Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

E-mail: skarbnik@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Referatu Finansowego;
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu, dokonywanie analizy budżetu oraz bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji;
 • nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi;
 • czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu Gminy oraz podległych jednostek, w tym przygotowanie projektu zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 • dokonywanie kontroli finansowej;
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem  informacji i dokumentacji finansowej;
 • kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
 • realizowanie obowiązków wynikających z ustawy  o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, opłacie skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • współdziałanie z Radą i jej komisjami;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
 • udostępnianie informacji w zakresie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie informacji i dokumentów do BIP z zakresu swojego działania oraz ich bieżąca aktualizacja;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

 
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-05
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje