Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy » Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne


Zgromadzenia publiczne
Stanowisko ds. promocji Gminy i organizacji pozarządowych.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)

Wymagane dokumenty
1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego wg załączonego wzoru.
2. Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
3. Zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty
Bez opłat

Termin odpowiedzi
Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, gdy:
• cel zgromadzenia lub odbycie zgromadzenia naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub ustaw karnych
• odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Decyzję zakazującą zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu i jednocześnie przekazuje ją wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
Stanowisko ds. promocji Gminy i organizacji pozarządowych.
tel. 655716120

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym można złożyć:
• pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. ul. Rynek 1,
Stanowisko ds. promocji Gminy i organizacji pozarządowych., pok. nr 8, tel. 65 5716120 ,w godzinach pracy urzędu pn. : 7.00 – 16.00; wt.-czw.: 7.00-15.00 ; pt. 7.00-14.00.
• za pomocą faksu nr 65 5715893
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej używając elektroniczną skrzynkę podawczą: www.epuap.gov.pl – wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Informacje o miejscu i terminie zgłoszonych zgromadzeń publicznych dostępne są w zakładce : Dokumenty i informacje – Sprawy do załatwienia - Zgromadzenia publiczne.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Alicja Łopatka
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2016-08-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie