WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z pózn. zm.),

2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z pózn. zm.)

3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 z pózn. zm.),

4. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

 

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. Dowód dokonania opłaty skarbowej winien być dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia. Obecnie opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) Zauważyć jednak należy, iż zastosowanie art. 7 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej zwalnia od opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia

- wyłącznie w związku z nieodpłatna działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z pózn. zm.) działalnością nieodpłatna pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzące tą działalność, nie pobierają wynagrodzenia.

Jeżeli zakres wnioskowanego pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej może mieścić się, zarówno w ramach odpłatnej, jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, konieczne jednoznaczne wskazanie, czy cele planowanej zbiórki publicznej mieszczą się wyłącznie w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2012-04-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-12
Zmian: 0
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza