Strona główna » Dokumenty » Informacja publiczna. Ponowne wykorzystywanie. » Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  jest udostępniana na wniosek zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz.1764).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Urząd Miejski w Borku Wlkp.  po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej może:

 • udostępnić informację publiczną,
 • odmówić jej udostępnienia,
 • umorzyć postępowanie w sprawie.

 

Ponadto Urząd Miejski w Borku Wlkp.  może udzielić odpowiedzi z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,
 • nie jest w posiadaniu żądanej informacji,
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do żądanej informacji publicznej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:  

 •  złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w godzinach pracy Urzędu;
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1,
  63-810 Borek Wlkp.,
 • przesłać e-mailem na adres: sekretariat@borekwlkp.pl,
 • przesłać faxem na nr  65 5715893,
 • złożyć przez platformę ePUAP.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Borku Wlkp. na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Informacja publiczna. Ponowne wykorzystywanie.
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jolanta Chudzińska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2017-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie