Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Numer uchwały: 2005/25/178
Numer sesji: 25
Rok: 2005

 

UCHWAŁA Nr XXV / 178 / 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10.02.2005 r.

 

w sprawie: ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

 

Na podstawie art. 18 ust. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1 l 12 z późno zm.!

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1.

i posiadającemu kwalifikacje

Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole na terenie wiejskim wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwanym dalej "dodatkiem."

§ 2. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1/ przy jednej osobie w rodzinie

- 3%

2/ przy dwóch osobach w rodzinie

- 4%

3/ przy trzech osobach w rodzinie - 5%

 

 

4/ przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 6% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku kalendarzowym, ustalonego przez Radę Ministrów. .

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

 

§ 3. Do członków rodziny, o których mowa w § 2 ust. 1 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:

1/ współmałżonka,

 

3/ pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,

4/ dzieci niepełnosprawne nie posiadające źródła dochodu,

5/ rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 4. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości ustalonej w § 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im

wypłacał ten dodatek.

 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela,

a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 1, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 nauczyciel dołącza oświadczenie, dotyczące jego sta

nu rodzinnego określonego, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3.

§ 5.1. Dodatek przy

1/ niezaleznie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu

sługuje nauczycielowi:

mieszkalnego,

2/

nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

 

2. Dodatek przysługuje nauczycie

lowi w okresie wykonywania pracy,

a także:

1/ nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2/ pobierania wynagrodzenia za c_as choroby,

3/

członkiem rodziny,

 

5/ niewykonywania pracy z powodu urlopu dla poratowania zdrowia,

6/ korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 6. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

pobierania zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opieki nad chorym4/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta,

2/ pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza