Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » „Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez Gminę Borek Wielkopolski zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski”

„Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez Gminę Borek Wielkopolski zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski”

Data publikacji: 19-11-2013
Termin składania ofert: 27-11-2013

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.borekwlkp.pl

ZMIANA SIWZ Z DNIA 20 LISTOPADA 2013

--------------------------------------------------------------------------------


Borek Wielkopolski: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez Gminę Borek Wielkopolski zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski
Numer ogłoszenia: 472870 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez Gminę Borek Wielkopolski zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wielkopolski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych. 1) Zajęcia oparte zostaną o zasadę równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym - do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy. Zamawiający zastrzega, że osoba prowadząca zajęcia (np. nauczyciel) z ramienia Wykonawcy (doświadczona firma szkoleniowa) będzie posiadał wykształcenie kierunkowe a także wiedzę teoretyczną właściwą dla tematyki prowadzonych przez niego zajęć dodatkowych oraz wykaże się praktyką w tym zakresie. Ponadto Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi podać co najmniej jednego nauczyciela (osobę prowadzącą zajęcia) dla każdego rodzaju zajęć (7 rodzajów zajęć). Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dzienników z zajęć i raportowania Zamawiającemu o stanie wykonywania założeń projektowych w systemie miesięcznym. 2) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie następujących usług edukacyjnych zajęć dodatkowych w przedszkolu: I) zakup usługi edukacyjnej: język angielski a) ilość godzin: 2400 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 20, c) 1 h zajęciowa: 30 min. II) zakup usługi edukacyjnej: zajęcia z rytmiki a) ilość godzin: 1200 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 20, c) 1 h zajęciowa: 30 min. III) zakup usługi edukacyjnej: gimnastyka korekcyjna a) ilość godzin: 1200 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 20, c) 1 h zajęciowa: 30 min. IV) zakup usługi edukacyjnej: zajęcia artystyczne a) ilość godzin: 1200 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 20, c) 1 h zajęciowa: 30 min. V) zakup usługi edukacyjnej: zajęcia komputerowe a) ilość godzin: 600 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 10, c) 1 h zajęciowa: 30 min. VI) zakup usługi edukacyjnej: zajęcia logopedyczne a) ilość godzin: 150 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 5, c) 1 h zajęciowa: 30 min. VII) zakup usługi edukacyjnej: zajęcia psychologiczno-pedagogiczne a) ilość godzin: 150 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, b) ilość grup: 5, c) 1 h zajęciowa: 30 min. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającego (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2015r. - zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
W przypadku, gdy projekt wygeneruje oszczędności i zostaną one przeznaczone na zwiększenie liczby zajęć, a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego wymusi na Zamawiającym stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.11.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium celem udziału w przetargu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1) Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi podobne rodzajowo do przedmiotu zamówienia. Aby spełnić ten warunek Wykonawca wykaże, że realizował lub współrealizował przynajmniej 1 usługę edukacyjną, której odbiorcami były dzieci lub młodzież szkolna, a jej wartość nie może być mniejsza niż 200.000 zł brutto;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kadrą (osobami), która: a) posiada kwalifikacje nie mniejsze niż te, które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.) uprawdopodobniające, że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z przedmiotu zamówienia, b) oraz posiada przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie);

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kadrą (osobami), która: a) posiada kwalifikacje nie mniejsze niż te, które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.) uprawdopodobniające, że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z przedmiotu zamówienia, b) oraz posiada przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie);

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie Wykonawcy w którym deklaruje doświadczenie (ilość lat) w świadczeniu usług edukacyjnych lub szkoleniowych w okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których odbiorcami ostatecznymi były dzieci lub młodzież szkolna - wg załącznika nr 7, 2) dokumenty (referencje lub zaświadczenia od podmiotów na rzecz których były świadczone usługi bądź z którymi współpracował wykonawca przy ich realizacji) potwierdzające nabyte doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE ze środków EFS o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, 3) oświadczenia od osób które będą bezpośrednio świadczyły usługę (nauczycieli), potwierdzające posiadanie właściwych kwalifikacji nie mniejszych niż te, które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz posiadanie przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn - przykładowy wzór oświadczenie woli stanowią załączniki nr 5a i 5b.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie - 30
3 - Kwalifikacje - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że mogą nastąpić przesunięcia terminu realizacji zajęć w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją projektu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zwiększenia liczby godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli pojawią się oszczędności w projekcie. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej (aneks). 4. Umowa wykonywana będzie przez osoby wskazane w ofercie. Zmiana osoby wskazanej w ofercie będzie możliwa za zgodą Zamawiającego pod warunkiem zaproponowania innej osoby o nie gorszych kwalifikacjach niż określone w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Rynek 1 63-810 Borek Wlkp. Pokój Nr 1 SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza