Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

E-mail: place@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi dokumentację w sprawach związanych z płacami, wynagrodzeniem pracowników.
 • Sporządza listy płac dla pracowników oraz prowadzi karty wynagrodzeń.
 • Rozlicza podatek dochodowy.
 • Obsługuje program ,,Płatnik”.
 • Prowadzi sprawy płacowe w tym wydaje zaświadczenia o zarobkach.
 • Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
 • Prowadzi księgi rachunkowe ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki zgodnie z przepisami prawa w zakresie dochodów jednostki.
 • Prowadzi ewidencję analityczną i syntetyczną dla budżetu Gminy.
 • Dokonuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy.
 • Dokonuje rozpisywania wyciągów bankowych.
 • Prowadzi ewidencję i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 • Prowadzi ewidencję gospodarki materiałowej.
 • Prowadzi ewidencję wyposażenia Urzędu.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu.
 • Przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące prowadzonych spraw.
 • Sporządza informacje i sprawozdania w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współdziała z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.
 • Sprawuje kontrolę wewnętrzną w jednostce macierzystej i podległych jednostkach w zakresie prowadzonych spraw oraz prawidłowości wykonywania czynności lub sporządzania dokumentów przez poprzedników w procesie załatwiania danej operacji gospodarczej lub sprawy.
 • Przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Stosuje jednolity rzeczowy wykaz akt – wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 • Wykonuje polecenia przełożonych.

 

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-08
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje