Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 35/2005 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 24 listopada 2005 roku

Protokół nr 35/2005 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 24 listopada 2005 roku

Numer dokumentu: 35
Rok: 2005

Protokół Nr XXXV/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 24 listopada 2005 roku

w godz. od 1600 do 1830

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, nieobecna radna Irena Rozwora.

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Sekretarz Gminy– Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, dyrektor MGZG w Borku Wlkp., dyrektor Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego

w Borku Wlkp., kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół

i przedszkoli, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, (nieobecni radni: Irena Rozwora, Andrzej Kubiak, Mieczysław Dębowiak, Mariusz Szczepaniak) co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Zapytania i interpelacje radnych.

Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian budżetu i w budżecie

określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

ustalenia podatku od środków transportowych

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji

w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego.

ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Borek Wlkp. na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

przekształcenia Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp.

z siedzibą w Karolewie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Lisia Droga – Trzecianów w Borku Wlkp.

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jeżewskiej w Borku Wlkp.

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp.

ł) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp.

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2006

zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Borek Wlkp., a gminą Gostyń

w zakresie refundowania przez gminę Borek Wlkp. na rzecz gminy Gostyń kosztów ponoszonych przez gminę Gostyń na utrzymanie dzieci zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp., a uczęszczających do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Gostyń

Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych za 2004 r.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie.

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.

Za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady głosowało 13 radnych (obecni radni: Mieczysław Dębowiak oraz Mariusz Szczepaniak), nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani też zapytanie.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności w tym punkcie radnych powiatowych.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borku Wlkp.

Obecny radny Andrzej Kubiak.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawie:

zmian budżetu i w budżecie

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

W tym temacie uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/237/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4

do niniejszego protokołu.

określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Wyjaśnień w tym temacie udzielił Burmistrz informując, że stawki podatku nie ulegają zmianie, jednak uchwała obowiązywała w roku 2005, natomiast na rok 2006 należy podjąć stosowną uchwałę.

Do przedstawionego projektu radni nie zgłosili żadnych uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/238/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5

do niniejszego protokołu.

ustalenia podatku od środków transportowych

Marek Rożek – Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Inspektor UM – Dorota Figielek wyjaśniła, że niektóre stawki obowiązujące w 2005 roku wg uchwały Rady Miejskiej w Borku Wlkp. zostały skorygowane na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13.10.2005 r.

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/239/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6

do niniejszego protokołu.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji

w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady – Regina Kot.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/240/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7

do niniejszego protokołu.

ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Borek Wlkp. na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/241/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8

do niniejszego protokołu.

 

przekształcenia Zakładu Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Borku Wlkp.

z siedzibą w Karolewie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Burmistrz poinformował, że zakład budżetowy, jakim jest obecnie Zakład Wodociągowo –Kanalizacyjny w Borku Wlkp. nie może być beneficjentem środków, czyli nie może otrzymywać środków na finansowanie inwestycji w zakresie zaopatrzenia wodę i odprowadzanie ścieków. Dodał także, że Gmina Borek Wlkp. jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich, gdzie w ramach programu “Spójność” jest wykonywane Studium wykonalności na zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Wlkp. i Jeżewo”. Na to przedsięwzięcie zakład może otrzymać 3 mil zł), jednak musi być spółką gminną. Burmistrz poinformował, że spółka może sobie odliczyć ok. 600 tys. zł VAT- u. Następnie zapewnił wszystkich, że wpływ na stawki za zużycie wody i odprowadzenie ścieków Rada Miejska będzie miała taki sam po przekształceniu zakładu w spółkę jak teraz, kiedy jest zakładem budżetowym.

Burmistrz poinformował, że po przekształceniu zakład będzie spółką ze 100% udziałem Gminy, gdzie zatrudnianie i zwalnianie dyrektora jest w gestii Rady Nadzorczej powołanej przez niego.

Radny – Andrzej Kubiak zapytał, czy Zakład Wodociągowo – Kanalizacyjny zostanie przekształcony w jednoosobową spółkę z o.o., będzie spółką skarbu państwa.

Burmistrz wyjaśnił, że jednoosobowa spółka z o.o. oznacza, że będzie to spółka, której jednoosobowym właścicielem będzie Gmina.

Więcej pytań nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/242/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9

do niniejszego protokołu.

 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Frasunek

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek.

Przewodniczący Rady wnioskował o rozszerzenie proponowanego obszaru pod tereny przemysłowe, ponieważ wskazane grunty są niskiej kasy i właścicielem jest skarb państwa.

Burmistrz poinformował, że ta sprawa jest w gestii Rady Miejskiej, jednak zwrócił uwagę, że w Borku Wlkp. nie ma jeszcze wybudowanej obwodnicy i na wskazane grunty nie ma dojazdu. Natomiast pozyskanie potrzebnych gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa jest sprawą inwestora.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/243/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do niniejszego protokołu.

 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie

Burmistrz wyjaśnił, że w/w plan obejmuje tereny rekreacyjne w Jeżewie.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/244/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11

do niniejszego protokołu.

 

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo

Po przedstawieniu projektu uchwały przez Przewodniczącego Rady, Burmistrz poinformował, że w/w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenów sportowych w miejscowości Jeżewo.

Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/245/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12

do niniejszego protokołu.

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Lisia Droga – Trzecianów w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Przewodniczący Rady, po czym Burmistrz wyjaśnił, że plan obejmuje tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania, 1 radny był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/246/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13

do niniejszego protokołu.

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jeżewskiej w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił powyższy projekt uchwały. Następnie Burmistrz poinformował, że plan obejmuje tereny przemysłowe

Radni nie zgłosili uwag.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/247/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14

do niniejszego protokołu.

 

 

l) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.

Po czym Burmistrz wyjaśnił, że w/w miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania dotyczy terenów pod budownictwo jednorodzinne.

Nie zgłoszono zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/248/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15

do niniejszego protokołu.

 

ł) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Następnie Burmistrz poinformował, że w/w plan dotyczy terenu na cele sportowe.

Uwag w tym temacie nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXXV/249/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16

do niniejszego protokołu.

m) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2006

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

W związku z licznymi uwagami na posiedzeniach Komisji Rady, dotyczącymi dodatku funkcyjnego dla nauczycieli za wychowawstwo klas Burmistrz poinformował, że dodatki funkcyjne mogą być płacone tylko do sprawowania określonej funkcji. W § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181) określono, że dodatek funkcyjny otrzymać może wychowawca klasy. W związku z tym, iż w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma klas – są oddziały, wobec powyższego brak podstaw prawnych do wypłacenia dodatku funkcyjnego za wychowawstwo. Następnie Burmistrz poinformował, że pojęcie klasy określa art.61 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami): “struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy od I-IV". Natomiast ramowy statut przedszkola w § 5 określa, że “podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział”, a § 13 ust.1, że “dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece.....”.

 

Następnie Dyrektor SP w Wycisłowie – Janusz Sikora wnioskował o wystosowanie pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wyjaśnienia interpretacji “klasy”. Poinformował również, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 1997 r. oraz rozporządzenia z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli, wychowawcy klas “O” otrzymywali dodatek funkcyjny.

Po czym Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie projektu uchwały w powyższej sprawie, jednak uważa, że regulamin należy skierować do szczegółowej analizy Komisji Oświaty.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny (nieobecny radny Michał Dopierała).

Uchwała Nr XXXV/250/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17

do niniejszego protokołu.

zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Borek Wlkp., a gminą Gostyń

w zakresie refundowania przez gminę Borek Wlkp. na rzecz gminy Gostyń kosztów ponoszonych przez gminę Gostyń na utrzymanie dzieci zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp., a uczęszczających do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Gostyń

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.

Radny – Andrzej Kubiak zapytał ile dzieci zameldowanych na terenie naszej gminy uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego “Stokrotka” w Gostyniu.

Burmistrz wyjaśnił, że jedno dziecko uczęszcza do wskazanego przedszkola.

Innych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny(nieobecny radny j.w.).

Uchwała Nr XXXV/251/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18

do niniejszego protokołu.

Ad.8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie było zapytań radnych.

Ad.9. Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych za 2004 rok.

Zgodnie z art. 24h ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) została przeprowadzona analiza oświadczeń majątkowych radnych. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na większą dokładność wypełniania druku oświadczeń majątkowych.

Ad.10.Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował aby poczyniono starania uruchomienie kursu autobusu Borek Wlkp. (godz. 8.00) – Poznań oraz Poznań (od godz. 1630 ) – Borek Wlkp.

Następnie radna Róża Jędrosz zapytała czy jest odpowiedz w sprawie wniosku

o wydłużenie kursu autobusu na trasie Studzianna – Gostyń.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w tej sprawie nie ma jeszcze odpowiedzi

i zostanie wysłane ponaglenie.

W dalszej części Przewodniczący Rady przedstawił pismo Starostwa Powiatowego w Gostyniu w sprawie wykupu nieruchomości szpitalnych w Gostyniu oraz prośba o udzielenia pomocy finansowej w wysokości 140.706 zł w II kwartale 2006 roku oraz 54.719 zł w II kwartale 2007 roku. Po czym wnioskował do Burmistrza o konsultacje w tym zakresie z innymi gminami.

Następnie sołtys wsi Skoków – Władysław Szymczak zapytał kiedy planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Skoków.

Odpowiedzi w tym temacie udzielił Burmistrz twierdząc, że sanitacja wsi Skoków będzie realizowana pod koniec roku 2006.

Radny Powiatu – Janusz Sikora uważa, że sprawa szpitala winna być szczegółowo przeanalizowana przez Radę Miejską. Dodał także, że po sformowaniu jednoznacznej opinii w tej sprawie należy przekazać ją Starostwu Powiatowemu.

Radny – Kazimierz Banaś stwierdził, że Starostwo Powiatowe nie ma konkretnej koncepcji w sprawie szpitala w Gostyniu. Uważa, że Gmina Borek Wlkp. na pewno udzieli wsparcia Starostwu, jeśli będzie taka konieczność.

Przewodniczący Rady przypomniał, że z okazji 75 – lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wlkp. należy zorganizować spotkanie osób odpowiedzialnych na obchody.

Burmistrz poprosił o pomoc, ponieważ od miesiąca stara się skontaktować

z proboszczem Parafii pw. MBP w Borku Wlkp. jednak mu się to nie udało.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zajmie się sprawa osobiście.

Ad.11. Zakończenie.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXXV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirek Jankowski
Opublikowany dnia: 2005-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie