 1. Skala umiejętności ucznia :

 


 1. wspaniale .

 


 1. dobrze.

 2. musisz jeszcze popracować.

 


 1. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji ocena z religii lub etyki wystawiana jest w skali przyjętej w rozdz. III § 7 ust. 1 , a nie w formie opisowej, z której wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (etyki) uczeń uczęszczał.

 


 1. W nauczaniu języków obcych stosowana jest ocena opisowa.

 


 1. Wymagania programowe na poszczególne umiejętności ucznia opracowują nauczyciele nauczania początkowego.§ 23


 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów:

 


 1. ustne,

 2. pisemne,

 3. aktywność w czasie zajęć,

 4. praca w zespole,

 5. scenki dramowe,

 6. obserwacja.§ 24


 1. Częstotliwość oceniania:

 


 1. ocena bieżąca,

 2. comiesięczne oceny w karcie obserwacyjnej ucznia,

 3. ocena opisowa za I semestr,

 4. ocena opisowa roczna,

 5. opisowe oceny z zachowania.§ 25


 1. Narzędzia do sprawdzania osiągnięć uczniów:

 


 1. prace samodzielne,

 2. prace kontrolne,

 3. karty pracy,

 4. prace plastyczne.§ 26

1. Zasady przeprowadzania prac kontrolnych :


 1. Karta pracy z materiału bieżącego bez zapowiedzi.

 2. Prace samodzielne z materiału bieżącego bez zapowiedzi.

 3. Karty kontrolne - utrwalające i sprawdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 


 1. Wyniki wszystkich form sprawdzających muszą być przekazane uczniom w ciągu 1 tygodnia.

 


 1. Przekroczenie terminu z rozdz. III § 26 ust. 2 jest możliwe w przypadku ferii, świąt lub choroby nauczyciela.

 


 1. W przypadku przekroczenia terminu zawartego w rozdz. III § 27 ust. 2 z przyczyn zawartych w rozdz. III § 26 ust. 3, wyniki muszą być podane w terminie tygodnia po ustaniu wymienionej przyczyny.

 


 1. Uczeń i rodzice otrzymują kartę kontrolną do wglądu i w ciągu tygodnia są zobowiązani zwrócić ją nauczycielowi.§ 27

1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce i zachowaniu:


 1. Na bieżąco:

 


 • ustnie,

 • w dzienniczku,

 • w zeszycie.

 


 1. Podczas indywidualnych rozmów z rodzicami(prawnymi opiekunami).

 2. Na zebraniach rodziców(prawnych opiekunów).§ 28


 1. Uczeń otrzymuje promocję zgodnie z rozdz. III § 15 ust.1 pkt. 1.

 2. Uczeń, który nie spełnił warunków zawartych w rozdz. III § 28 ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem rozdz. III § 15 ust. 1 pkt. 5.§ 29


 1. Ocena z zachowania w klasach I - III jest oceną opisową zgodnie z rozdz. III § 19 ust.2.§ 30


 1. W celu niedopuszczenia do powstawania luk w wiedzy i umiejętnościach uczniów oraz względnie szybkiego ich eliminowania przez korekty pracy pedagogicznej, dokonywana będzie ewaluacja przyjętego szkolnego systemu oceniania.§ 31


 1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące przestrzegania wewnątrzszkolnego systemu oceniania należy kierować do dyrektora szkoły, który odpowiada za przestrzeganie szkolnego systemu oceniania przez wszystkich nauczycieli i jest pierwszym ogniwem nadzoru pedagogicznego.
§ 32


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Zalesiu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Szkoły dnia 13 stycznia 2000 roku.

 


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania nabrał mocy prawnej po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Zalesiu dnia 17 stycznia 2000 roku.

 


 1. Wewnątrzszkolny system oceniania uwzględnia późniejsze poprawki zaopiniowane przez Radę Szkoły i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
R O Z D Z I A Ł IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1


 1. Organami szkoły są:1. dyrektor szkoły,
2. rada pedagogiczna,
3. samorząd uczniowski,


 1. rada szkoły,

 2. rada rodziców.§ 2


 1. Dyrektor szkoły:

 


 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

 4. upowszechnia aktywne działania prozdrowotne,

 5. sprawuje kontrolę obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

 6. realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady szkoły w ramach ich kompetencji stanowiących,

 7. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

 8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 9. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 


 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

 


 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

 4. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 


 1. Dyrektor szkoły oprócz kompetencji wymienionych w rozdz. IV § 2 ust. 1 i 2 :a) współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań,
b) może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w okresie ferii w czasie nie dłuższym niż 7 dni następujących czynności:


 • przeprowadzania egzaminów,

 • prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego,

 1. udziela urlopu bezpłatnego, przenosi w stan nieczynny nauczyciela,

 2. udziela nauczycielom urlopu kształceniowego, dla poratowania zdrowia, z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym, okolicznościowego,

 3. zawiesza nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych.


§ 3


 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące edukacji i wychowania.

 


 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :

 


 1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian,

 2. przygotowanie projektu wewnątrzszkolnego systemu oceniania bądź projektu jego zmian,

 3. zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz zatwierdzanie w nim zmian po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,

 4. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,

 5. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

 6. ustalanie szczegółowych kryteriów zachowania uczniów,

 7. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

 8. wyrażanie zgody na egzaminy poprawkowe,

 9. uchwalanie warunkowej promocji ucznia,

 10. ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień i kar uczniom,

 11. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły,

 12. ustalanie regulaminu swojej działalności,

 13. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 14. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora,

 15. wybieranie dwóch przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,

 16. analizowanie i ocenianie realizacji zadań statutowych w szkole,

 17. występowanie z inicjatywą oceny pracy nauczyciela.

 


 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 


 1. organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

 2. projekt planu finansowego szkoły,

 3. przydział godzin nauczania i inne czynności nauczycieli,

 4. wnioski dyrektora o przyznawanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 5. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauczania,

 6. zamiar organu prowadzącego przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

 7. zamiar organu prowadzącego powierzenia funkcji dyrektora szkoły.


§ 4


 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 


 1. Władzami samorządu są :

 


 • na szczeblu klas : samorządy klasowe,

 • na szczeblu szkoły : rada uczniowska.

 


 1. Do zadań rady uczniowskiej należy :

 


 1. przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego oraz proponowanie w nim zmian,

 2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,

 3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

 4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

 5. proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.3.Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak :

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania,


 1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,


c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,


 1. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.4.Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia zawarte są w rozdz. VII § 2 i 3 statutu szkoły.

5.Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 5


 1. Rada rodziców składa się z przedstawicieli rady rodziców każdej klasy. Klasowe rady rodziców desygnują po 3 swoich przedstawicieli do rady rodziców.2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:


 1. uchwalenie regulaminu swojej działalności,

 2. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

 3. współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

 4. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

 5. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do :

 


 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

 • uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,

 • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 • wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.§ 6


 1. W szkole działa rada szkoły.

 


 1. Rada szkoły składa się 6 osób, a kadencja trwa 3 lata.

 


 1. W skład rady wchodzą w równej liczbie przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, wybranych przez zgromadzenie ogólne tych gremiów.

 


 1. Rada szkoły może być rozszerzona, a w jej skład na wniosek nauczycieli, rodziców lub uczniów mogą wejść inne osoby niż wymienione w rozdz. IV § 6 ust. 3.

 


 1. Skład rady może się zmieniać, w 1/3 składu, w każdym roku szkolnym.

 


 1. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły.

 


 1. Rada szkoły decyduje w sprawach :

 


 1. uchwalenia statutu szkoły i ewentualnych zmianach w statucie,

 2. uchwalenia regulaminu swojej działalności oraz wybierania przewodniczącego.

 


 1. Rada szkoły opiniuje w szczególności :

 


 1. roczny plan finansowy szkoły,

 2. plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów,

 3. wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

 4. organizację tygodnia pracy szkoły,

 5. inne istotne sprawy dla szkoły.

 


 1. Rada Szkoły może wystąpić z wnioskiem w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 


 1. Rada może gromadzić fundusze, z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie rady.

 


 1. Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład rady mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie:

 


 • nauczyciela od ustalonej mu przez dyrektora szkoły oceny pracy (1 przedstawiciel),

 • dyrektora od ustalonej mu oceny (2 przedstawicieli).§ 7


 1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

 


 1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,

 2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,

 3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

 


 1. Zasadą współpracy ze sobą organów szkoły jest takie postępowanie, aby przede wszystkim :

 


 1. zapewniało każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych przepisami,

 2. umożliwiało poszukiwanie najlepszych rozwiązań w trudnych sytuacjach.

 


 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 


 1. Rada szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

R O Z D Z I A Ł V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY


§ 1


 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 


 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

 


 1. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów.§ 2


 1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

 


 1. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziały na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 


 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są z podziałem na dziewczęta-chłopcy w grupach liczących od 12 -26 uczniów.


§ 3


 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 


 1. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

 


 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 


 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.§ 4


 1. Organizacja zajęć dodatkowych :

 


 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i poza systemem klasowo-lekcyjnym,

 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,

 3. liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej.§ 5


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 


 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 


 1. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.§ 6


 1. Religia jako szkolny, przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą :

 


 1. życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

 1. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,

 2. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

 3. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

 4. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

 5. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

 6. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

 7. ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,

 8. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

 9. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,

 10. uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,

 11. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.§ 7


 1. W szkole organizowane są zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” na zasadach określonych w odrębnych przepisach.§ 8


 1. Za zgodą dyrektora szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli lub uczelnie wyższe mogą zawierać z nauczycielami umowy o odbywanie praktyk przez słuchaczy tego zakładu lub uczelni.§ 9


 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

 


 1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają :

 


 • gromadzenie i opracowanie zbiorów,

 • korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych- bibliotekoznawstwo.

 


 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję :

 


 1. kształcąco-wychowawczą poprzez :

 


 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

 • kształcenie kultury czytelniczej,

 • wdrażanie do poszanowania książek,

 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

 


 1. opiekuńczo-wychowawczą poprzez :

 


 • współdziałanie z nauczycielami,

 • wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,

 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

 


 1. kulturalno-rekreacyjną poprzez :

 


 • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.


Czas pracy biblioteki zapewni możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i poza zajęciami lekcyjnymi.


 1. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza :

 


 1. koordynowanie pracy w bibliotece :

 


 • opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

 • uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

 • projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

 • sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

 • odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki,

 


 1. praca pedagogiczna :

 


 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

 • udostępnianie zbiorów,

 • udzielanie informacji bibliotecznych,

 • rozmowy z czytelnikami o książkach,

 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,

 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

 • udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

 • prowadzenie różnych wizualnych form informacji o książkach,

 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, dobra znajomość potrzeb czytelniczych,

 • dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

 


 1. praca organizacyjna :

 


 • gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • opracowanie biblioteczne zbiorów,

 • selekcja zbiorów i ich konserwacja

 • organizowanie warsztatu informacyjnego,

 • wydzielenie księgozbioru podręcznego,

 • prowadzenie katalogów,

 • udostępnienie zbiorów,

 


 1. współpraca z rodzicami i instytucjami :

 


 • w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,

 • bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

 


 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze ( książki, czasopisma itp.) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

 


 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły :

 


 • zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,

 • zapewnia środki finansowe,

 • zarządza spis inwentaryzacyjny

 • zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,

 • hospituje i ocenia pracę biblioteki.
R O Z D Z I A Ł VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI


§ 1

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.


 1. Nauczyciel obowiązany jest :

 


 1. rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły; dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

 2. dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia,

 3. kształtować i wychowywać młodzież do umiłowania Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanitarnym, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,

 4. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich,

 5. odpowiadać za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece na lekcjach, przerwach i zajęciach pozalekcyjnych,

 6. prawidłowo prowadzić proces dydaktyczny, zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki,

 7. dbać o warsztat pracy,

 8. stymulować rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 9. bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów,

 10. udzielać pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie przyczyn tych niepowodzeń,

 11. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i innych spotkań z uczniami lub rodzicami,

 12. doskonalić umiejętności dydaktyczne , podnosić wiedzę merytoryczną,

 13. informować na bieżąco rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce dziecka, oraz pisemnie zawiadamiać na dwa tygodnie przed końcem pierwszego semestru oraz na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, o przewidywanej ocenie niedostatecznej i przewidywanym braku podstaw do klasyfikacji z danego przedmiotu.

 14. informować pisemnie rodziców ( prawnych opiekunów) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla uczniów ocenach na koniec semestru (roku szkolnego).§ 2


 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą, który ma obowiązek :

 


 1. być animatorem życia zbiorowego klasy,

 2. współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,

 3. utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów organizując spotkania ogólne co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego oraz indywidualnie w miarę potrzeb,

 4. w miarę potrzeb współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami tj. pielęgniarką szkolną itp.,

 5. otaczać indywidualną opieka każdego wychowanka,

 6. planować i organizować wspólnie z rodzicami i uczniami różne formy życia zespołowego oraz treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 7. prowadzić dokumentację przebiegu nauczania jego oddziału.

 


 1. Do zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I - III i IV-VI.

 


 1. Rodzice i uczniowie poprzez Radę Szkoły, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadanie wychowawcy klasy. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie umotywowanego wniosku.


§ 3


 1. W szkole działa pedagog szkolny.

 2. Zadania pedagoga szkolnego :

 


 1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych :

 


 • dokonywanie okresowej oceny pracy wychowawczej w szkole,

 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły ,

 • udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,

 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

 • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno -wychowawczego szkoły.

 


 1. W zakresie profilaktyki wychowawczej :

 


 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

 • stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy zajęć turystycznych, rekreacyjnych oraz innych zorganizowanych form zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawcze,

 • współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

 


 1. W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej :

 


 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce,

 • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia),

 • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 


 1. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej :

 


 • udzielania uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

 • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 


 1. W zakresie pomocy materialnej :

 


 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin z problemem alkoholowym, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym, itp.

 • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne,

 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,

 • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 


 1. Organizacja pracy pedagoga szkolnego w celu realizacji zadań zawartych w rozdz. VI § 3 pkt. 2 :

 


 1. posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze szkoły i środowiska,

 2. zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak i rodziców,

 3. współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem szkolnym, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo wychowawczych,

 4. współdziałać z TPD, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,

 5. składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów szkoły,

 6. prowadzić następującą dokumentację :

 


 • dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności,

 • ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, kształcenia specjalnego itp.§ 4


 1. W szkole działają nauczycielskie zespoły samokształceniowe.

 


 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu samokształceniowego.

 


 1. Cele i zadania zespołu obejmują:

 


 1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uwzględnienia sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia w sprawie wyboru programów nauczania- szkolny zestaw programów nauczania,

 2. wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania- wewnątrzszkolny system oceniania,

 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę,

 4. współdziałanie w organizowaniu, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

 6. wspólne opracowanie propozycji do projektów planu dydaktycznego szkoły,

 7. wspólne opracowywanie programu wychowawczego szkoły.


§ 5


 1. Nauczyciele i rodzice współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez :

 


 1. zebrania klasowe organizowane co najmniej 3 razy w ciągu roku szkolnego,

 2. spotkania wspólne z udziałem nauczycieli poszczególnych przedmiotów organizowane w miarę potrzeb,

 3. comiesięczne kontakty indywidualne z nauczycielami przedmiotów i wychowawcą klasy ,

 4. indywidualne kontakty z pedagogiem.

 


 1. Nauczyciele uwzględniają prawo rodziców do :

 


 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych klasy i szkoły,

 2. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,

 3. rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

 4. uzyskanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

 5. wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy szkoły.


R O Z D Z I A Ł VII

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 1


 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 


 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

 


 1. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie wypełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 


 1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 


 1. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się :

 


 1. z urzędu, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 2. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka.

 3. dzieci spoza gminy Borek Wlkp., jeżeli wyrazi na to zgodę organ prowadzący szkołę.

§ 2


 1. Uczeń ma prawo do :

 


 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

 3. poszanowania swojej godności, przekonań i własności,

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 6. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

 8. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

 9. nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów,

 10. dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej ( nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko raz w tygodniu w piątek).

 


 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową do organizowania, pod opieką wychowawcy imprez klasowych i szkolnych.

 


 1. Samowolne opuszczenie szkoły w trakcie w/w imprez jest niedozwolone.

 


 1. W szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego w domu ( ze względu na stan zdrowia).

 


 1. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

 


 1. W szczególnych przypadkach (np. dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 


 1. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze, ale przed feriami zimowymi, nauczyciel nie może wpisywać i wystawiać ocen na nowy semestr.§ 3


 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza :

 


 1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 2. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

 3. przeciwstawiać się przejawom brutalności, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych uczniów,

 4. dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

 5. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczycieli przedmiotów,

 6. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia.

 


 1. Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z rozdz. V § 6.

 


 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 


 1. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził.

 


 1. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 2. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Statuty jednostek organizacyjnych gminy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 1999-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza