Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr V/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 15 lutego 2007 roku w godz. od 16.30 do 18.20

Protokół Nr V/2007 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 15 lutego 2007 roku w godz. od 16.30 do 18.20

Numer dokumentu: 5
Rok: 2007

W Sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych) radna Alina Sokół złożyła rezygnację z mandatu radnej Rady Miejskiej Borku Wlkp., nieobecny radny – Leszek Dajewski – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.
4.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6.Zapytania i interpelacje radnych.

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
b)zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla,

8.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
9.Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Po czym poinformował, że do porządku sesji dodaje się następujące punkty, które zostały omówione i wprowadzone na posiedzeniu Komisji Rady:
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
c)zmieniająca uchwałę Nr IV/13/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007,
d)zmiany uchwały Nr XXXIX/276/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia
16 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, Dworcowej i Sportowej, stadionu sportowego oraz Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim.


Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją, w związku z czym prosił o przegłosowanie jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z IV sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
Radni powiatu gostyńskiego byli na sesji nieobecni.

Ad.6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Burmistrz Marian Jańczak złożył w/w sprawozdanie, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a)wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp.,

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek.
Po czym prosił o zgłaszanie kandydatur na powyższe stanowisko.
Radny– Marek Rożek zgłosił kandydaturę radnego – Tomasza Szczepanika, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny – Tadeusz Tomczak zgłosił radnego – Mariana Łuczaka. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o podanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

W skład tej komisji zaproponowano:
Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zgłosił radnego – Jana Wachowskiego – wyraził zgodę.
Radny – Andrzej Kubiak zgłosił radnego – Marka Gruszkę– wyraził zgodę.
Radny – Mieczysław Kowalski zgłosił radną – Różę Jędrosz – wyraziła zgodę.

Następnie Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek prosił o przegłosowanie zaproponowanego składu komisji skrutacyjnej.

Za przyjęciem proponowanego składu komisji skrutacyjnej głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił skład w/w komisji
w kolejności alfabetycznej i tak:
1.Marek Gruszka
2.Róża Jędrosz
3.Jan Wachowski
po czym prosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania, a następnie ogłosił przerwę.

Po zakończeniu prac przygotowawczych komisja skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania oraz wyjaśniła technikę głosowania.
Po odbyciu aktu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do obliczania oddanych głosów.

Po zakończeniu prac przez komisję skrutacyjną Przewodniczący Rady zakończył przerwę i prosił wszystkich o wejście na salę.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny – Jan Wachowski odczytał protokół komisji i przedstawił wyniki głosowania, protokół ten wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny – Jan Wachowski poinformował, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Borku Wlkp. wybrany został radny – Tomasz Szczepaniak.

Po czym Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Uchwała Nr V/ 23 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b)zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla

Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem w powyższej sprawie.
W tym punkcie sołtys wsi Skoków – Władysław Szymczak prosił
o przygotowanie sprawozdania na temat budżetu Gminy Borek Wlkp. na zebranie sołeckie.
Radny – Tadeusz Jańczak poinformował, że w związku z tym, że będzie przewodniczącym zebrania wyborczego w Skokowie przygotuje wnioskowane sprawozdanie.
Następnie radny Marian Łuczak wnioskował o przedstawienie radnym poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego, ponieważ nie wszystkie nazwiska wymienione w wykazie terminów i miejsc zebrań wyborczych sołtysów są mu znane.
Po czym Burmistrz dokonał prezentacji pracowników.
Innych uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/ 24 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c)zmieniająca uchwałę Nr IV/13/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale Nr IV/13/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. należy wprowadzić zmiany dotyczące skreślenia w § 8 pkt. 1 tzn. ”upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 5 do uchwały” oraz skreślenia § 9 pkt. 2 tzn. ”spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów w kwocie 1.759.900,- zł”
Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/ 25 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d)zmiany uchwały Nr XXXIX/276/2006 Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, Dworcowej i Sportowej, stadionu sportowego oraz Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim

Wiceprzewodniczący Rady – Mieczysław Kowalski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Burmistrz poinformował, że projekt uchwały dotyczy uaktualnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wskazanym rejonie.
Radni nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego projektu uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr V/ 26 /2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak podziękował za zaufanie i wybór.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolskich w sprawie przyjęcia do wiadomości decyzji Rady Miejskiej Borku Wlkp. o wystąpieniu z w/w Stowarzyszenia.
Po czym Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze zgłoszonym wnioskiem ustalono termin szkolenia radnych, które odbędzie się w dniu 13 marca br.

W dalszej części głos zabrał Burmistrz informując, że w miarę możliwości weźmie udział w zebraniach wyborczych sołtysów.

Dalej Przewodniczący Rady prosił o sporządzenie wniosków poszczególnych sołectw po zebraniach wyborczych sołtysów.

Radny Andrzej Kubiak ponowił swój wniosek dotyczący podania numeru alarmowego telefonu do Energetyki.

Radny – Marian Łuczak wnioskował o modernizację drogi na ul. Mickiewicza
i Asnyka w Borku Wlkp. Radny uważa, że zadanie to należy potraktować priorytetowo.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepanika zgłosił wniosek mieszkańców tejże ulicy o zasypanie dziur.

Po czym Przewodniczący Rady prosił Burmistrza o wyjaśnienie sprawy budowy drogi na ul. Asnyka i Mickiewicza.

Burmistrz poinformował, że problem wskazanych ulic jest znany, obecnie wydał polecenie zasypania dziur. Burmistrz poinformował, że w bieżącym roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji na budowę tejże drogi i w miarę możliwości finansowych Gminy wykonanie kanalizacji deszczowej. Dodał, że jeśli te zadania zostaną zrealizowane, to w 2008 roku można rozpocząć budowę, będzie to ciąg pieszo – jezdny na obecnym gruncie gminnym.

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady podziękował obecnym sołtysom za dotychczasową współpracę w związku z nowymi wyborami do organów sołectwa. Po czym życzył wszystkim sołtysom udanych wyborów.

Ad.12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył V sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.


Protokołowała
Wiesława Wójcik

Przewodniczący Rady
Roman Kręciołek
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-02-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie