Strona główna » Dokumenty » Informacja publiczna. Ponowne wykorzystywanie. » Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. -  bip.borekwlkp.pl,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej).

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
będących  w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.:

 

 •  informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania  w postaci dopisku o treści: „źródło: Urząd Miejski w Borku Wlkp.”,
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
 • jeżeli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotacje o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania,
 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypiskiem informującym o źródle pochodzenia,
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie , dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można:

 • złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w godzinach pracy Urzędu,
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.,
 • przesłać e-mailem na adres: sekretariat@borekwlkp.pl,
 • przesłać faxem na nr  65 5715893,
 • złożyć przez platformę ePUAP.

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

 •  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 •  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody
na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

 

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 • W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Borku Wlkp. w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania.
 • Burmistrz Borku Wlkp. w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Burmistrz Borku Wlkp. może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenia informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy).
 • W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
 • Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnieniu informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
  (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 352).
 2. Zarządzenie Nr 11/2017  Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 27 stycznia 2017 r.  w sprawie zasad  udostępniania  informacji sektora   publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.)
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja publiczna. Ponowne wykorzystywanie.
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jolanta Chudzińska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2017-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza