Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 46/2005

Protokół nr 46/2005


Protokół nr 46 /2005

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

odbytego w dniu 13 grudnia 2005 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie pism i wniosków.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Tomasz Pawlak. Przedstawił porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian budżetu i w budżecie

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła zmiany planu budżetu po stronie dochodów, a mianowicie:

 1. Zwiększenia środków w rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z Unii Europejskiej na zadania realizowane w ramach programów wspólnotowych
 2. w kwocie 2.114,00 zł.

 3. W rozdziale 80101 “ Szkoły podstawowej” z tytuły sprzedaży pieca c.o.
 4. w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł.

 5. W związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Gostyńskim
 6. o przekazanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska

  i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania p.n. “Termomodernizacja ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody o kwotę 20.000 zł.

 7. W dziale 900 “Gospodarka komunalna” w rozdziale 90025 “Pozostała
 8. działalność” zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie inwestycji pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borku Wlkp. - I etap”.

 9. W rozdziale 85401 “Świetlice szkolne” zmniejsza się dochody o kwotę

5.000 zł (zmniejszenie ilości wydawanych posiłków).

Po wyżej wymienionych zmianach plan dochodów zwiększa się o kwotę 32.114 zł.

Następnie Skarbnik przedstawiła zmiany planu budżetu po stronie wydatków

i tak:

1. W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł na zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg);

2. W dziale 750 “Administracja publiczna” w rozdziale 75095 “Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł. w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z przystąpieniem Gminy do konkursu Gmina Fair Pley- II etap.

3. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” zmniejsza się wydatki rzeczowe

o kwotę 80.000 zł i proponuje przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80101 “ Szkoły podstawowe” na zadanie pod nazwa “ Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudowa kotłowni z ogrzewania węglowego na gazowe”.

W rozdziale 80101 “Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków

o kwotę 2.114 zł na realizację “Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates”.

4. W dziale 852 “Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 “Zasiłki i pomoc

w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000 zł i w rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000 zł

Powyższe oszczędności w kwocie 15.000 zł proponuje się przeznaczyć

w dziale 801 “Oświata i wychowanie” na inwestycje pod nazwą “Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową”.

Po powyższych przeniesieniach wartość w/w inwestycji wzrośnie o 115.000 złotych

80.000 - oszczędności w oświacie

15.000 - oszczędności w pomocy społecznej

20.000 - dotacja z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska

5. W dziale 900 “Gospodarka komunalna” w rozdziale 90003 “Oczyszczanie miast i wsi ” zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł na utrzymanie czystości.

W rozdziale 90095 “Pozostała działalność” planuje się zwiększyć wydatki

o kwotę 10.000 złotych na inwestycje pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej

z przyłączami z Borku Wlkp. –I etap.

Po w/w zmianach plan wydatków zwiększa się o kwotę 32.114 zł.

Radna – Róża Jędrosz zapytała skąd w Oświacie są oszczędności.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz, informując, że oszczędności powstały w wyniku zwolnień lekarskich nauczycieli.

Radny – Marek Rożek zapytał z czym wiąże się wzrost wydatków o kwotę 15.000 zł na inwestycje pod nazwą “Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni węglowej na gazową”.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz informując, że środki do zapłaty w 2006 roku rozliczono w br.

Innych uwag nie zgłoszono.

 1. zmieniająca uchwałę NR XXV/176/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
 2. z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w Karolewie

  Wszyscy członkowie Komisji wnioskowali o wycofanie z porządku sesji projektu uchwały w powyższej sprawie, uzasadniając to tym, że obniżenie opłaty za odpady komunalne luzem obniżą wpływy do budżetu gminy,

  natomiast mieszkańcy, którzy wyrzucają odpady do przydrożnych rowów nie zaprzestają tego.

 3. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Borek Wlkp.

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2006 rok

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak przedstawiła uzasadnienie do projektu w/w uchwały. Informując, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których, mowa w art.3 ust. 3 cytowanej ustawy.

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp., stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku Rady wynikającego z ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała ureguluje współpracę pomiędzy gminą Borek Wlkp.,

a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionego projektu.

Ad. 4. Rozpatrzenie pism i wniosków.

Przewodniczący Komisji – przedstawił pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu z prośbą o upowszechnienie i wykorzystanie informujące o powiatowym programie pomocowym “Zima 2005/2006” realizowanym w powiecie gostyńskim.

Radna – Róża Jędrosz zwróciła uwagę, że w gminie Borek Wlkp. dwie osoby mieszkają na terenie ogródków działkowych.

Burmistrz poinformował, że tylko jedna osoba mieszka w domku na terenie ogródków działkowych. Dodał także, że warunki mieszkaniowe są tam dobre, a osoba tam zamieszkała ma opał na okres zimowy. Wyjaśnił także, że druga osoba mieszka w pomieszczeniu gospodarczym na swojej posesji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek apelując do radnych o włączenie się do obchodów uroczystości 75- lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wlkp. na Zdzieżu.

W dalszej części posiedzenia radna – Róża Jędrosz zwróciła uwagę, że dzieci w szkołach opuszczają zbyt dużo lekcji w związku z innymi zajęciami.

Burmistrz wyjaśnił, że sprawa ta winna być szczegółowo omówiona na odrębnym posiedzeniu Komisji Oświaty.

Radny – Michał Dopierała wnioskował o zabezpieczenie środków na zakup płytek posadzkowych do świetlicy w Skokowie.

Radny – Marek Rożek poruszył sprawę nie wykoszonych rowów przy drodze

z Borku Wlkp. do Koźmina na odcinku drogi należącym do gminy Borek Wlkp. Burmistrz odpowiedział, że sprawa będzie monitowana.

Radna – Regina Kot zapytała, czy obcinanie drzew i krzewów odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, następnie zapytała na co będzie przeznaczone pomieszczenie po byłej kotłowni przy Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz, twierdząc, że prace pielęgnacyjne na drzewach wykonuje MGZG w Borku Wlkp. i są uzgadniane na bieżąco wg potrzeb. Wyjaśnił także, że w pomieszczeniu po byłej kotłowni przy SP w Borku Wlkp. planowane są garaże i magazyny.

Radny – Jerzy Prałat wnioskował o jednostronne ustawienie zakazu zatrzymywania się i postoju na ul. Zdzieskiej w Borku Wlkp., ponieważ parkujące tam samochody utrudniają poruszanie się na tej ulicy oraz stwarzają niebezpieczeństwo dla innych pojazdów.

Burmistrz poinformował, że po wybudowaniu obwodnicy Borku Wlkp. poczynione zostaną starania aby ulica Zdzieska drogą gminną, a część tej ulicy deptakiem.

Radny – Marek Rożek zapytał kiedy zostanie wyburzony młyn w Borku Wlkp. oraz co ze spółką BIOPAL.

Burmistrz wyjaśnił, że prace przy wyburzaniu młyna zostały rozpoczęte, natomiast spółka BIOPAL prawdopodobnie od stycznia przyszłego roku rozpocznie budowę.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik Tomasz Pawlak

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie