Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. architektury i urbanistyki

Stanowisko ds. architektury i urbanistyki

E-mail: planowanie@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zadania stanowiska:

 • przygotowywanie materiałów do  projektu studium uwarunkowań i kierunków    zagospodarowania przestrzennego Gminy;
 • przygotowywanie materiałów do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami oraz wyłożeniami do publicznego wglądu projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej;
 • przygotowywanie oraz wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy oraz  lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wydawanie zaświadczeń i opinii związanych z planowaniem oraz zagospodarowaniem przestrzennym;
 • prowadzenie rejestru wypisów aktów notarialnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i numeracją nieruchomości  oraz nazwami ulic i miejscowości;
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz materiałów niezbędnych do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
 • przygotowywanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej Gminy;
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 • sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i jego aktualizacja;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 8 - pokaż poprzednie wersje