Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności

Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności

Data publikacji: 16.08.2016
Termin składania ofert: 07.09.2016

Informacja z otwarcia ofert

Pytania_odpowiedzi 06.09.2016

Pytania_odpowiedzi 01.09.2016

Pytania_odpowiedzi 25.08.2016_cz. II

Pytania_odpowiedzi 25.08.2016

Zmiana zał. nr 10_24.08.2016

Pytania_odpowiedzi 24.08.2016

Ogłoszenie nr 301226 - 2016 z dnia 2016-08-16 r.
Borek Wielkopolski: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp., krajowy numer identyfikacyjny 52801400000, ul. Rynek 1, 63810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 655 716 120, e-mail , faks 655 715 893.
Adres strony internetowej (URL): www.borekwlkp.p

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.borewlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.borewlkp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.borewlkp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie piemnej. Ofertę należy złożyć w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. 10. Ponadto koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie oraz posiadać oznaczenie: Oferta na „Przebudowę z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności” i „Nie otwierać przed dniem 7 września 2016 roku godz. 11:10” oraz adres Wykonawcy.
Pod adres:
.1 Gmina Borek Wlkp., 63-810 Borek Wlkp., ul. Rynek, pokój Nr 1 SEKRETARIAT nie później niż do dnia 7 września 2016 r. do godz. 1100.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową przedszkola samorządowego w Karolewie, wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności. 1.1. Wykonanie robót budowlanych. Przebudowa budynku przedszkola – budynek dwukondygnacyjny, murowany z dachem płaskim, pokryty papą. Przebudowa polega na dostosowaniu kuchni oraz pomieszczeń przynależnych do wymogów sanitarnych, wydzieleniu korytarza celem komunikacji z częścią rozbudowy. Przebudowie podlega również instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna oraz instalacja wentylacji. Rozbudowa budynku przedszkola – budynek jednokondygnacyjny, w części dwukondygnacyjny, murowany z dachem jednospadowym płaskim, pokrytym papą termozgrzewalną. Główna bryła budynku jest jednokondygnacyjna ze stropodachem w technologii wiązarów kratowych drewnianych. Łącznikiem części istniejącej z częścią rozbudowy jest zaprojektowana od strony południowej żelbetowa klatka schodowa. W budynku zaplanowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnię, gabinet logopedy oraz WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku przedszkola - 475 m2 Pow. użytkowa istniejąca (w tym pow. przebudowywana) - 680,09 m2 Kubatura istniejącego budynku ~ 3000m3 Wymiary istniejącego budynku - 36,79 m x 16,00 m Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy - 530,60 m2 Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy - 474,80 m2 Kubatura projektowanej rozbudowy - 2621,45m3 Wymiary projektowanej rozbudowy - 41,455 m x 20,30 m Wysokość głównej bryły budynku (od poziomu gruntu)- 5,50 m Rzędna posadzki ±0,00 - 122,73 mnpm Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowego obiektu i powiązaniu go z istniejącym zagospodarowaniem oraz na przebudowie istniejącego budynku. Utrzymuje się dotychczasowy wjazd oraz istniejące parkingi. Z terenu projektowanego przedszkola zdjęta zostanie warstwa humusu, która zostanie zagospodarowana do uformowania nasypu do zjazdów saneczkarskich. Elementy zagospodarowania działki – Projektuje się drogę pożarową o dł. ok. 15,0 m w celu umożliwienia wycofania pojazdu. Droga pożarowa : 1) szerokość x długość 8,25 m x 15,25 m, 2) pochylenie jednostronne do 2,00 % 3) powierzchnia 110 m2 Chodnik: powierzchnia chodnika 70 m2 Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016 r. poz. 124) , warunków gruntowo-wodnych dla ruchu KR1 przyjęto następującą konstrukcję : Droga pożarowa 1) warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm 2) podsypka cementowo-piaskowa1:4 4 cm 3) podbudowa z betonu C16/20 20 cm 4) stabilizacja cementem do Rm = 2,5 MPa 15 cm Nawierzchnię z kostki brukowej należy ograniczyć betonowym krawężnikiem o wym. 15x30x100 cm z na fundamencie z betonu C12/15. Chodnik 1) warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm 2) podsypka cementowo-piaskowa1:4 5 cm 3) podsypka piaskowa 10 cm Chodnik ograniczono obrzeżem betonowym 6x20x100 ustawionym na podsypce piaskowej. Plac zabaw Istniejący plac zabaw w pełni zabezpiecza potrzeby istniejącej i projektowanej rozbudowy przedszkola. Projekt nie obejmuje ingerencji w istniejący stan placu zabaw w zakresie technicznym. Przyłącze energetyczne Budynek będzie podłączony do istniejącego przyłącza energetycznego. Przyłącze wodociągowe Budynek będzie podłączony do sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe. Przyłącze kanalizacyjne Przewiduje się odprowadzenie ścieków bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej . Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej. Kanalizację sanitarną oraz deszczową należy wykonać zgodnie dokumentacją sanitarną. Instalacja C.O. Obiekt będzie ogrzewany piecem na paliwo gazowe z istniejącej kotłowni. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Opracowanie ewentualnych projektów wykonawczych należy do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Uwaga ! Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta) to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca. 1.2. Usługa finansowania inwestycji. Finansowanie inwestycji nastąpi przez wykup wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego za realizację umowy przez bank wskazany przez Wykonawcę z odroczonym terminem spłaty, zgodnie z zapisami SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zbycia wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy, na rzecz wybranego przez siebie banku, a Zamawiający do zawarcia umowy z wybranym przez Wykonawcę bankiem w przedmiocie spłaty wierzytelności wykupionej przez bank, na warunkach spłaty i odroczenia terminu płatności zgodnych z SIWZ oraz postanowieniami umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy cesji wierzytelności. Zamawiający zastrzega, iż niżej wymienione warunki finansowe muszą zostać zawarte w umowie zawieranej pomiędzy Wykonawcą a bankiem. Zamawiający wymaga sfinansowania przedmiotu zamówienia za pośrednictwem instytucji finansującej – banku działającego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.). Wybór banku należy do obowiązków wykonawcy. Wymogiem Zamawiającego jest, by wykonawca w swej ofercie przedłożył deklarację instytucji finansującej, która zapewni długoterminowe finansowanie zobowiązań za wykonane prace oraz przedstawił warunki ich spłaty. Koszty finansowania będą brane pod uwagę w kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin płatności przysługujących należności wykonawcy Zamawiający określa na 30 dzień, licząc od daty wpłynięcia do Zamawiającego faktury oraz powiadomienia o przelewie (cesji) na instytucję finansującą poszczególnych części wierzytelności. Zamawiający pod pojęciem „banku” rozumie też inne „instytucje finansujące” działające na podstawie ustawy prawo bankowe. Zamawiający zastrzega sobie następujące warunki finansowania inwestycji: 1) Usługa finansowania inwestycji realizowana będzie w oparciu o postanowienia umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, na podstawie której Zamawiający zawrze z Bankiem wskazanym w ofercie Wykonawcy umowę Spłaty Wierzytelności na warunkach określonych w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 10 do SIWZ (Istotne Postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności), 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do zbycia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty za realizację przedmiotu zamówienia - w oparciu o faktury częściowe, wystawione za zakończone elementy robót zgodnie z umową po dokonaniu odbiorów częściowych oraz fakturą końcową, wystawioną po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia – wskazanemu w ofercie Wykonawcy Bankowi. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbiorów częściowych w cyklach nie częstszych niż miesięczne i wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych w wysokości nie przekraczającej łącznie 70% wynagrodzenia brutto oraz jednej faktury końcowej (po odbiorze końcowym przedmiotu umowy bez uwag), stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto, a sumą faktur częściowych. Wykup wierzytelności będzie dokonany przez bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za zakończony i odebrany przedmiot umowy bez wad. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie Banku (podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli banku) o zobowiązaniu do wykupienia wierzytelności Wykonawcy przysługującej mu wobec Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ – załącznik nr 10 do SIWZ.. 3) Umowa wykupu wierzytelności z odroczonym terminem spłaty musi być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Bankiem niezwłocznie po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia tej umowy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że wykup wierzytelności nastąpi każdorazowo pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wykonania zakończonych elementów robót w przypadku faktur częściowych lub protokołu odbioru końcowego dla faktury końcowej bez uwag, co oznaczać będzie prawidłowe wykonanie przez Wykonawcę odpowiednio części lub całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz, gdy Zamawiający zaakceptuje właściwą fakturę częściową lub fakturę końcową potwierdzając tym samym istnienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego i jej wysokość. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu na 7 dni przed podpisaniem umowy – jako załącznik do umowy promesę zawarcia umowy na wykup wierzytelności pomiędzy bankiem a Wykonawcą. Promesa zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą, a bankiem określi co najmniej warunki finansowania zgodne z przedstawionymi w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4) Nie zawarcie z Bankiem umowy wykupu wierzytelności, określonej w pkt 3 w terminie tam określonym stanowi podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, na skutek okoliczności określonych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu uznaje się, że odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy, 5) Spłata wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego w okresie od dnia 31 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w 72 równych ratach miesięcznych licząc od daty wykupu faktury, 6) Odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie Wykonawcy, łącznie nie wyższą niż 2%. Stawka WIBOR 1M ustalana będzie na zasadach określonych w regulaminie Banku, który sfinansuje wykonane roboty budowlane, 7) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych wraz ze spłatą rat kapitałowych, 8) Zamawiający będzie dokonywał spłaty kapitału i odsetek na ostatni dzień miesiąca w którym będzie przypadać spłata, 9) W przypadku, kiedy płatność raty kapitałowej i odsetkowej będzie przypadać na dzień - dni wolne od pracy, to płatność nastąpi w następny dzień roboczy po ustalonej dacie spłaty, 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty zobowiązania wobec Banku bez naliczania przez Bank dodatkowych prowizji i dodatkowych opłat, 11) Zamawiający wyraża zgodę na sfinansowanie wykonanych robót wyłącznie przez Bank, z którym Wykonawca na ten cel posiada podpisaną umowę lub Bank wydał promesę, 12) Wykonawca może dokonać zmiany Banku finansującego go pod warunkiem, że nie zostaną zmienione warunki spłaty określone w niniejszej specyfikacji i ofercie Wykonawcy, 13) Zamawiający zobowiązuje się, że uzna dług związany ze sfinansowaniem do wysokości zafakturowanych robót (na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur częściowych i końcowej) i do dokonania na rzecz Banku zapłaty wynikającego z nich zobowiązania w 72 miesięcznych stałych ratach kapitałowych powiększonych o odsetki należne Bankowi, 14) Zamawiający zastrzega sobie nienaruszalność zasad spłaty: a) Bank nie może żądać od Zamawiającego spłaty zobowiązania przed umówionym terminem spłaty, b) spłata zobowiązania przez cały okres spłaty będzie realizowana na stałych i nie zmiennych warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, c) wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany systemu spłaty przez Bank finansujący Wykonawcę, bez pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie obowiązująca, 15) W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych, Zamawiający informuje, iż nie będą one objęte wykupem wierzytelności i stanowić będą odrębne zamówienie. 16) Zamawiający dokonuje potwierdzenia wykonania zakresu prac opisanych w fakturze – akceptując fakturę do wypłaty przez bank. W przypadku wykonywania części prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców do akceptacji faktury niezbędne jest przedłożenie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego im wynagrodzenia. Przez akceptację należy rozumieć złożenie kompletu podpisów przez: a) Branżowego Inspektora Nadzoru b) Burmistrza Borku Wielkopolskiego, c) Skarbnika Gminy. Tylko faktura zaakceptowana w powyższy sposób będzie przedstawiona przez Zamawiającego do zapłaty bankowi. Jeżeli z wystawionej faktury Zamawiający zaakceptuje jedynie część wierzytelności wykup wierzytelności następuje wyłącznie w zakresie zaakceptowanej wierzytelności.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:45233250-6, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1, 66110000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000 zł, słownie: czterysta tysięcy złotych
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), z których każda polegała na budowie budynku użyteczności publicznej lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości 300 000,00 zł. brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót i dowodów; b) wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów., które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie funkcji technicznych bez ograniczeń w ww. specjalności W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy należy złożyć: a) listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; albo b) informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 9 do SIWZ, 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca, którego nie dotyczy wspomniany załącznik powinien podpisać go i właściwie przekreślić lub wstawić adnotację „nie dotyczy” lub zamieścić zapis „zapoznałem się” i podpisać. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie VI pkt. 2 ppkt 2, 3 i 4 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 2) oświadczenie o dysponowaniu osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o kwocie nie mniejszej niż 400.000 zł, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów , przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) ofertę wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3) wypełniony „ARKUSZ ZBIORCZY KOSZTÓW”, stanowiący załącznik nr 7a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 5. Informacje dodatkowe dotyczące składania dokumentów, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3: 1) zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia – dokumenty należy składać w formie oryginału, 2) zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia - dokumenty inne niż oświadczenia są składane oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia – poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia albo podwykonawca, które każdego z nich dotyczą; 4) zgodnie z § 15 rozporządzenia – zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 5) zgodnie z § 16 rozporządzenia – dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 6) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 7) dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów, 8) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, 9) jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Borek Wlkp. prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. Nr 10 8678 0005 0020 0200 0231 0007 z dopiskiem „WADIUM – w postępowaniu na: „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie - wykonanie robót budowlanych wraz z ich finansowaniem na zasadzie cesji – wykupu wierzytelności”. Kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, może dołączyć do składanej oferty. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu będzie uważane za wniesione prawidłowo wówczas jeżeli kwota wymaganego wadium będzie znajdowała się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., pok. Nr 9. przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu wadialnego wykonawca może dołączyć do składanej oferty. 7. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 13. Zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 7b ustawy odrzuca się ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 90
Gwarancja 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku: a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy, b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonawcą itp.) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej, c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym, d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót, 2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku: - gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował; - gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem; 3) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku: - zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom, - rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/09/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Joanna Krajewska
Informację wprowadził: Joanna Krajewska
Opublikowany dnia: 2016-08-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-07
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza