Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » „Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.”

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.”

Data publikacji: 18-10-2010
Termin składania ofert: 26-10-2010

Borek Wielkopolski: Zimnowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.
Numer ogłoszenia: 334452 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borek Wlkp. , Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5716120, faks 065 5715893.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.borekwlkp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimnowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg wg standardów zimowego utrzymania dróg ustalonych przez Zamawiającego dla dróg gminnych w Borku Wlkp. b) utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn wraz z obsługą przewidzianych do realizacji zamówienia. 3. Zestawienie dróg wraz z podziałem na standardy stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Ogólna długość dróg i ulic objętych zamówieniem wynosi 68 km. 4. Zakres usług w zimowym utrzymaniu będzie obejmował: a) odśnieżanie jezdni dróg, b) łagodzenie skutków i likwidację śliskości zimowej przez posypywanie jezdni mieszanką piasku z solą w proporcjach: I standard - mieszanka piasku z solą w proporcji 1:5, posypywanie skrzyżowań, w tym droga Nr 744080P na całej długości (stara droga krajowa Nr 12), II standard - mieszanka piasku z solą w proporcji 1:10, posypywanie miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zapewnia mieszankę piasku z solą w ilości zapewniającej należyte wykonanie zadania. 6. Wykonawca musi dysponować składowiskami soli i mieszanin piasku z solą zlokalizowanymi w odległości nie większej niż 4 km od miasta Borek Wlkp. 7. Wykonawca musi posiadać minimum następujący sprzęt: a) ciągnik z pługiem odśnieżnym o mocy min. 160 KM - 2 szt. b) ciągnik z pługiem odśnieżnym i piaskarką o mocy min. 80 KM - 1 szt. c) ciągnik z przyczepą o ładowności min. 8 ton - 2 szt. d) koparko-ładowarka o mocy min. 100 KM - 2 szt. e) ciągnik z piaskarko-solarką - 1 szt. 8. Wykonawca zapewnia sprzęt oraz transport wyposażony w lampy pulsujące, wg wymaganego przez Zamawiającego sprzętu technicznego określonego w warunku dotyczącym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego dostępnego całą dobę oraz innych sposobów łączności np. telefon, radiotelefon, inne również dostępne przez całą dobę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiot zamówień uzupełniających obejmuje: a) odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg wg standardów zimowego utrzymania dróg ustalonych przez Zamawiającego dla dróg gminnych w Borku Wlkp. b) utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn wraz z obsługą przewidzianych do realizacji zamówienia. Zakres zamówień uzupełniających w zimowym utrzymaniu będzie obejmował: a) odśnieżanie jezdni dróg, b) łagodzenie skutków i likwidację śliskości zimowej przez posypywanie jezdni mieszanką piasku z solą w proporcjach: I standard - mieszanka piasku z solą w proporcji 1:5, posypywanie skrzyżowań, w tym droga Nr 744080P na całej długości (stara droga krajowa Nr 12), II standard - mieszanka piasku z solą w proporcji 1:10, posypywanie miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia mieszankę piasku z solą w ilości zapewniającej należyte wykonanie zadania.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz złoży dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sporządzi wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat tego typu usług, co do zakresu przedmiotu zamówienia przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum następującym sprzętem do zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Borek Wlkp.: a) ciągnik z pługiem odśnieżnym o mocy min. 160 KM - 2 szt. b) ciągnik z pługiem odśnieżnym i piaskarką o mocy min. 80 KM - 1 szt. c) ciągnik z przyczepą o ładowności min. 8 ton - 2 szt. d) koparko-ładowarka o mocy min. 100 KM - 2 szt. e) ciągnik z piaskarko-solarką - 1 szt. warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wykaz sprzętu jakim dysponuje do realizacji zadania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sporządzi wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zadania - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1)Osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług; wykonawca może zmienić te osoby na prośbę tych osób oraz z przyczyn niezależnych od nich, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie) przy czym osoby zastępujące pierwotnie wskazane osoby w potencjale kadrowym będą musiały posiadać uprawnienia nie gorsze od nich, 2)Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.borekwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza