Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. kadr i płac

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. kadr i płac


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze – „ stanowisko ds. kadr i płac ” .

I. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim ul. Droga Lisia nr 1, 63-810 Borek Wielkopolski, telefon 65 5716112 (miejsce wykonania pracy).
II. Wymagania niezbędne (formalne).
1) Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe;
b) ukończyła studia na kierunku rachunkowości lub ukończyła studia wyższe w specjalności rachunkowość;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego.
III. Wymagania dodatkowe.
1. Mile widziana znajomość zagadnień finansowo- księgowych;
2. znajomość przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych;
3. znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, prawa pracy, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
4. podsiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
5. umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, sprawozdawczych i bankowych;
6. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista;
7. odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
8. dyspozycyjność;
9. znajomość obsługi komputera (Word, Excel, obsługi programów kadrowo- płacowych, programu płatnik);
10. umiejętności pracy w zespole;
11. łatwość podejmowania decyzji;
12. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy,
2. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych;
3. sporządzanie listy płac i przelewów z wynagrodzeniami;
4. ustalanie uprawnień do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
5. prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. rozliczanie i naliczanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
7. obsługa programu płatnik, sporządzanie deklaracji, raportów ZUS, dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników i świadczeniobiorców;
8. sporządzanie deklaracji PFRON i rocznych deklaracji PIT;
9. kontrola dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy;
10. przygotowywanie rocznego planu szkoleń dla pracowników, prowadzenie ewidencji szkoleń;
11. opracowywanie rocznego planu urlopów, aktualizacje w okresach miesięcznych;
12. bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP oraz współpraca ze specjalista ds. BHP w zakresie organizacji szkoleń, prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP;
13. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu(w tym: dotyczących ustalania kapitału początkowego);
14. sporządzanie odpisów na ZFŚS i dokonywanie przelewów;
15. planowanie funduszu płac dla zatrudnionych pracowników i przedkładanie do projektu budżetu na dany rok;
16. archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa;
17. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
18. rozliczanie delegacji służbowych;
19. zadania pomocnicze: - współdziałanie z księgowym;
26.przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
27. szczegółowy zakres wykonywanych zadań określi zakres czynności;
28. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika MGOPS oraz Księgowego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy sekcji ekonomicznej;
29.współpraca z Głównym Księgowym , księgowym.
V. Warunki pracy.
1. Wymiar czasu pracy - pełny etat;
2. praca w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim parter, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy oraz dyspozycyjności;
3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na stałe;
4. zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej , która kończy się egzaminem;
5. wynagrodzenie: zgodne z przepisami;
6. możliwe narażenie na: stres, obciążenie mięśniowo- szkieletowe;
7. praca w godzinach : poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00.
VI. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny wraz z CV;
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu;
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
9. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
10. opinie i referencje;
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r., poz. 922)”.
VII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – ds. kadr i płac ” w biurze nr 2, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Droga Lisia nr 1, 63-810 Borek Wielkopolski parter lub drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Droga Lisia nr 1, 63-810 Borek Wielkopolski w terminie do 21 marca 2018r. godz. 12.00 (liczy się data wpływu do ośrodka).
Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Borku Wlkp., niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko.
1. Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt VII nie będą rozpatrywane.
3. Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
4. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 5 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
6. a) I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego,
b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.
7. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 5 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
8. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.borek.ops.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wielkopolskim, ul. Droga Lisia nr 1, 63-810 Borek Wielkopolski.
IX. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS Borek Wielkopolski wynosi 0% w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kierownik MGOPS Dorota Dutkowiak

Borek Wlkp., dnia 7.03.2018r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2018-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza