Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych

Stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych

E-mail: inwestycje@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie i nadzorowanie pracy referatu;
 • organizowanie pracy poszczególnych stanowisk pracy;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację, skuteczność pracy, gospodarkę finansową referatu;
 • prognozowanie, planowanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji drogowych w gminie zgodnie z WPF;
 • nadzór nad drogowymi inwestycjami gminnymi;
 • przygotowywanie propozycji przebiegu dróg w gminie, prowadzenie rejestru dróg gminnych;
 • zarządzanie drogami gminnymi w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego oraz oznakowania związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
 • opiniowanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego;
 • zarządzanie drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg;
 • nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego oraz rozliczanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń;
 • planowanie zamówień publicznych w Urzędzie poprzez uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu postępowań;
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 • współpraca z poszczególnymi pracownikami oraz jednostkami w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru postępowań;
 • terminowe sporządzanie sprawozdań i ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych;
 • prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających
 • z ustawy o zamówieniach publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP;
 • kontrolowanie poprawności wszystkich dokumentów wymaganych prawem zamówień publicznych;
 • informowanie pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych o obowiązujących przepisach i zmianach w zakresie ustawy zamówień publicznych;
 • koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, uzgadnianie projektu umowy z Radcą Prawnym, sprawdzanie prawidłowości jej wykonania;
 • uczestnictwo w odbiorach robót, zatwierdzanie wykonania robót zgodnie z zawartą umową;
 • współpraca w zakresie sporządzania i rozliczania projektów na realizację zadań ze środków krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 9 - pokaż poprzednie wersje