Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Urząd Miejski w Borku Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie

Urząd Miejski w Borku Wlkp. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie


1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie: wyższe lub średnie ekonomiczne (dopuszcza się również pokrewne),

4) nieposzlakowana opinia,

5) nie karanie za przestępstwo popełnione umyślnie,

6) doświadczenie zawodowe – posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym dopuszcza się wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

- co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy związany z kierowaniem zespołu pracowników lub zespołem zadań,

- doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych lub organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.2.Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność organizacji i planowania,

2) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem,

3) prawo jazdy kat. B,

4) pożądane cechy osobowości: umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

5) obsługa komputera w stanie zaawansowanym.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) kierowanie Zakładem Aktywności Zawodowej (dział montażu i usług różnych, dział poligrafii, dział pralniczy) w zakresie spraw administracyjnych, merytorycznych i finansowych,

2) organizowanie pracy w ZAZ (działania marketingowe mające na celu sprzedaż usług świadczonych przez zakład),

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym.4 Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dodatkowym opisem przebiegu pracy zawodowej

3) oryginał kwestionariusza osobowego

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)”.Oferty prosimy przesyłać na adres:

Urząd Miejski

Ul. Rynek 1

63-810 Borek Wlkp.

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w ratuszu, pokój nr 1 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 08 czerwca 2011 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie”.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. w dniu 09 czerwca 2011 roku.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2011-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza