Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Burmistrz Borku Wlkp. informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Burmistrz Borku Wlkp. informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Burmistrz Borku Wlkp. informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2024
z perspektywą do roku 2028.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., u Inspektora ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej, ul. Rynek 1,
63-810 Borek Wlkp., tel. 65 5716 120 w godzinach urzędowania or
az na stronie BIP Gminy http://bip.borekwlkp.pl/

 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 09.10.2020r., elektronicznie na adres e-mail:sekretariat@borekwlkp.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wkp. lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Borku Wlkp..

 

 

 

                                                                                    Burmistrz Borku Wlkp.

                                                                           /-/ mgr Marek Rożek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Mirosław Twardowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2020-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-09-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie