Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. biura obsługi klienta

URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. biura obsługi klienta

Numer dokumentu: 2
Rok: 2011

URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. biura obsługi klienta

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: preferowane wyższe lub średnie (w trakcie studiów),
2) nieposzlakowana opinia,
3) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) doświadczenie zawodowe - minimum 1 rok w administracji samorządowej.

2.Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność organizacji i planowania,
2) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,
3) pożądane cechy osobowości: umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
4) obsługa komputera w stanie zaawansowanym,
5) niezbędna wiedza w zakresie przepisów: ustawa o samorządzie gminnym,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) obsługa centrali telefonicznej,
2) udzielanie kompleksowej informacji w zakresie procedur, miejsca i terminu załatwiania spraw,
3) informowanie o strukturze urzędu i jednostkach organizacyjnych Gminy,
4) informowanie o uchwałach Rady Miejskiej, zarządzeniach Burmistrza,
5) udostępnianie formularzy wniosków i udzielanie instruktażu przy ich wypełnianiu,
6) przyjmowanie, weryfikacja i informowanie klienta o kompletności złożonych dokumentów i przekazywanie ich do sekretariatu Urzędu,
7) pomoc przy załatwianiu spraw, wypełnianiu wniosków i podań,
8) udzielanie informacji w sprawie czasu pracy urzędników, oraz innych instytucji,
9) udzielanie bieżących informacji o szkoleniach, programach, imprezach
i uroczystościach, a także innych ważnych sprawach dla Gminy,
10) prowadzenie i aktualizacja oferty inwestycyjnej i promocyjnej Gminy.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dodatkowym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe
5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)”.

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Urząd Miejski
Ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

lub dostarczyć do biura obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.,
w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2012 r. w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. „Biura obsługi klienta” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. w dniu 12 stycznia 2012 roku.Burmistrz Borku Wlkp.

Marian Jańczak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2011-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie