Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w wymiarze 0,5 etatu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w wymiarze 0,5 etatu

Numer dokumentu: 2
Rok: 2013


BURMISTRZ BORKU WLKP.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Referacie Ochrony Środowiska, Architektury, Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
w wymiarze 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie, preferowane wyższe,
6) dobra znajomość obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o odpadach oraz aktów wykonawczych do powyższych ustaw,
2) biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów finansowo-księgowych
3) samodzielność, systematyczność, komunikatywność,
4) wysoka kultura osobista,
5) odporność na stres,
6) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1)prace związane z wymiarem i naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) systematyczne gromadzenie i aktualizacja deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) tworzenie raportów i zestawień zbiorczych z danych w ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
5) obsługa płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu:
a) sprawdzanie terminowości składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) stwierdzenie formalnej poprawności składanych deklaracji,
c) ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
8) ścisła współpraca z referatem finansowym i stanowiskiem ds. egzekucji opłaty śmieciowej,
9) inne prace zlecone przez przełożonego w zakresie prowadzonych spraw.

4. Informacja o warunkach pracy:
Warunki pracy – praca w budynku ratusza, Rynek 1. Miejsce pracy – hala operacyjna, z dostępem do windy. Środowisko pracy przyjazne.
Stanowisko pracy – przy komputerze, kontakt z interesantem bezpośredni jak również telefoniczny. Konieczność przemieszczania się po budynku, brak windy.
Czas pracy jednozmianowy: poniedziałek od 7.00 do 16.00. od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 14.00.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dodatkowym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski
Ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.

lub dostarczyć do biura obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.,
w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2013 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. „Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. w dniu 19 lutego 2013 roku.

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

 

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze.

Zmiany w regulaminie naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze - Wniosek o zatrudnienie pracownika
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-12
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza