Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

E-mail: ksiegowosc@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzi obsługę księgową Urzędu z zakresu wydatków i kosztów.
 • Współdziała z głównym księgowym w opracowaniu sprawozdań finansowych i bilansów.
 • Prowadzi ewidencję analityczną i syntetyczną dla Urzędu.
 • Dokonuje wyceny aktywów i pasywów oraz ustala wynik finansowy.
 • Dokonuje rozliczenia inwentaryzacji.
 • Sprawdza dokumenty pod względem rachunkowym oraz dokonuje dekretacji dokumentów księgowych.
 • Sporządza przelewy.
 • Współpracuje przy przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.
 • Przygotowuje materiały niezbędne do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 • Sprawuje kontrolę nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem podmiotów z przyznanych dotacji.
 • Zapewnia terminową i właściwą realizację zadań.
 • Przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu.
 • Przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące prowadzonych spraw.
 • Sporządza informacje i sprawozdania w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współdziała z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.
 • Sprawuje kontrolę wewnętrzną w jednostce macierzystej i podległych jednostkach w zakresie prowadzonych spraw oraz prawidłowości wykonywania czynności lub sporządzania dokumentów przez poprzedników w procesie załatwiania danej operacji gospodarczej lub sprawy.
 • Przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Stosuje jednolity rzeczowy wykaz akt – wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 • Wykonuje polecenia przełożonych.

 
Informacje powiązane:
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-08
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje