Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i promocji Gminy

E-mail: promocja@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Do zadań stanowiska ds. Promocji Gminy i organizacji pozarządowych należy w szczególności:

 • podejmowanie działań dla upowszechniania wiedzy o Gminie i kształtowaniu wizerunku władz Gminy, jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 • prowadzenie działań promocyjnych, odzwierciedlających wytyczone w dokumentach strategicznych kierunki rozwoju Gminy;
 • utrzymywanie kontaktów z mediami i przekazywanie bieżących informacji o działalności
   Gminy, Urzędu we współpracy z pracownikami i przełożonymi;
 • przygotowywanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz wszelkich innych materiałów promocyjnych;
 • organizowanie współpracy i kontaktów zagranicznych Gminy;
 • opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych, zlecania ich wykonania, zakup, dystrybucja oraz prowadzenie ich ewidencji;
 • sporządzanie zaproszeń, podziękowań, gratulacji oraz listów intencyjnych itd.;
 • realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz współpraca z jednostkami  i organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury;
 • bieżąca współpraca z instytucją kultury w zakresie organizowania uroczystości, imprez,  koncertów, pokazów i wystaw;
 • udzielanie dotacji na zabytki;
 • nadzór nad świetlicami, obiektami sportowymi i placami zabaw;
 • przygotowywanie projektu Magazynu Samorządowego;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych, w tym:
  - współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność 
  organizacji pozarządowych,
  - prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
  - nadzór i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym,
  prowadzenie postępowań w zakresie zgromadzeń i imprez masowych;
 • przygotowywanie i realizacja programu współpracy Gminy z trzecim sektorem;
 • realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy;
 • organizowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na  rzecz  promocji zdrowia;
  prowadzenie spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym;
 • prowadzenie spraw związanych z promocją przedsiębiorczości, programami pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Gminy do stowarzyszeń, związków;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • odbiór i dostarczanie przesyłek do placówki pocztowej;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 9 - pokaż poprzednie wersje