Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: sekretarz@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków Zastępcy Burmistrza:

 • Zastępuje Burmistrza w razie jego nieobecności.

 • Prowadzi powierzone przez Burmistrza w jego imieniu określone sprawy gminy.

 • Prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne.

 • Podejmuje czynności kierownika urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

 • Wykonuje inne zadania i obowiązki na polecenie lub na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza.

 

Zakres obowiązków Sekretarz Gminy.

 • Opracowuje projekt Regulaminu organizacyjnego Urzędu.

 • Opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

 • Informuje Burmistrza o konieczności dokonywania zmian personalnych.

 • Nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych.

 • Wykonuje funkcję zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

 • Prezentuje nowoprzyjętych pracowników.

 • Dba o wygląd budynku i jego otoczenia.

 • Wykonuje obowiązki w granicach udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia.

 • Koordynuje działania podejmowane przez poszczególne komórki organizacyjne.

 • Zapewnia zgodność wydawanych decyzji i działań Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Prowadzi nadzór nad dyscypliną i organizacją pracy w Urzędzie a także obsługą interesantów.

 • Inicjuje usprawnienia i upowszechnia nowoczesne metody organizacji pracy w Urzędzie.

 • Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami i referatami.

 • Inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.

 • Wydaje wszelkie wymagane zaświadczenia i poświadczenia urzędowe.

 • Przyjmuje ustne oświadczenia woli ( testamenty (allograficzne).

 • Współpracuje z Radą Miejską i prowadzi nadzór nad właściwym i terminowym przygotowaniem materiałów pod obrady sesji.

 • Prowadzi nadzór nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez podległe komórki organizacyjne.

 • Prowadzi kontrolę wewnętrzną Urzędu w zakresie rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywatela oraz organizuje działalność kontrolną pracowników Urzędu.

 • Prowadzi rejestr skarg i wniosków.

 • Organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie jej zbiorów.

 • Współpracuje z jednostkami pomocniczymi gminy.

 • Koordynuje i organizuje sprawy związane z wyborami i spisami.

 • Nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • Wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i czynności powierzone przez Burmistrza.

 

 

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-10