Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości budżetowej i VAT

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i VAT

E-mail: poborca@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 655716120

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

 

Prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych w zakresie podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Gminę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 roku poz. 1015 ze zmianami) w tym:

 • Wykonywanie czynności poborcy na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych.

 • Sprawne prowadzenie czynności egzekucyjnych po otrzymaniu tytułu.

 • Stosowanie środków egzekucyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Pobieranie gotówki na podstawie kwitariusza przychodowego od zobowiązanych.

 • Przekazywanie w obowiązujących terminach wyegzekwowanych należności pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

 • Gromadzenie pełnych informacji o zobowiązanym, między innymi poprzez współpracę z Urzędem Skarbowymi, KRUS i ZUS.

 • Dokładne i wyczerpujące sporządzanie protokołów o stanie majątkowym zobowiązanego.

 • Prowadzenie dokumentacji czynności egzekucyjnych (wyczerpujące oraz zgodne ze stanem faktycznym sporządzanie notatek służbowych, protokołów z dokonanych czynności w postępowaniu egzekucyjnym).

 • Zajmowanie ruchomości, rachunków bankowych i wierzytelności zajmowanego.

 • Otwieranie lokali i innych pomieszczeń oraz przeszukiwanie rzeczy zobowiązanego.

 • Odbieranie od zobowiązanego zajętych ruchomości oraz zarządzanie dokonania zwózki tych przedmiotów, a także sprzedaży zajętych egzekucyjnie ruchomości.

 • Współpraca z uczestnikami postępowania egzekucyjnego i organami egzekucyjnymi.

 • Sporządzanie raportów o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych.

 • Przedkładanie Kierownikowi Referatu, po wykonaniu czynności egzekucyjnych, do kontroli rachunkowej kwitariuszy, tytułów wykonawczych oraz dowodów zestawienia wpłat.

 • Ponoszenie odpowiedzialności za pobrane druki ścisłego zarachowania i pobraną
  od dłużników gotówkę.

 • Współpraca z pozostałymi pracownikami Urzędu w zakresie powierzonych spraw.

 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2013-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje