Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. promocji Gminy i organizacji pozarządowych

Stanowisko ds. promocji Gminy i organizacji pozarządowych

E-mail: promocja@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Do zadań stanowiska ds. Promocji Gminy, Wydawnictw, Wsółdziałania i Kontaktów należy w szczególności:

 • zarządzanie i nadzorowanie pracy referatu;
 • organizowanie pracy poszczególnych stanowisk pracy;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację, skuteczność pracy, gospodarkę finansową referatu;
 • podejmowanie działań dla upowszechniania wiedzy o Gminie i kształtowaniu wizerunku
  władz Gminy, jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu;
 • prowadzenie działań promocyjnych, odzwierciedlających wytyczone w dokumentach  
  strategicznych kierunki rozwoju Gminy;
 • utrzymywanie kontaktów z mediami i przekazywanie bieżących informacji o działalności
  Gminy, Urzędu we współpracy z pracownikami i przełożonymi;
 • przygotowywanie tekstów, prezentacji multimedialnych oraz wszelkich innych materiałów 
  promocyjnych;
 • organizowanie współpracy i kontaktów zagranicznych Gminy;
 • opracowywanie koncepcji materiałów promocyjnych i informacyjnych, zlecania ich   
  wykonania, zakup, dystrybucja oraz prowadzenie ich ewidencji;
 • sporządzanie zaproszeń, podziękowań, gratulacji oraz listów intencyjnych itd.;
 • realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz współpraca z jednostkami 
  i organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w tym zakresie;
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury;
 • bieżąca współpraca z instytucją kultury w zakresie organizowania uroczystości, imprez, 
  koncertów, pokazów i wystaw;
 • dotacje na zabytki;
 • nadzór nad świetlicami, obiektami sportowymi i placami zabaw;
 • przygotowywanie projektu Magazynu Samorządowego;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością organizacji pozarządowych, 
  w tym:
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność 
  organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
 • nadzór i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym,
 • przygotowywanie i realizacja programu współpracy Gminy z trzecim sektorem;
 • realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy;
 • organizowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na  rzecz  promocji zdrowia;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
 • Na stanowisku są realizowane zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów
   w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – służba BHP i p.poż.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-07