Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Numer uchwały: 261
Numer sesji: 38
Rok: 2006

UCHWALA NR XXXVIII / 261 / 2006

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 stycznia 2006 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit "d", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.165, art.173 ust.1, art. 184 ust. 1,2,3 art. 188 ust. 2, pkt.1, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,

co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 1.408.853,

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.724.312,

 

wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 23.000,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) dochody z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu 91.000,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki ogółem na 2006 rok w wysokości 14.554.767,

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

 1. wydatki bieżące 13.342.197,
 2. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.996.235,
 3. na dotacje dla instytucji kultury jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 341.000,

  c) na obsługę długu 244.914,

  3.Wydatki majątkowe 1.370.570,

  jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakupy inwestycyjne. jednostek budżetowych 1.370.570,

  4. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

  1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz

  innych zadań zleconych gminie ustawami 1.408.853,

  jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

  2) wydatki na realizację zadań bieżących wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 23.000,

  jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

  3) wydatki na realizację zadań określonych i rozwiązywania problemów alkoholowych 91.000,

  jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały

  w programie profilaktyki

   

  § 3.1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 169.545,- przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

  2. Na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się kwotę 1.439.545,- zł.

  3. Przychody i rozchody budżetu na 2006 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

   

  § 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

   

  § 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

   

  § 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,

   

  § 7. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - jak

  w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

  § 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

  1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 100.000,- zł

  2) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów

  3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych i dotacji.

  4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

  2. Ustala się kwotę 100.000,- zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

   

  § 9.

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

   

  § 10.

  od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

   

   


  Pliki do pobrania:  Informacje powiązane:
  Typ dokumentu: Uchwały Rady
  Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
  Autor informacji: Mirosław Janowski
  Informację wprowadził: Mirosław Janowski
  Opublikowany dnia: 2006-01-26
  Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
  Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


  Powiadom o zmianach w tym dokumencie
  Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
  System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.  Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
  Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


  Valid XHTML 1.0 Transitional

  skrzynka
  podawcza