Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko pracy ds. oświaty

Stanowisko pracy ds. oświaty

E-mail: oswiata@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie i nadzorowanie pracy referatu;
 • organizowanie pracy poszczególnych stanowisk pracy;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu;
 • ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową organizację, skuteczność pracy, gospodarkę finansową referatu;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych;
 • koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; przygotowywanie stosownych aktów w tym zakresie;
 • przygotowywanie analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do kształtowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów;
 • przygotowywanie i opiniowanie do zatwierdzania przez Burmistrza arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 • prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; przygotowywanie decyzji o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z ewidencji placówek niepublicznych;
 • współpraca z dyrektorami przedszkoli i szkół w zakresie realizacji rządowych programów oświatowych oraz rozliczanie przyznanych dotacji;
 • pomoc w przygotowywaniu projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej;
 • realizacja i koordynacja zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z porozumień podpisanych przez Gminę Borek Wlkp.;
 • współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkola w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań, planowania, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów szkolnych, wzbogacania procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach posiadanych środków, organizowania szkoleń;
 • przygotowywanie zarządzeń oraz uchwał w sprawie dotowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem;
 • koordynacja zadań finansowych w zakresie projektowania budżetów placówek oświatowych oraz dokonywania zmian w budżetach na wniosek dyrektorów placówek oświatowych;
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół;
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z powierzeniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli;
 • ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie dla Burmistrza projektów cząstkowych ocen pracy dyrektorów, występowanie z projektami wniosków o nagrody  i odznaczenia;
 • koordynacja polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkola, szkół podstawowych i zespołów szkół;
  przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 • koordynowanie pracy doradców metodycznych oraz współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w zakresie organizacji doradztwa metodycznego;
 • prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym, nauczaniem indywidualnym oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • zapewnienie optymalnych warunków do wychowania przedszkolnego, stwarzanie warunków do opieki nad dziećmi do lat 3;
 • prowadzenie czynności związanych z wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • prowadzenie czynności związanych z wpisem do wykazu dziennych opiekunów;
 • sprawowanie nadzoru nad żłobkami, kubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;
 • prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie tego obowiązku zgodnie z przepisami oświatowymi;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród rzeczowych i stypendiów wyróżniającym się uczniom;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym przygotowywanie decyzji o dofinansowaniu,
 • prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej w zakresie przypisanym JST;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z dowożeniem uczniów, w tym dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych, prowadzenie ewidencji kart pojazdów – rozliczanie, ustalanie limitów zużycia paliwa oraz nadzór nad prawidłową gospodarką paliwową;
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z dożywianiem uczniów;
 • współpraca ze Skarbnikiem oraz dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie realizacji budżetów placówek oświatowych;
  współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi;
 • przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie dokumentów znajdujących się w komórkach organizacyjnych;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza i Sekretarza Gminy.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2019-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-13
Ilość zmian wpisu: 10 - pokaż poprzednie wersje