Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie w 2015 roku usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp.”

Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie w 2015 roku usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp.”


ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Borku Wielkopolskim zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Wykonywanie w 2015 roku usług opiekuńczych dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp.”


Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2015 roku usług opiekuńczych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) dla osób z terenu miasta i gminy Borek Wlkp.
3. Przez usługi opiekuńcze rozumie się świadczenie usług na rzecz podopiecznego MGOPS w Borku Wlkp., w miejscu jego zamieszkania, polegających w szczególności na:
1) pielęgnacji podopiecznych zleconej przez lekarza,
2) zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,
3) podstawowej opiece higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,
4) pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,
5) przygotowywaniu posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywaniu czystości w jego mieszkaniu,
6) utrzymaniu w mieszkaniu odpowiedniej dla chorego temperatury, w przypadku gdy pomieszczenie jest ogrzewane piecami m.in. zakupu opału, przynoszenie opału i palenie w piecu),
7) przyniesienie obiadu z restauracji lub stołówki,
8) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków,
9) dokonywaniu zakupów, załatwianiu spraw podopiecznych,
10) zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,
11) innych czynnościach wynikających z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.
4. Przewidywana maksymalna ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania zamówienia wynosi średnio 3.500 godzin na świadczenia opiekuńcze zwykłe.
5. Usługi opiekuńcze będą świadczone w domu podopiecznego.
6. Świadczenie usług objętych zamówieniem odbywać się będzie codziennie przez pięć dni w tygodniu.
7. Świadczenie usług może być realizowane w zależności od potrzeb w godzinach od 600 do 2200.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usługa może być świadczona w dni wolne od pracy tj. sobota i niedziela.
9. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) którzy zatrudniają osoby, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym tj. w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (j.t. Dz. U. z 2011 roku Nr 43, poz. 225 ze zmianami), a przy realizacji zamówienia będą uczestniczyły wyłącznie osoby będące uczestnikami integracji społecznej.
10. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 10 wykonawca złoży oświadczenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. (należy załączyć wzór)
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać na adres zamawiającego –Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Rynek 13, 63-810 Borek Wlkp., pokój Nr 2 nie później niż do dnia 22 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.
13. Ofertę w formie e maila należy przesłać na adres: ops@borekwlkp.pl nie później niż do dnia 22 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.
14. Ofertę drogą faksową należy przesłać na nr fax: 65 5715 977 nie później niż do dnia 22 grudnia 2014 r. do godz. 12:00.

15. Zamawiający dokona wyboru w dniu 22 grudnia 2014r. po godz. 14:00.
16. Niniejszy postępowanie prowadzone jest na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.
17. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty postępowanie nie podlega unieważnieniu.
18. Oferty złożone po terminie, określonym w pkt 13 zostaną zwrócone oferentom.
19. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybierania oferty, bez podawania przyczyn. W takim przypadku, zostaną zawiadomieni wszyscy Oferenci.
20. Organizator może zmodyfikować warunki niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert. Organizator niezwłocznie upubliczni tę informację na własnej stronie internetowej i w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert.
21. Oferent związany jest oferta przez 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
22. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium:
Cena – 100%
wartość punktowa kryterium – cena, wyliczana będzie według wzoru:
cena oferty najtańszej
C= ------------------------------ x 100
cena oferty badanej
sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów.

osoba do kontaktu:
w zakresie przedmiotu zamówienia oraz w sprawach dotyczących procedury Dorota Dutkowiak, tel. nr (65) 57 16 112


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie