Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI”

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI”


OGŁOSZENIE O NABORZE NR POKL/4/2013

BURMISTRZ BORKU WLKP. ZA POŚREDNICTWEM
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W WYCISŁOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY BOREK WIELKOPOLSKI”

Tytuł projektu: „Przedszkolaki przyszłością gminy Borek Wielkopolski”.
Projekt jest realizowany przez Gminę Borek Wielkopolski w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


I. Przedmiot naboru.
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.
Miejsce wykonywania pracy: oddział przedszkolny przy szkole podstawowej.
Wynagrodzenie: na podstawie Karty Nauczyciela współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres zatrudnienia: na czas określony do 30 czerwca 2015 roku.
Podstawa zatrudnienia: Umowa zawarta na podstawie art. 10 i 11 Karty Nauczyciela.
Wymiar zatrudnienia: (cały etat).

II. Wymagania niezbędne:
1) Posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz.U. z 2013 r. poz. 1207):
a) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt a i b i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
d) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
e) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub
f) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
g) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
2) Wykształcenie wyższe magisterskiej z przygotowaniem pedagogicznym.
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego.
4) Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

III. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) dobry kontakt z dziećmi,
c) umiejętność samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów,
d) wysokie umiejętności komunikacyjne,
e) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
f) sumienność, rzetelność, systematyczność,
g) duża odporność na stres,
h) obowiązkowość, sumienność, rzetelność, systematyczność,
i) wysoka kultura osobista,
j) doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

IV. Zakres wykonywanych zadań w projekcie:
a) prowadzenie edukacji przedszkolnej zgodnie z zaleceniami dotyczącymi warunków i sposobu realizacji podstawy programowego oraz z programem nauczania,
b) organizacja swobodnych zajęć dla dzieci w czasie wolnym od zajęć związanych z realizacją podstawy programowej,
c) opieka nad dziećmi,
d) informowanie rodziców o postępach dzieci,
e) dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw,
f) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
g) współpraca z dyrektorem, kadrą pedagogiczną placówki, personelem kluczowym projektu, rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.

V. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w konkursie.
1. Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ew. dokument potwierdzający stopień awansu zawodowego.
7. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz ew. referencje i dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;
8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy nas stanowisku pomoc nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

VI. Miejsce, termin i sposób składania dokumentów na stanowiska objęte konkursem.
1. Miejsce: Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski.
2. Termin: do dnia 27 listopada 2013 r. do godz. 12:00.
3. Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt VI 1 i 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie”.
4. Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Borek Wielkopolski po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt VI.2).

VII. Opis i tryb rekrutacji.
1. Na ww. stanowisko będzie prowadzona dwustopniowa rekrutacja.
2. Pierwszy etap obejmuje złożenie dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów zgodnie z ogłoszeniem o naborze oraz przeprowadzenie przez Komisje Rekrutacyjną wstępnej selekcji na podstawie otrzymanej dokumentacji. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja wyniku naboru będą upowszechnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. pod adresem www.borekwlkp.pl.
3. Osoby, których oferty w pierwszym etapie rekrutacji zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
4. W drugim etapie zostaną przeprowadzone z kandydatami wyłonionymi w etapie pierwszym rekrutacji rozmowy kwalifikacyjne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomienie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego z min. 1-dniowym wyprzedzeniem.
5. Informacje o wyniku konkursu zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Gminy Borek Wielkopolski oraz na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. pod adresem www.borekwlkp.pl.

Wynagrodzenie nauczyciela wychowania przedszkolnego będzie współfinansowane
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 =========================================================================================

WYNIKI NABORU:

 

Sylwia Roszak – posiada wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi


                                                                                                  /-/ Marian Jańczak

                                                                                              Burmistrz Borku Wlkp.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2013-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza