Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. – wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie faktoringu.”

„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. – wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie faktoringu.”

Data publikacji: 13-08-2015
Termin składania ofert: 28-08-2015

ZMIANA DO SIWZ Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 r. - POBIERZ

Borek Wielkopolski: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie faktoringu
Numer ogłoszenia: 207936 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: borekwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie faktoringu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w rejonie działek nr 154/1, 150/9, 150/10, 160/5, 160/7, 153/2, 160/4, 152/2, 153/1, 152/1 w Borku Wlkp (ul. Szkolna i ul. Dworcowa).W/w obiekt będzie wykorzystywany dla potrzeb istniejącego zespołu szkół i przeznaczony będzie na cele sportowe. Planowane usytuowanie przedsięwzięcia jest zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na planowane przedsięwzięcie. Działki stanowią nieruchomość zabudowaną. Cały teren zajmują budynki szkoły podstawowej oraz gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi. Na przedmiotowych działkach usytuowano boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem oraz zaplecze szatniowo-sanitarne. Planowane usytuowanie przedsięwzięcia jest zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 maja 2015, wydaną przez Burmistrza Borku Wlkp. Działka posiada dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem od strony ulicy Szkolnej. Planowany obiekt nie wpłynie ujemnie na zabudowę sąsiednich działek i nie narusza interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Przedmiotowy teren nie jest usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej. Działki nie są usytuowane w granicach terenów górniczych i nie występuje negatywny wpływ eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. Dla powyższej inwestycji nie ma obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia się poprzez podest przy wejściu głównym do zaplecza szatniowo-sanitarnego. 1.1.Wykonanie robót budowlanych. 1)Boisko wielofunkcyjne wielkości 25,80 x 45 m o nawierzchni żywicznej z zadaszeniem. Przykrycie boiska to plandeka z miękkiego poliestru powleczonego wysokiej klasy niezapalnym materiałem PCW rozwieszona na konstrukcji stalowej. Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie nowej konstrukcji. Boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną i siatkową oraz jako boisko treningowe bez wydzielonego miejsca dla widowni. a)Powierzchnia zabudowy boiska - 1160,77 m2, b)Powierzchnia użytkowa boiska - 1160,77 m2, c)Kubatura zadaszenia boiska - 8100 m3, d)Wymiary boiska - 45 m x 25,80 m, e)Wysokość zadaszenia boiska (od poziomu gruntu) - 11,48 m, f)Rzędna posadzki ±0,00 - 120,72 mnpm, g)Stopy fundamentowej w osi 3G i 4A kolidują z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu. W związku z tym należy przebudować sieci zgodnie z planem zagospodarowania działki. h)Wzdłuż ścian podłuższych zadaszenia boiska zastosowano odpływy liniowe sprowadzające wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, i)Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego obiektu i powiązaniu go z istniejącym zagospodarowaniem. Utrzymuje się dotychczasowy wjazd oraz istniejące parkingi. Projektuje się drogę pożarową, która przebiegać będzie wzdłuż dłuższego boku projektowanego boiska od strony południowej, j)Teren inwestycji jest pochylony w kierunku wschodnim. Z terenu projektowanego boiska zdjęta zostanie warstwa humusu, która zostanie zagospodarowana po wybudowaniu boiska do uformowania nasypu od wschodniej strony boiska, k)Budynek będzie podłączony do istniejącego przyłącza energetycznego usytuowanego od strony ul. Dworcowej, l)Budynek będzie podłączony do sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Instalacja wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sali sportowej, 2)Przewiduje się odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej po wykonaniu przyłącza zgodnie z warunkami wydanymi przez Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 3)Odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej. Podłączenie zostanie wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci. Kanalizację sanitarną oraz deszczową należy wykonać zgodnie dokumentacją wykonawczą. 4)Obiekty będą ogrzewane piecem na paliwo gazowe, po wybudowaniu nowego przyłącza zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci. Powierzchnia pod namiotem, w okresie niskich temperatur, ogrzewana będzie poprzez nagrzewnice wdmuchujące nagrzane powietrze - zgodnie z projektem branżowym, 5)Droga pożarowa : a)szerokość jezdni 4,00 m, b)pochylenie jednostronne 2,00 %, c)powierzchnia jedni ~ 570 m2, 6)Chodniki: · powierzchnia chodnika ~ 220 m. Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430 z późn. zm.) warunków gruntowo-wodnych dla ruchu KR1 przyjęto następującą konstrukcję : Droga pożarowa: · warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm · podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm · podbudowa z betonu C16/20 20 cm · stabilizacja cementem do Rm = 2,5 MPa 15 cm Nawierzchnię z kostki brukowej należy ograniczyć betonowym krawężnikiem o wym. 15x30x100 cm z na fundamencie z betonu C12/15 Chodniki: · warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm · podsypka cementowo-piaskowa1:4 5 cm · podsypka piaskowa 10 cm Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym 6x20x100 ustawionym na podsypce piaskowej. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Uwaga ! Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta) to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 1.2.Usługa finansowania inwestycji. Zamawiający wymaga sfinansowania przedmiotu zamówienia za pośrednictwem instytucji finansującej - banku działającego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128). Wybór banku należy do obowiązków wykonawcy. Wymogiem Zamawiającego jest, by wykonawca w swej ofercie przedłożył deklarację instytucji finansującej, która zapewni długoterminowe finansowanie zobowiązań za wykonane prace oraz przedstawił warunki ich spłaty. Koszty finansowania będą brane pod uwagę w kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin płatności przysługujących należności wykonawcy Zamawiający określa na 30 dzień, licząc od daty wpłynięcia do Zamawiającego faktury oraz powiadomienia o przelewie (cesji) na instytucję finansującą poszczególnych części wierzytelności. Zamawiający zastrzega sobie następujące warunki finasowania inwestycji: 1)Usługa finansowania inwestycji realizowana będzie w oparciu o postanowienia umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, na podstawie której Zamawiający zawrze z Bankiem wskazanym w ofercie Wykonawcy umowę Spłaty Wierzytelności na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 10 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności), 2)Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do zbycia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia - w oparciu o faktury częściowe, wystawione za zakończone elementy robót zgodnie z umową po dokonaniu odbiorów oraz fakturą końcową, wystawioną po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia - wskazanemu w ofercie Wykonawcy Bankowi. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie Banku (podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli banku) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ - załącznik nr 10 do SIWZ.. 3)Umowa wykupu wierzytelności z odroczonym terminem spłaty musi być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bankiem niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że wykup wierzytelności nastąpi każdorazowo pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania zakończonych elementów robót w przypadku faktur częściowych lub protokołu odbioru końcowego dla faktury końcowej bez uwag, co oznaczać będzie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę odpowiednio części lub całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę częściową lub fakturę końcową potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość, 4)Niezawarcie z Bankiem umowy wykupu wierzytelności, określonej w pkt 3 w terminie tam określonym stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, na skutek okoliczności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy, 5)Spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego w okresie od dnia 31stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w 60 równych ratach miesięcznych licząc od daty wykupu faktury, 6)Odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie Wykonawcy, łącznie nie wyższą niż 2%. Stawka WIBOR 1M ustalana będzie na zasadach określonych w regulaminie Banku, który sfinansuje wykonane roboty budowlane, 7)Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych wraz ze spłatą rat kapitałowych, 8)Zamawiający będzie dokonywał spłaty kapitału i odsetek na ostatni dzień miesiąca 9)W przypadku, kiedy płatność raty kapitałowej i odsetkowej będzie przypadać na dzień - dni wolne od pracy, to płatność nastąpi w następny dzień roboczy po ustalonej dacie spłaty, 10)Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec Banku bez naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat, 11)Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie wykonanych robót wyłącznie przez Bank, z którym Wykonawca na ten cel posiada podpisaną umowę lub Bank wydał promesę, 12)Wykonawca może dokonać zmiany Banku finansującego go pod warunkiem, że nie zostaną zmienione warunki spłaty określone w niniejszej specyfikacji i ofercie Wykonawcy, 13)Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sfinansowaniem do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur częściowych i końcowej) i do dokonania na rzecz Banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w 60 miesięcznych stałych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi, 14)Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność zasad spłaty: a)Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym terminem spłaty, b)spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na stałych i nie zmiennych warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, c)wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank finansujący Wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie obowiązująca,.

II.1.5)
 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.23.32.50-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 66.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wiedza i doświadczenie warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie podobnego typu obiektu o pow. min. 1100 m2 każda oraz doświadczenie ze sfinansowaniem inwestycji przez Wykonawcę poprzez dokonanie wykupu wierzytelności przez Bank o wartości min. 2.000,000,00 zł netto słownie dwa miliony zł robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz złoży wykaz wykonanych robót z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • potencjał techniczny - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnobudowlanej, instalacyjnej tzw. sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej tzw. elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w ww. specjalności. Kierownik budowy zatrudniony przez Wykonawcę, pełnił będzie funkcję dla całego zakresu robót objętych projektem budowlanym, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 314 2015 z dnia 10.06.2015, aż do chwili zakończenia wszystkich prac objętych projektem.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • sytuacja ekonomiczna i finansowa warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł, słownie jeden milion złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1)ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 2)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3)kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający cały zakres robót wynikający z załączonego przez zamawiającego do SIWZ przedmiaru robót, będącego częścią składową dokumentacji projektowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10
IV.2.2)
 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1)termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku: a)opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy, b)wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej, c)wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym, d)wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót, 2)termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku: a)gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował; b)gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem; 3)zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy; 4)zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić również w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty, jeżeli zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5)zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty i wykonania w ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. Zmiana taka jest możliwa jedynie w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych nie będzie miało wpływu na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 6)postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku: a)zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom, b)rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., pokój nr 10..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski, Ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Joanna Krajewska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2015-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza