Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Kadr

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Kadr

E-mail: biurorady@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

 

Zakres obowiązków:

 • Zapewnia obsługę administracyjną Rady, jej komisji i Burmistrza.
 • Przygotowuje we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami materiały dotyczące projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 • Podejmuje czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń, spotkań Rady i jej komisji.
 • Przechowuje uchwały podejmowane przez Radę i jej komisje.
 • Przekazuje - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencję do Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
 • Protokołuje sesję, posiedzenia, zebrania i spotkania.
 • Prowadzi rejestr uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej Komisji.
 • Prowadzi rejestr wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
 • Prowadzi rejestr wniosków i skarg kierowanych do Przewodniczącego i Rady Miejskiej.
 • Prowadzi rejestru korespondencji kierowanej do Przewodniczącego i Rady Miejskiej.
 • Organizuje szkolenia radnych.
 • Zapewnia publikację i wdrożenie uchwał Rady.
 • Udostępnia obywatelom dokumenty z zakresu działania Rady i jej organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Uczestniczy w przygotowywaniu wyborów do władz państwowych i samorządowych oraz referendów.
 • Prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stanowiskiem pracy.
 • Prowadzi akta osobowe pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 • Prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników Urzędu.
 • Prowadzi zbiór przepisów prawnych dotyczących prawa pracy.
 • Przygotowuje materiały umożliwiające podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
 • Przygotowuje i kompletuje wnioski emerytalno – rentowe pracowników.
 • Przygotowuje i wydaje świadectwa pracy.
 • Współdziała ze społeczną inspekcją pracy.
 • Prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rejestruje, kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczących wypadków przy pracy.
 • Organizuje szkolenia dla pracowników z zakresu prawa pracy.
 • Przygotowuje projekty planów urlopów wypoczynkowych pracowników.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie prowadzonych spraw.
 • Przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące prowadzonych spraw.
 • Opiniuje i opracowuje dokumentację SZJ.
 • Wykonuje czynności wynikające z postanowień dokumentacji SZJ.
 • Sporządza informacje i sprawozdania w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współdziała z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.
 • Sprawuje kontrolę wewnętrzną w jednostce macierzystej i podległych jednostkach w zakresie prowadzonych spraw oraz prawidłowości wykonywania czynności lub sporządzania dokumentów przez poprzedników w procesie załatwiania danej operacji gospodarczej lub sprawy.
 • Przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Stosuje jednolity rzeczowy wykazu akt – wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 • Wykonuje polecenia przełożonych.
Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-28