Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

E-mail: egzekucje@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Zakres obowiązków:

 • kontrola kont podatkowych podatników w zakresie zaległości i nadpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak: upomnień, tytułów wykonawczych;
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji upomnień oraz tytułów wykonawczych;
 • sporządzanie informacji dla organu egzekucyjnego o dokonaniu wpłat  zaległości przez dłużnika;
 • prowadzenie postępowań w sprawach umorzeń, odroczeń w płatności oraz rozłożeń na raty w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie postępowań o zwrot nadpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty;
 • współudział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie gospodarki odpadami;
 • współudział w przygotowaniu corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz rocznego sprawozdania realizacji zadań z gospodarki odpadami komunalnymi;
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • wystawianie Kart Przekazania Odpadów w Bazie Danych o Odpadach na wywóz odpadów z PSZOK;
 • kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. oraz regulaminu Punktu Selektywnego
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • wykonywanie innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza i Sekretarza.Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2022-05-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-05-17
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje