Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr IV/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku w godz. od 16.30 do 20.50

Protokół Nr IV/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku w godz. od 16.30 do 20.50

Numer dokumentu: 4
Rok: 2007

W Sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) radna Alina Sokół złożyła rezygnację z mandatu radnej Rady Miejskiej Borku Wlkp. – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.
4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2006 rok.
5.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
7.Zapytania i interpelacje radnych.

8.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Aliny Sokół,
b)przyjęcia budżetu gminy na rok 2007,
c)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.,
d)upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Borku Wlkp. z wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia,
e)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,
f)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007,
g)wystąpienia Gminy Borek Wlkp. ze Stowarzyszenia „Wielkopolska Organizacja Turystyczna”,
h)wystąpienia Gminy Borek Wlkp. ze Stowarzyszenia „Gmin i Powiatów Wielkopolski”,
i)wystąpienia Gminy Borek Wlkp. ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,
j)określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
k)zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

9.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10.Informacja z postanowienia w sprawie nieprawidłowości zaistniałych podczas termomodernizacji zespołu budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że
w zaproszeniu na sesję nie był ujęty pkt. 8.k) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp. Przewodniczący Rady dodał, że w/w punkt został wprowadzony na wniosek Burmistrza, po czym zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku.
Radny Tadeusz Jańczak stwierdził, że projekt uchwały w w/w sprawie nie był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady.
Następnie Burmistrz stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Borek Wlkp. został wprowadzony w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, a mianowicie „w terminie do 30 stycznia każdego roku Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim, sprawozdanie to powinno zawierać między innymi ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium” Burmistrz wyjaśnił, że sprawozdanie z wykonania budżetu jeszcze nie zostało sporządzone wobec powyższego ten punkt jest niemożliwy do realizacji. Następnie poinformował, że należało uaktualnić wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Borek Wlkp.
i wnioskuje o rozpatrzenie i przyjęcie tejże uchwały.

Radny Marek Rożek wnioskował o wprowadzenie do porządku sesji zgłoszonego projektu uchwały, po czym stwierdził, że nie wszystkie punkty zawarte w uchwale muszą być zaakceptowane.

Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie wniosku.
Po czym radny Tadeusz Jańczak prosił o przegłosowanie również jego wniosku dotyczącego zapoznania się z projektem uchwały i później wprowadzenie do porządku sesji.

Głos zabrał także Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski twierdząc, że regulamin Rady wymaga, aby projekty uchwał omawiać najpierw na posiedzeniach Komisji Rady.

Burmistrz poinformował, że proponowany projekt uchwały to uaktualnienie Statutu Gminy i nie bardzo rozumie prowadzonej dyskusji.

Po czym radny Marek Rożek stwierdził, że jego wniosek jest za wprowadzeniem punktu dotyczącego zmian w Statucie Gminy do porządku obrad, natomiast wniosek radnego Tadeusza Jańczak jest za oddaleniem wspomnianego punktu z porządku sesji.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, wyjaśniając, że przechodzi ten wniosek który otrzyma większą liczbę głosów.

Za odrzuceniem dodatkowego punktu z porządku sesji głosowało 2 radnych.
Za przyjęciem tego punktu do porządku sesji głosowało 12 radnych, nikt się nie wstrzymał od głosowania.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania pkt. dotyczący zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp. został wprowadzony do porządku sesji
i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z III sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2006 rok.

Powyższe sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Wachowski, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Powyższe sprawozdanie złożył Wicestarosta Powiatu – Janusz Sikora. Poinformował, że na najbliżej sesji Rady Powiatu będzie przyjmowany budżet na rok 2007, dodał, że na rok bieżący zaplanowano przygotowanie dokumentacji na drogę Dąbrówka – Strumiany za kwotę ok. 100.000 zł. Droga ta będzie prowadziła od Dąbrówki przez Strumiany aż drogi w Borku Wlkp. na ul. Konopnickiej, którą również obejmie, łącznie ok. 6,1 km.
Inne zadania to:
- budowa chodnika w Zalesiu (rozłożona na 3 lata, ogólny koszt to 120.000 zł – w 2007 roku 30.000 zł, 40.000 zł w następnym roku i 50.000 zł w 2009 roku),
- dokończenie inwestycji w Koszkowie, położenie wierzchniej warstwy na drodze za kwotę 185.000 zł.
Jeżeli chodzi o sprawy kultury, to na dzień 16 lutego br. zaplanowany jest tzw. Dzień Kultury w Gostyniu (nominowany Czesław Ptak zam. Siedmiorogów Drugi).
Poinformował również, że w dniu 15 lutego br. odbędzie się spotkanie dotyczące działalności Samorządowego Publicznego Zespołu Opieki w sprawie działalności szpitala po połączeniu z obecnie istniejącymi pracami remontowymi. Na to spotkanie zaproszony został również Burmistrz Borku Wlkp.
Natomiast dnia 14 marca br. odbędą się targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu.
Wicestarosta poinformował, że można uzyskać dodatkowe środki na działalność biorąc udział w konkursach z programu współpracy Powiatu Gostyńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2007 – stosowne dane zostały przekazane do Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz w MGOK, są też dostępne na stronie internetowej Powiatu względnie w prasie powinny się ukazać.
Następnie skierował słowa uznania dla Grzegorza Marszałka – Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Wlkp. w związku zajęciem pierwszego miejsca przez dwie drużyny z Borku Wlkp. na szóstym Powiatowym Turnieju Młodzieżowych Drużyn Powiatowych, który odbył się
w Żytowiecku, co było również dodatkowym zaszczytem dla Wicestarosty.
Dalej dodał, że w szpitalu została powołana nowa Rada Społeczna, której Wicestarosta jest przewodniczącym. Wyjaśnił, że odbyło się pierwsze spotkanie tejże Rady, na której omawiano sprawy szpitala. Poinformował także, że ok.
1 marca br. będą przyznane stypendia sportowe, które uzyskają również mieszkańcy gminy Borek Wlkp.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy radni lub goście mają pytania do przedstawionego sprawozdania.

Sołtys wsi Jawory Marek Mróz zapytał, kiedy będzie ukończona budowa chodnika w Jaworach.
Wicestarosta wyjaśnił, że w tej kwestii Powiat preferuje budowę w pierwszej kolejności te chodniki, w których Gmina ma swój jak największy udział.
Marek Mróz poinformował, że czuje się oszukany, ponieważ w 2007 roku miały być środki na dokończenie tej inwestycji.
Istnieje mała szansa, że zadanie to zostanie wprowadzone do realizacji dodał Wicestarosta, po czy wnioskował do Rady Miejskiej o współfinansowanie budowy chodników.

Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. Krzysztof Baska, który stwierdził, że w ubiegłym roku targi edukacyjne były po raz pierwszy organizowane przez Powiat Gostyń. Zwrócił uwagę, że odbyły sie
w Sali Zasadniczej Szkoły w Gostyniu, gdzie w głównej Sali znajdowały się szkoły powiatowe, natomiast Zespół Szkół z Borku Wlkp. na drugim końcu korytarza. Dodał, że jeśli w tym roku będą targi na tej samej zasadzie to „noga jego tam nie postanie”.
Wicestarosta poinformował, że tegoroczne targi odbędą się na sali szkoły Nr 1 w Gostyniu, dodał, że każda szkoła będzie równo traktowana.
Radny Marek Rożek stwierdził, że Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu udostępnił tylko pomieszczenia, natomiast organizatorem był Powiat Gostyń.
Radny Jan Wachowski zabrał głos w sprawie opieki specjalistycznej, zapytał, czy w powiecie coś wiadomo na temat zawartych kontraktów z NFZ.
Janusz Sikora Wicestarosta, wyjaśnił, że jeśli chodzi o szpital to kontrakt z NFZ jest podobny do roku ubiegłego, z tym, że zmienił się zakres niektórych zadań. Zdaniem Wicestarosty lekarz po godzinie 18.00 w gminie powinien pełnić dyżur. Na dzień dzisiejszy jest to nieosiągalne, można natomiast po tej godzinie udać się do szpitala. W zakresie usług specjalistycznych w Radzie Powiatu jeszcze nie podjęto żadnych rozmów.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Burmistrz Marian Jańczak złożył w/w sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał, z czego wynika skład komisji
w ogłoszonym konkursie na budowę hali widowiskowo – sportowej w Borku Wlkp. Wnioskował aby w sprawie budowy w/w umożliwić konsultacje jak największej grupie osób tym zainteresowanej, między innymi nauczyciele wf, którzy będą korzystać z tej sali, jak również trener reprezentacji narodowej piłki ręcznej kobiet Zenon Łakomy.
Burmistrz poinformował, że nie udzieli odpowiedzi na temat takiego właśnie składu komisji, natomiast powołani architekci są fachowcami. Dodał także, że prace zostaną przedstawione wszystkim mieszkańcom gminy Borek Wlkp. Stwierdził, że uwagi do prac konkursowych będzie można składać, poinformował, że pewne zasadne elementy w projektowaniu będzie można uwzględnić.

Następnie sołtys wsi Dąbrówka Sylwester Celka zabrał głos w sprawie oświetlenia gminy, wnioskował aby wszystkie miejscowości traktować tak jak miasto Borek Wlkp. Stwierdził, że na wioskach oszczędza się na oświetleniu.
W tym temacie głos zabrał Burmistrz twierdząc, że możemy podjąć decyzję aby całą gminę oświetlić tak, że będzie jasno jak w dzień, jednak byłoby to jedyne realizowane zadanie, ponieważ na inne nie starczyłoby już środków. Dodał, że żadna miejscowość nie jest traktowana inaczej niż miasto Borek Wlkp.
W mieście są też miejsca, w których nie ma oświetlenia (np.za torami kolejowymi w kierunku SKR, ul. Głosiny) Burmistrz poinformował, że będą dokładane nowe lampy i słupy w miarę wyliczeń ekonomicznych i potrzeb.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Radna Róża Jędrosz zapytała czy na terenie gminy Borek Wlkp. wyznaczono miejsca do składowanie urządzeń elektronicznych, jeżeli tak to prosiła o powiadomienie wszystkich mieszkańców gminy. Następne pytanie dotyczyło rozmów z firmą SKÓRTEX w sprawie odbioru kubłów na odpady komunalne po zapełnieniu, nie co miesiąc, ponieważ w czasie jednego miesiąca nie są zapełnione.
Wpłynęła interpelacja radnej Róży Jędrosz dotycząca drogi powiatowej nr 4091P Studzianna granica Powiatu, stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Aliny Sokół

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek.
Po czym otwarł dyskusję w tej sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag, wobec powyższego przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr IV/ 12 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b)przyjęcia budżetu gminy na rok 2007

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciwny,
2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała Nr IV/ 13 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c)ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciwny,
2 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 14 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d)upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Borku Wlkp. z wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 15 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Mieczysław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jolanta Majchrzak poinformowała, że w preliminarzu na rok 2007 zwiększa się środki na szkolenia, wykłady w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 1.500 zł do 2.500 zł w stosunku do wcześniejszego projektu, czyli łączne środki na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są w wysokości 86.000 zł.
Do przedstawionego projektu oraz proponowanych zmian nie zgłoszono żadnych uwag wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 16 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2007

Projekt uchwały w w/w sprawie przedstawił Przewodniczący Rady.
Nikt z obecnych w tym temacie głosu nie zabrał, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 17 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g)wystąpienia Gminy Borek Wlkp. ze Stowarzyszenia „Wielkopolska Organizacja Turystyczna”

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 18 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

h)wystąpienia Gminy Borek Wlkp. ze Stowarzyszenia „Gmin i Powiatów Wielkopolski”

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek.
W tym temacie nikt z obecnych głosu nie zabrał, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 19 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.


i)wystąpienia Gminy Borek Wlkp. ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 radnych było przeciwnych,
3 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 20 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

j)określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Mieczysław Kowalski Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 21 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

k)zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp.

Przewodniczący Rady Roman Kręciołek przedstawił projekt uchwały
w powyższej sprawie, po czym otwarł dyskusję w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski zapytał czy zmiana wyboru na wakujące stanowisko Przewodniczącego bądź jednego
z Wiceprzewodniczących Rady w przypadku odwołania bądź wygaśnięcia mandatu po wyborach uzupełniających dotyczy § 19 Statutu Gminy, czy też dotyczy czegoś innego.
Następnie radny Marek Rożek uważa, że można się przychylić do takiej koncepcji, że na wakujące stanowisko Rada wybiera Wiceprzewodniczącego
po wyborach uzupełniających, jednak w przekonaniu radnego jest to złe tworzenie prawa i statutu. Uważa, że propozycja zmiany terminu wyboru Wiceprzewodniczącego wg tego zapisu może nie nastąpić nigdy, gdyż może być taka sytuacja, że w tym samym czasie kiedy wygasł mandat Wiceprzewodniczącego i Rada czeka za wyborami uzupełniającymi, może nastąpić wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego i cały czas Rada będzie musiała czekać za wyborami uzupełniającymi. Radny Marek Rożek posłużył się również przykładem radnego Tomasza Szczepaniaka, który w poprzedniej kadencji został wybrany do Rady w wyborach uzupełniających, czy to miało znaczyć, że wszystkie funkcje w Radzie miały być od początku wybierane.

Burmistrz wyjaśnił, że dokonując wyboru na wakujące stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady na najbliższej sesji pozbawiamy kandydowania radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających. W ustawie samorządowej nie ma określonego terminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady w związku
z wakatem na tym stanowisku. Burmistrz uważa, że pośpiech jest złym doradcą, wobec powyższego najlepszym rozwiązaniem będzie dokonanie tego wyboru po wyborach uzupełniających.

W tym temacie głos zabrała również Sekretarz Gminy, powołując się na wypowiedz radnego Marka Rożka stwierdziła, że niemożliwe jest aby obydwoje Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady zrzekli się mandatu. Uważa, że zapis w Statucie ma gwarantować wybory na wakujące stanowisko kiedy Rada będzie w pełnym składzie.

Radny Marek Rożek mimo przedstawionych argumentów zgłosił wniosek
o wycofanie pkt. 1 w projekcie uchwały „§ 19 otrzymuje brzmienie:
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada dokona wyboru na wakujące stanowisko po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających”.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski zapytał, czy projekt w powyższej sprawie był konsultowany z Radcą Prawnym. Uważa, że należy sprawdzić czy ustawa o samorządzie gminnym lub inne przepisy nie nakazują sprecyzowania takiego zapisu jaki jest w Statucie Gminy Borek Wlkp. Dodał także, że 6 m-cy przed końcem kadencji nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, więc zgodnie z tym nie byłoby wyboru na wakujące stanowisko. Wiceprzewodniczący, dodał także, że jeśli Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. zrezygnuje ze swej funkcji i Wiceprzewodniczący także zrezygnuje to Rada może być bez władz w okresie pół roku do końca kadencji. Wspomniał także, że gdzieś wyczytał o tym, że Prezydent Warszawy traci mandat i w podobnej sytuacji jest również Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp., i w tym czasie zrzekła się mandatu radnej Wiceprzewodnicząca Rady Alina Sokół, czyli pozostaje jeden Wiceprzewodniczący Rady, który może np. zachorować. Zdaniem Wiceprzewodniczącego Mieczysława Kowalskiego na wakujące stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady należy przeprowadzić wybory na najbliższej sesji Rady.

Po czym Burmistrz stwierdził, że myślenie radnego Marka Rożka jest błędne, natomiast zgadza się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Mieczysława Kowalskiego.
Następnie radny Leszek Dajewski uważa, że tok myślenia Wiceprzewodniczącego Rady jest poprawny i nie należy zmieniać zapisu w § 19 Statutu Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski uzupełnił swoja wypowiedz, przez stwierdzenie, że tut. Rada wybierała Wiceprzewodniczącą Alinę Sokół, nie radnego z Koszkowa.
Głos zabrał także radny Mieczysław Dębowiak, który uważa wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Mieczysława Kowalskiego za zasadną,
a mianowicie wybór na wakujące stanowisko najbardziej wskazane jest na najbliższej sesji po utracie mandatu.
Radny Jan Wachowski podziękował za wprowadzenie zmiany dotyczącej § 102 ust.2 pkt. 5 ponieważ Komisja Rewizyjna nie miała możliwości zrealizowania zapisu, który jest w Statucie Gminy, a mianowicie: do dnia 30 stycznia każdego roku sporządzić ocenę z wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz sporządzić wniosek w sprawie absolutorium.
W związku z licznymi uwagami dotyczącymi wyboru Wiceprzewodniczącego na wakujące stanowisko, Burmistrz zaproponował, aby w § 19 Statutu Gminy wprowadzić zapis określający termin wyborów np. w ciągu miesiąca lub dwóch czy trzech miesięcy, a nie na najbliższej sesji, czy jak w projekcie na dzisiejszą sesję po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.
Radny Jan Wachowski zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, dodał także, że jeśli będzie źle sprecyzowana pod względem prawnym to Wydział Prawny i Nadzoru Województwa Wielkopolskiego na pewno ją uchyli.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone przez radnych wnioski, podając tryb głosowania – głosowanie tylko „za” wnioskiem, jeśli wniosek uzyska poparcie większości radnych przechodzi do realizacji.
Wniosek zgłoszony przez radnego Jana Wachowskiego o przerwanie dyskusji.
Za w/w wnioskiem głosowało 13 radnych.

Wniosek radnego Marka Rożka o wykreślenie z § 1 pkt 1. o brzmieniu
”W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada dokona wyboru na wakujące stanowisko po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających”
Za powyższym wnioskiem głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały po wprowadzonych poprawkach.
Po czym przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny Marian Łuczak).
Uchwała Nr IV/ 22 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Na zapytanie radnej Róży Jędrosz dotyczące wyznaczenia na terenie gminy Borek Wlkp. miejsca do składowania urządzeń elektronicznych Burmistrz stwierdził, że udzieli odpowiedzi pisemnej, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest zorientowany w tym temacie.
W sprawie rozmów z firmą SKÓRTEX poinformował, że wcześniej firma ta miała mniejsze pojemniki i nie było żadnych problemów z terminem odbioru. Burmistrz wyjaśnił, że na pewno dla tej firmy nie będzie problemem odbierać dużych kubłów na odpady komunalne co 2 miesiące. Dodał, że będzie w tej sprawie interweniował.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że na zgłoszona interpelacje pisemną radnej Róży Jędrosz zostanie udzielona odpowiedz zgodnie z ustawą.

Ad.10. Informacja z postanowienia w sprawie nieprawidłowości zaistniałych podczas termomodernizacji zespołu budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

Powyższą informacje odczytał Przewodniczący Rady, stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady dodał, że dokumenty Rady Miejskie również zostały poddane kontroli w tym zakresie w Prokuratorze Rejonowej w Gostyniu.
W tej sprawie nikt głosu nie zabrał.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie radny Andrzej Kubiak wnioskował o skontaktowanie się Gminy Borek Wlkp. z ENEĄ w sprawie uruchomienia telefonu kontaktowego
w razie awarii. Radny zwrócił uwagę, że podczas wichury nie było możliwości kontaktu z energetyką. Radny zapytał, kto w Urzędzie Miejskim jest odpowiedzialny w tym zakresie. Następnie radny prosił o wyjaśnienie w sprawie usuwania połamanych drzew przy drogach, zapytał czy sołtys może wydać zgodę na zabranie takiego drzewa. Radny wnioskował także o ponowne zebranie się Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwach rolnych na obszarach dotkniętych klęską suszy, celem skorygowania wniosków. Dodał także, że z powodu błędnego sporządzenia wniosków większość rolników dotkniętych klęską suszy nie może uzyskać zapomogi.
Radny Marek Rożek w związku z uwagami radnego Andrzeja Kubiaka dotyczącymi ponownego rozpatrzenia wniosków rolników stwierdził, że rolnicy potrzebują zaświadczenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Proponował, aby na potrzeby rolników Urząd Miejski wydał oświadczenie, że klęska suszy dotyczyła naszej gminy.
W tym temacie głos zabrał Burmistrz informując, że Komisja była powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego w Poznaniu, dodał również, jeżeli uznano na naszym terenie klęskę suszy to musi dotyczyć ona wszystkich rolników, nie tylko wybranych. Burmistrz wyjaśnił, że nie wie po co te wnioski, skoro wszyscy rolnicy są objęci pomocą z tytułu suszy. Wyjaśnił także, że wnioski mogą być poprawione tylko na wniosek Wojewody. W sprawie zgłaszania awarii energetycznych Burmistrz wyjaśnił, że należy je zgłaszać w Kościanie, dokładny nr telefonu zostanie podany wszystkim mieszkańcom na zebraniach sołeckich.
Następnie poinformował, że jeżeli drzewo przewróci się w rejonie dróg gminnych i nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, do jego uprzątnięcia są powołane odpowiednie służby i musi być wydane stosowne zezwolenie.

Radny Powiatu Grzegorz Marszałek wyjaśnił, że w sprawie usuwania drzew połamanych przez wichury nie było nigdy problemu, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych wydaje bez przeszkód takie zezwolenia. Radny poparł wniosek zgłoszony przez radnego Andrzeja Kubiaka, aby skontaktować się z energetyką, ponieważ w czasie wichury musi być kontakt telefoniczny w związku
z awariami zagrażającymi życiu ludzi i zwierząt gospodarskich.

Wicestarosta Powiatu Janusz Sikora uważa, że w Gminie powinien być telefon zaufania do energetyki celem kontaktu w czasie awarii i zagrożeniu życia.
Poinformował również, że co czwarty czwartek o godzinie 12.00 będą musiały być włączone syreny celem sprawdzenia efektywności działań tych syren.

W sprawie przekazania numeru telefonu Przewodniczący Rady poinformował, że Gmina zwróci się na piśmie do energetyki.

Radny Tadeusz Jańczak wnioskował, aby jako właściciele dróg powiatowych zwrócić uwagę na przegląd drzewostanu. Dodał, że na drodze Borek Wlkp. – Bruczków, czy Leonów - Cielmice ciągle spadają gałęzie nawet kiedy nie ma wiatru.

Przewodniczący Rady stwierdził, że drogi krajowe i wojewódzkie są przeglądane w okresie letnim, jednak nie odbywa się to co roku.

Sołtys wsi Skoków Władysław Szymczak zapytał kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Skokowie.

Burmistrz wyjaśnił, że dokumentacja na budowę kanalizacji sanitarnej została sporządzona ok. dwa lata temu. Inwestycja ta miała być realizowana
z programu „Spójność” w 85%, jednak wniosek został odrzucony. Sprawa będzie nadal rozpatrywana na zjeździe Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich.

Sołtys wsi Skoków Władysław Szymczak wnioskował o wycięcie topoli przy drodze Skoków Borek Wlkp. (do klasztoru).

Odpowiedzi udzielił Burmistrz twierdząc, że na wycięcie drzew przy drodze musi być pozwolenie konserwatora przyrody.
W sprawie odpłatności za ścieki Burmistrz wyjaśnił, że ścieki dowożone beczkowozem ze wszystkich szamb (mieszkań wielorodzinnych) są w cenie ścieków odbieranych z kolektora sanitarnego czyli 2,60 zł, natomiast wywóz z szamb indywidualnych kosztuje
7 zł za m3.

Radny Marek Rożek zapytał jak wygląda obecnie sytuacja z Planem Przestrzennego Zagospodarowania.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina ma zatwierdzone Studium Uwarunkowań
i Warunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, natomiast Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy nie ma, ponieważ jest to zbyt duży koszt, wybierane są tylko te części gruntów, które mają konkretne przeznaczenie
i będzie wykonywany Plan Przestrzennego Zagospodarowania
1)za boiskiem sportowym
2)w Jeżewie, grunty od Agencji Rolnej Skarbu Państwa -pod rekreację
3)w Jeżewie , również grunty od Agencji Rolnej Skarbu Państwa -pod działalność sportową
4)za starą weterynarią –grunty gminne pod budownictwo
5)za SKR – grunty gminne pod działalność gospodarczą (BIOPAL i inne)

Radny Marek Rożek zapytał, czy firma BIOPAL będzie od nas odkupywać grunty, czy też będziemy przekazywać im w formie udziałów.

W tym temacie wypowiedział się Burmistrz, informując, że najlepszym rozwiązaniem dla Gminy jest sprzedaż im gruntów.

Następnie radna Róża Jędrosz podziękowała w imieniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego za współpracę w roku 2006 inspektorowi Urzędu Miejskiego ds. Rady Miejskiej – Wiesławie Wójcik.

Ad.12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył IV sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie